Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií

Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológiíAutorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií vyhotovuje čiastkovú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa týchto oblastí. Podieľa sa na spracovávaní príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v oblasti uplatňovaní zásad protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Svoju činnosť vykonáva na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon). Vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie v rámci riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií."
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500191/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPožiarnobezpečnostný inžinier
SKInžinier protipožiarnej bezpečnosti
ENFire safety engineer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Poznámka: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe ku dňu 1.4.2024 bude, okrem iného, potrebné vo vzťahu k obsahu tohto NŠZ novelizovať príslušné ustanovenia právnych predpisov, t. j. zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Odborné vedomosti a odborné zručnosti uvedené v časti Znalecké činnosti sa vzťahujú len na fyzickú osobu vykonávajúcu znalecké činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
Poznámka: V rámci budúcej novelizácie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, bude potrebné doplniť do § 5 ods. 1 písm. b) nový bod 5. , ktorého text znie "inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií". Taktiež bude potrebné doplniť do § 5 nový ods. 6 upravujúci oprávnenia takéhoto inžiniera podobne ako u ostatných inžinierov a súčasný odsek 6 označiť ako odsek 7 a upraviť úvodný text ustanovenia novooznačeného odseku 7 takto:
"Inžinieri podľa odsekov 3 až 6 ďalej"

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Poznámka: Odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom inžiniera s príslušnou autorizáciou, alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie. Preukazuje sa záznamníkom o odbornej praxi.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149007
ESCO
522
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
2149007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
grafické počítačové systémy CAD
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Oboznámenie sa s inováciou, protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Riešenie protipožiarnej bezpečnosť stavby v prostredí BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť požiarnych zariadení a iných protipožiarnych systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy horenia a hasenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
horľavé kvapaliny, lakovne
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiarne konštrukcie, ich vlastnosti a osvedčenia požiarnych konštrukcií zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Členenie požiarnych konštrukcií na skupiny a podskupiny, druhy dokladov na osvedčenie požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
protipožiarna bezpečnosť pri umiestňovaní nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútri stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v oblasti požiarneho nebezpečenstva Ion-Li batérií a umiestňovania nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútorných priestoroch stavieb, podzemných aj nadzemných z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
protipožiarna bezpečnosť fotovoltických systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v oblasti požiarneho nebezpečenstva fotovoltických systémov so štandardnými PV modulmi a PV modulmi integrovaných do stavebných výrobkov umiestňovaných na obvodových konštrukciách stavieb a fasádach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
7
základy požiarno-bezpečnostného inžinierstva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehľad existujúcich metód požiarno-bezpečnostného inžinierstva pri navrhovaní protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť požiarnych zariadení a iných protipožiarnych systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zisťovania príčin požiarov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia postupov inžinierskeho riešenia úloh a problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie metód požiarno-bezpečnostného inžinierstva pri navrhovaní stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia súčinnosti požiarnych zariadení a iných protipožiarnych systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie zásad navrhovania súčinnosti požiarnych zariadení a iných protipožiarnych systémov pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
aplikácia alternatívnych zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
7
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútri stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Riešenie bezpečnostných vzdialeností medzi parkovacími miestami s nabíjacími stanicami a infraštruktúrou pre nabíjacie stanice od iných častí vnútorných priestorov, riešenie ochrany stavebných konštrukcií v blízkosti parkovacích miest pre nabíjanie elektromobilov, riešenie vetrania priestorov, ZOTSH (zariadenia na odvod tepla a splodín horenia), EPS (elektronická požiarna signalizácia), SHZ (stabilné hasiace zariadenia).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
vypracovávanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní fotovoltických systémov na obvodových konštrukciách a fasádach stavieb. Riešenie odstupových vzdialeností, od obvodových konštrukcií stavby častí fotovoltických systémov, riešenie zásahových ciest na strechách stavby, riešenie protipožiarnej ochrany jednosmerných elektrických rozvodov a riešenie vypínania dodávky elektrickej energie z PV modulov v prípade požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.