Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.