Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ľudské zdroje

Z celkového počtu 129 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 76 % zamestnanci v podnikoch a 20 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných 5 rokov poklesol podiel fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl o 4 p. b. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 17 % sektorov s najvyšším podielom FO – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich.

Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 69 Právne a účtovnícke činnosti (34,3 %), 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia (19,1 %), 78 Sprostredkovanie práce (19,3 %), 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti (27,2 %), 99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (0 %).

Porovnanie počtu zamestnancov v podnikoch, fyzických osôb podnikateľov a zamestnancov u fyzických osôb – podnikateľov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Pohľad podľa odvetví

V sektore v súčasnosti pracuje o 278 % viac osôb ako pred 20 rokmi a podieľa sa 5 % na celkovej zamestnanosti v SR. Tento podiel od roku 2001 vzrástol o 4 p. b. Priemerný medziročný rast zamestnanosti v sektore je na úrovni 8 %. V porovnaní s nárastom v SR možno hovoriť o dynamicky rastúcom sektore z hľadiska počtu pracujúcich a patrí medzi 11 % sektorov s najvyšším rastom zamestnanosti. Najvyšší medziročný nárast počtu pracujúcich za posledných 20 rokov zaznamenal sektor v roku 2007, (o 17 %). Do roku 2030 sa očakáva nárast počtu pracovných síl. Najväčšími zamestnávateľmi v sektore sú IBM International Services Centre s.r.o., INDEX NOSLUŠ s.r.o. a Dell s.r.o., ktorí zamestnávajú 9 % zamestnancov sektora.

Pohľad podľa sektorových zamestnaní 

Úroveň počtu pracujúcich vo veľkej miere závisí aj od toho, ako sektor definujeme. Graf vyjadruje vývoj počtu pracujúcich pri definovaní sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti. V metodickej časti sú vymedzené odvetvia patriace do sektora. Sektor však môžeme definovať aj podľa typických sektorových zamestnaní. V takomto prípade je celkový počet pracujúcich v sektore na úrovni 309 tisíc  osôb, čo je o 139 % viac ako pri odvetvovej agregácii a ich počet vzrástol od roku 2015 o 18 %.

Vývoj počtu pracujúcich v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2001 až 2019 a ich podiel na celkovej zamestnanosti

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore mierne prevažujú ženy. Ich podiel rastie, z 51,2 % v roku 2015 na súčasných  53,1 %. Sektor patrí medzi 33 % sektorov s najvyšším podielom žien. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní  je rodová situácia mierne odlišná. Dominancia žien je vyššia, a to na úrovni 75 %.

Porovnanie podielu mužov a žien na zamestnanosti v sektore Administratíva, ekonomika, manažment oproti roku 2015

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore pracuje približne 9,8 % zamestnancov na skrátený úväzok, čo je nadpriemerná úroveň v porovnaní so SR. Na skrátený úväzok pracujú predovšetkým osoby vo veku 35 – 44 rokov, ktoré tvoria 44 % z celkového počtu pracujúcich na skrátený úväzok v sektore. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní  je podiel pracujúcich na skrátený úväzok na úrovni 8,1 %.

Podiel pracujúcich na skrátený úväzok v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V Bratislavskom kraji pracuje až 52 % zamestnancov sektora, kde má sektor 7 % podiel na celkovej zamestnanosti kraja. Spolu s Nitrianskym a Trenčianskym krajom tvoria spolu 71 % zamestnanosti sektora. Sektor Administratíva, ekonomika, manažment sa najrýchlejšie rozvíja v Nitrianskom kraji, kde za posledných 5 rokov vzrástol počet zamestnancov o 138 %. Najnižší počet zamestnancov sektora je v Banskobystrickom kraji.

Porovnanie regionálneho rozloženia zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore dochádza za prácou do iného kraja 40 % zamestnancov, najčastejšie do Bratislavského kraja a Trnavského kraja, pričom za posledných 5 rokov podiel dochádzajúcich zamestnancov do Bratislavského kraja klesol, podiel dochádzajúcich zamestnancov do Trnavského kraja rástol. Sektor patrí medzi 29 % sektorov s najvyššou mobilitou. V Bratislavskom kraji, ktorý zamestnáva najväčší počet zamestnancov sektora, je 55 % zamestnaných osôb z iného kraja. Pracovné sily pre sektor najčastejšie dochádzajú z Trnavského kraja a tvoria 23 % všetkých dochádzajúcich zamestnancov v sektore.

Porovnanie smerovania dochádzania zamestnancov do zamestnania z iného kraja v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor patrí medzi najmladšie sektory z hľadiska veku zamestnancov. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 92 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 3 roky nižší ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 17 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je vyšší, na úrovni 44 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov v podnikoch v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v rokoch 2015 a 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore je nadpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 30 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov vzrástol o 10 p. b. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 2 Špecialisti a 3 Technici a odborní pracovníci, ktoré spolu majú 40 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti, kde bol zaznamenaný nárast o 215 %. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, kde za posledných 10 rokov poklesol počet zamestnancov o 46 %.

Ak sektor definujeme podľa špecifických zamestnaní, podiel pracovných miest s vysokou kvalifikáciou dosahuje 35 %. Dominujúcimi hlavnými triedami zamestnaní sú 4 Administratívni pracovníci a 3 Technici a odborní pracovníci s 36 % a 28 % podielom na zamestnanosti sektora.

Zmena počtu zamestnancov podnikov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2010 až 2020 podľa typu kvalifikácie

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore rastie. Za 8 rokov vzrástol ich podiel o 19 p. b. na súčasných 51 %. Sektor tak patrí medzi 33 % sektorov s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, resp. najnižším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor zamestnáva 2,3 % všetkých vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v SR a 1,6 % všetkých stredoškolských. Pri  definícii sektora podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 49 % zamestnancov sektora.

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V roku 2019 v sektore administratíva, ekonomika, manažment vystúpilo z pracovného pomeru 33 % zamestnancov, čo predstavuje približne 33 tisíc zamestnancov. V roku 2019 nastúpilo do pracovného pomeru 32 % zamestnancov, čo v absolútnych číslach predstavuje približne 32 tisíc zamestnancov. V období rokov 2012 – 2019 možno vidieť pomerne klesajúcu fluktuáciu zamestnancov. Podiel vystupujúcich aj podiel nastupujúcich zamestnancov v sektore je vyšší než na národnej úrovni. Sektor je tak charakteristický nadpriemernou fluktuáciou pracovných síl.

Vývoj podielu nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2012 až 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania zo zamestnancov v sektore je pod úrovňou priemeru v SR. Je potrebné mať na pamäti, že podiel pracujúcich v odbore vzdelania na úrovni sektoru ovplyvňuje viacero faktorov a nemusí mať priamy súvis s tým, ako zaujímavý je sektor pre absolventov korešpondujúcich odborov. Napríklad pokiaľ sektor trpí nedostatkom pracovných síl, t. j. počet absolventov je výrazne nižší ako dopyt po týchto absolventoch v sektore, sektor musí nájsť pracovné sily z iných zdrojov (sem patrí napríklad sektor IT). Nízka úroveň práce v odbore môže ale byť aj dôsledkom toho, že sektor neposkytuje dostatočne motivujúce a konkurencieschopné pracovné podmienky pre absolventov (napríklad hotelierstvo a cestovný ruch). A môže ísť aj o kombináciu oboch týchto faktorov (príkladom je poľnohospodárstvo).

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. V súčasnosti približne 37 % zamestnancov sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských zamestnancoch v sektore je to 40 % a stredoškolských 33 %. Z hľadiska sektorovo špecifických zamestnaní vykonáva približne 38 % zamestnancov prácu, na ktorú sa aj pripravovali počas štúdia.

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v rokoch 2015 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore pracuje približne 17 % zamestnancov na pozícii, na ktorú je postačujúce nižšie vzdelanie a tento podiel stagnuje. V sektore je menej podkvalifikovaných ako nadkvalifikovaných zamestnancov. V porovnaní s úrovňou nadkvalifikácie a podkvalifikácie v SR, sektor možno považovať za oblasť s pomerne vysokým podielom zamestnancov s neadekvátnym stupňom vzdelania. V prípade zamestnaní špecifických pre tento sektor, 22 % zamestnancov má vyššie vzdelanie ako je vyžadované na výkon práce.

Porovnanie miery nadkvalifikácie a podkvalifikácie zamestnancov v celej ekonomike v rokoch 2015 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V roku 2020 prišlo na trh práce 7,4 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania k sektorovým zamestnaniam a 8 % z nich odišlo za prácou do zahraničia.

V sektore nie je výrazný únik mozgov do zahraničia. Celkovo v SR 9 % absolventov odišlo do zahraničia.

Počet absolventov prichádzajúcich na trh práce z korešpondujúcich odborov vzdelania v roku 2020 a podiel tých, čo odišli pracovať do zahraničia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Mzdy v sektore sú nad úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 13 % vyššia ako priemer v SR a mediánová mzda o 3 % nižšia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 21 % sektorov s najvyššími mzdami v SR.

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 43 %, čo predstavuje 9 %-ný priemerný medziročný rast. Rast miezd v sektore tak vykazuje nižšiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach v sektore sú mzdy o 65 % vyššie ako v tuzemských.

Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia (1 689 EUR). Naopak, najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 78 Sprostredkovanie práce (756 EUR).

Z hľadiska sektorových zamestnaní je priemerná mzda mierne vyššia na úrovni 1 491 EUR.

Nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2010-2019 a 2015-2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore približne 45 %-ám zamestnancov povaha práce umožňuje pracovať z domu. Ide o pomerne vysoký podiel v porovnaní s celonárodným podielom. Z hľadiska sektorových zamestnaní je tento podiel vyšší, na úrovni 79 %.

Porovnanie podielu zamestnancov, ktorí môžu pracovať z domu, v sektore Administratíva, ekonomika, manažment a v celej ekonomike

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Ak klesne finálny dopyt po tovaroch a službách sektora o 10 %, zamestnanosť v sektore poklesne približne o 5,1 tisíc osôb, t. j. o 4 %. V ostatných sektoroch by tento pokles dopytu vyvolal pokles zamestnanosti o 0,1 %, predovšetkým v sektoroch ako Administratíva, ekonomika, manažment a Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, ktoré sú hlavnými dodávateľmi tovarov a služieb pre tento sektor. Sektor patrí medzi sektory s priemernou citlivosťou na zmenu finálneho dopytu.

Dopad poklesu dopytu o 10 % na zamestnanosť v sektore Administratíva, ekonomika, manažment a v celej ekonomike v reálnych číslach a v percentách

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 44,7 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 33 % súčasného počtu pracujúcich , t. j. približne ku každému 3-mu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 54 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore Administratíva, ekonomika, manažment tak vznikne v priemere ročne 4,9 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 34,5 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti, 25,1 % v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 11,4 % v divízii 78 Sprostredkovanie práce, 29 % v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti, 0 % v divízii 99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení.

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude nižšia, na úrovni 16,4 tisíc osôb, z ktorých bude 39 % tvoriť náhrada pracovných síl.

Vývoj dodatočnej potreby pracovných síl v sektore Administratívy, ekonomiky, manažmentu v dôsledku ekonomickej expanzie a náhradou pracovných síl

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 34,6 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 44 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 56 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Priemerný očakávaný ročný príchod absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania v sektore Administratíva, ekonomika, manažment spomedzi absolventov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor administratíva, ekonomika, manažment sa 30 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 70 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 24 % a pri vysokoškolských absolventoch 40 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor administratíva, ekonomika, manažment sú pri vysokoškolákoch verejné služby a správa (18 %) a bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo (11 %) a stredoškolákoch obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (21 %) a doprava, logistika, poštové služby (13 %).

Uplatnenie stredoškolských absolventov v rámci sektora Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Uplatnenie vysokoškolských absolventov v rámci sektora Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V najbližších 5 rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 45 tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 35 tisíc absolventov. Približne 67 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore administratíva, ekonomika, manažment sa tak očakáva nedostatok absolventov na úrovni približne 34 tisíc osôb do roku 2025.

Počet absolventov vs. dodatočná potreba zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v sektore zaznamenáva 3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového). V danom zamestnaní poklesol počet zamestnancov za ostatných 7 rokov približne o 5,4 tisíc osôb, čo predstavuje pokles o 26 %. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili vo vysokokvalifikovaných zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní 3 Technici a odborní pracovníci a 3 Technici a odborní pracovníci.

Porovnanie zamestnaní s najvyšším úbytkom počtu zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2012 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment zaznamenávajú nízkokvalifikované zamestnania. V zamestnaní 4110000 Všeobecný administratívny pracovník bol zaznamenaný nárast o 86 %, resp. o 18,9 tisíc osôb za posledných 7 rokov.

Porovnanie zamestnaní s najvyšším nárastom počtu zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2012 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor Administratíva, ekonomika, manažment patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 72 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 204,8 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 4110000 Všeobecný administratívny pracovník, 3343000 Odborný administratívny asistent a 3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového).

Približne 58 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o priemerný podiel.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce (ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie výroby na úkor súčasných ziskov.

Tiež si je potrebné uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zas výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológií, keďže ľudská práca sa stane rentabilnejšou pre podnik ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.

Porovnanie podielu činností, ktoré môžu byť nahradené strojmi, u zamestnancov sektora Administratíva, ekonomika, manažment a u všetkých zamestnancov v ekonomike SR

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Zamestnania s najvyššou náhradou technológiami v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2012 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Podiel zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment podľa rizika náhrady technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najviac zamestnancov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium (úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 69 093 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 28 072 – 30 072 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 10,8 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora Administratíva, ekonomika, manažment. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6835 Právo (druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské). V  období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 3 031 – 3 231 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 12,1 % z nich sa uplatní v tomto sektore.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore Administratíva, ekonomika, manažment sa v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 2411002 Špecialista účtovník, ktoré je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor Administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 024 – 1 224 osôb v tomto zamestnaní, 50 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní, vysoká dodatočná potreba sa očakáva v zamestnaní 4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený, a to 473 – 573 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 2 582 – 2 782 osôb. Sektory vzdelávanie, výchova a šport a poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov budú taktiež potrebovať viac ako 800 osôb v tomto zamestnaní.

Najviac, približne 2,8 tis. osôb v sektore Administratíva, ekonomika, manažment bude potrebných v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE (SŠ). Popritom do roku 2025 príde na trh práce približne 8,1 tis. absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 3 %, v sektore sa  tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.