Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Investície a kapitálové zázemie

Podniky v sektore disponujú priemerným kapitálom na jedného zamestnanca na úrovni 27 tisíc EUR. Dlhodobý hmotný majetok z toho tvorí 93,5 %. Z hľadiska špecifických kapitálových položiek tvoria 49,4 % budovy a stavby, 24,6 % stroje a hnuteľné veci a 1,4 % softvérové vybavenie. Sektor má podpriemernú potrebu kapitálu na zamestnanca (o 95% nižšiu ako priemer v SR) a patrí medzi 8 % sektorov s najnižšou kapitálovou náročnosťou produkcie. Keďže objem kapitálu na zamestnanca rastie, rastie aj jeho dôležitosť v produkčných procesoch. Tento rast je menej výrazný ako v hospodárstve SR a je nižší ako v 73 % sektorov. 

Porovnanie priemerného objemu kapitálu na zamestnanca v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2019 a 2014

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Priemerná ročná zmena kapitálu v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2014 až 2019 podľa počtu zamestnancov v podniku

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Vývoj podielu nehmotného a hmotného majetku podnikov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2014 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V roku 2019 investovali podniky v sektore o 11,3 % viac ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca pripadali investície vo výške 4,9 tis. EUR, čo je o 40 % menej ako na národnej úrovni. Sektor tak má podpriemernú dynamiku investičnej aktivity. Investície v sektore tvoria 3 % investičnej aktivity v SR. 45 % investícií smeruje do hmotného majetku. Hlavnou investičnou položkou sú stroje a hnuteľné veci, ktoré tvoria 75 % celkových investícií. Oproti roku 2015 vzrástol ich podiel na investíciách o 76,4 p. b. Investície do softvéru predstavovali -10,5 % celkových investícií a ich podiel za 5 rokov poklesol o 12 p. b. V roku 2019 najviac investovali podniky v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia (57,7 % z celkových investícií sektora).

Porovnanie tvorby fixného kapitálu v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2019 a 2014 v celkovom objeme a na zamestnanca

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Podniky v sektore potrebujú v priemere kapitál na úrovni 0,48 EUR na tvorbu jedného eura produkcie a 0,91 EUR na tvorbu jedného eura pridanej hodnoty. Rastúci trend tohto ukazovateľa hovorí o rastúcom podiele kapitálu na výrobnom procese spoločností, ale súčasne hovorí aj o znižujúcej sa produktivite kapitálu (t.j. jednotka kapitálu v minulosti prinášala väčší príspevok k tvorbe pridanej hodnoty ako v súčasnosti). Takýto vývoj nie je v skutočnosti negatívny a vyplýva priamo z ekonomickej teórie zo zákona klesajúcej marginálnej produktivity. Z každého eura realizovanej produkcie používajú spoločnosti na ďalšie investície približne 9 centov (9 %) a na každé euro pridanej hodnoty prislúcha približne 16 centov nových investícií.

Sektor má podpriemernú úroveň kapitálu na tvorbu eura pridanej hodnoty, ktorá je o 95 % nižšia ako v SR. Patrí medzi 8 % sektorov s najnižšou úrovňou tohto ukazovateľa v SR. Sektor na jednotku pridanej hodnoty investuje ročne o 33 % menej je ako priemer SR.

Porovnanie nových investícií a kapitálu na 1 euro pridanej hodnoty a produkcie podnikov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2014 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Návratnosť investícií indikuje, ako rýchlo môžu podniky získať späť investované finančné prostriedky, respektíve aká je rentabilita investícií. Síce nie je možné priamo identifikovať, aká časť zisku je v dôsledku investícií a aká v dôsledku iných faktorov, tento ukazovateľ je pri identifikácii investičného potenciálu kľúčový.

Návratnosť investícií sektora Administratíva, ekonomika, manažment je vyššia ako v SR, čo indikuje nadpriemernú rentabilitu investičnej aktivity sektora. V sektore je tak vyššia motivácia k investíciám ako v SR, keďže ich návratnosť je kratšia. V SR pripadá na 1 EUR investícií 2,07 EUR zisku, v sektore 9,04 EUR zisku. Návratnosť investícií v sektore rastie pomalšie ako v celej SR, čo môže byť brzdiacim faktorom investičnej aktivity v budúcnosti.

Porovnanie eur zisku pripadajúcich na 1 euro kapitálu a investícií podnikov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2014 a 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V roku 2019 podniky v sektore investovali do vedy a výskumu 7,9 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými sektormi, sektor Administratíva, ekonomika, manažment patrí medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu a tvorí 1 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Na rozdiel od národnej úrovne, výdavky do vedy a výskumu v sektore klesajú.

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom Administratíva, ekonomika, manažment a národnou úrovňou výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca pripadá 141 EUR výdavkov na vedu a výskum.

Porovnanie investícií do vedy a výskumu v sektore Administratíva, ekonomika, manažment a v celej ekonomike v celkovom objeme, priemernej úrovni na podnik a na zamestnanca

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Kapitál (investície) a práca sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná produkcia. Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať úroveň pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie dokáže vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak za tohto predpokladu mala existovať priama závislosť. V sektore Administratíva, ekonomika, manažment tento vzťah neplatí. Takáto závislosť existuje v prípade, že podniky investujú predovšetkým do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú výrobu (napríklad efektívnejšie stroje, automatizácia procesov a pod.). Pokiaľ však na investičnej aktivite prevažujú rozširujúce investície, produktivita práce rásť nemusí.

S investíciami tiež nemusí rásť produktivita práce v čase výraznej ekonomickej expanzie, keď je prítomný rast dopytu po produkcii sektora a sektor sa snaží tento zvýšený dopyt uspokojiť prostredníctvom vyššieho počtu pracovníkov. Faktor práce je totiž stále viac flexibilný ako kapitál. Pracovníci totiž môžu byť prijatí, keď sú potrební a prepustení, keď nie. O investíciách a kapitále to neplatí. Investície do kapitálu sú tak omnoho viac rizikové pre podnik a v skutočnosti je to aj jedným z hlavných dôvodov obmedzujúcich rýchlosť technologického pokroku aplikovaného v podnikoch. Tu sa v plnej miere prejavuje zákon klesajúcej marginálnej produktivity, kedy každý ďalší pracovník prináša menší príspevok do finálneho outputu.

Podniky sektora Administratíva, ekonomika, manažment, v ktorých na jedného zamestnanca pripadá nadpriemerný objem kapitálu, majú vysoko nadpriemernú produktivitu práce. V podnikoch s nadpriemernými investíciami poklesla produktivita práce o 3 %.

Porovnanie úrovne kapitálu na zamestnanca a produktivity práce v sektore Administratíva, ekonomika, manažment

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Porovnanie rastu kapitálu na zamestnanca a zmeny produktivity práce v sektore Administratíva, ekonomika, manažment medzi rokmi 2015 až 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.