Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník zhotovovania tlačovej formy

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Vnútorná strategická analýza sektora

Správy o sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu je zložený z dvoch samostatne fungujúcich aj keď nadväzujúcich odvetví. Polygrafický priemysel je výrobným odborom, ktorý reprodukuje a tlačou rozmnožuje predlohy a dáva im konečný tvar výrobku. Charakterizovaný je ako viac menej neopakujúca sa zákazková výroba a dnes je súčasťou komunikačného sektoru, ktorý zahŕňa aj ostatné média (crossmedia), vrátane elektronických médií. Polygrafia stále plní úlohy zvyšovania úrovne spoločnosti v oblasti kultúry, informovanosti a vzdelanosti a všeobecne napomáha ekonomickému rastu spoločnosti a využívajú ho všetky sektory hospodárstva. Svojím objemom produkcie patrí na Slovensku medzi menšie odvetvia, tvorí 0,4 % z priemyselnej výroby SR. Domáci dopyt je nedostatočný pre naplnenie disponibilných kapacít polygrafického priemyslu, a preto je existenčne závislý na vývoze produkcie, ktorý tvorí približne 40% produkcie.  Polygrafický priemysel prechádza zásadnými zmenami vo všetkých aspektoch technológie aj stratégie, súčasné hospodárske prostredie a veľký rozsah a rýchlosť vývoja nových technológií zaručujú, že polygrafický sektor očakáva náročná budúcnosť.

Slovenský celulózo-papierenský priemysel je tradičný priemysel a je založený na obnoviteľnosti a recyklovateľnosti lignocelulózových zdrojov. Vďaka tomu má  jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo.

Papierenský priemysel je v prvej línii pri vytváraní nízko uhlíkovej ekonomiky, v ktorej obnoviteľné surovinové zdroje nahradzujú fosílne zdroje, zlepšujú životné prostredie ako aj kvalitu každodenného života. Výrobky sa vyrábajú z obnoviteľných a recyklovateľných zdrojov pochádzajúcich z certifikovaných prírodných lesov.  Do roku 2050 sa očakáva premena celulózo-papierenského priemyslu na moderné lignocelulózové biorafinérie, ktoré budú pracovať pomocou prelomových technológií, budú vytvárať nové produkty s vyššou pridanou hodnotou a nahrádzať obaly biodegradovateľnými obalmi na báze papiera. V súčasnosti je v celulózo-papierenskom priemysle zrejmý úbytok odborne vzdelaných ľudí a spolu s odchodom erudovaných pracovníkov do starobného dôchodku je dnešný stav zamestnanosti kritický.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.