Pracovník zhotovovania tlačovej formy

Pracovník zhotovovania tlačovej formyPracovník zhotovovania tlačovej formy vykonáva činnosti spojené so zhotovením tlačovej formy a náhľadu (nátlačku) pre danú technológiu tlače (hĺbkotlač, flexotlač, ofset, sitotlač) pri použití výrobných zariadení na tento účel určených a príslušnej výpočtovej techniky. Obsluhuje poloautomatické a automatické stroje pri výrobe formy, správne ich archivuje a po ukončení životnosti likviduje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496602/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPrepress operator
ENPrepress technician
ENScanning operator
SKKopista
SKOperátor prípravy tlače
SKPracovník CTP
SKPracovník prípravy tlače
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax je potrebná v záujme oboznámenia sa s výrobným zariadením, technologickými operáciami a internými smernicami zamestnávateľa pre výrobu tlačovej formy a v záujme samostatného výkonu práce.
ISCO-08
7321
SK ISCO-08
7321002
ESCO
2342
SK NACE Rev. 2
C18,J62,M74
CPA 2015
C18,J62,M74
Príslušnosť k povolaniu
7321002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie jednotlivých druhov odpadov a ich správne triedenie a označovanie pre následnú recykláciu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, environmentálna kvalita materiálov, výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač, tampónová tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač, ofsetová tlač, tampónová tlač a sitotlač.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Rôzne technológie v polygrafii, ich rozdiely a spoločné prvky (ofset, hĺbkotlač, flexotlač, digitálna tlač, laminovanie, hárkovanie, skladanie....).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník, zariadení a strojov na prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
Optimalizácia procesov výroby
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v jednotlivých fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy tlačových chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové chyby vzniknuté nesprávnou prípravou tlačovej formy alebo chybnou tlačovou formou.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Podľa príslušných STN noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Určenie spotreby jednotlivých materiálov podľa príslušných noriem, znalosti a dodržiavanie technických noriem a technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Testovanie nových materiálov, nových postupov pri výrobe formy a nátlačku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
2
informačné systémy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Práca so softvérom pre zhotovenie tlačovej formy systémami CTP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Jednotlivé kroky procesu od spracovania grafického návrhu, cez výrobu formy, jej použite pri tlači, ošetrenie po tlači pre archiváciu alebo správnu likvidáciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zhotovovania tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy zhotovovania jednotlivých typov tlačových foriem pre jednotlivé tlačové techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti normy tlače podľa Fogra
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aktuálne profily pre rôzne druhy papiera, osvitové krivky a kalibrácie strojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
tlačové formy pre jednotlivé tlačové techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Druhy tlačových foriem pre každú tlačovú techniku a ich použitie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy tlačových papierov
Úprava digitálnych tlačových dát
4
metódy zaznamenávania a vedenia evidencie technických údajov a výsledkov práce pri zhotovovaní tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Najbežnejšie metódy, ktoré sa používajú na zapisovanie technických údajov pri príprave tlačových foriem a programy používané na evidenciu. Evidencia nutných hodnôt procesu zhotovovania tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výrobných podkladov na zhotovenie tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola správnosti a úplnosti dodaných digitálnych dát pre zhotovenie tlačovej formy a ostatných informácií potrebných na zhotovenie tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
4
vedenie evidencie a zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri zhotovovaní tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technické údaje následne správne archivuje v danom programe, aby sa mohli následne vyvolať pri prípadnej opakovanej tlači.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
archivácia vstupných digitálnych dát na zhotovenie tlačových foriem rôznymi metódami
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Archivovanie digitálnych dát, ich kompletizácia do súborov, vyvolanie správnych a kompletných dát z archívu v prípade potreby opakovania zákazky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
4
využívanie informácií o existujúcich a nových produktoch, postupoch a technológiách v polygrafickom priemysle
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Testovanie nových materiálov, nových postupov pri výrobe formy a nátlačku.
Perspektíva: Budúca
2
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Správne roztriedenie a následná likvidácia materiálu. Výrazný dôraz kladený na nebezpečných chemikálií, ktoré sú v procese používané.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha vyvolávacej linky, vrátane finálnych úprav tlačových foriem podľa druhu tlačovej techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba tlačovej formy pre tlačový stroj
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy výroby tlačovej formy pre jednotlivé techniky tlače hĺbkotlač, flexotlač, ofsetová tlač. Jednotlivé kroky výrobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
čistenie, ošetrovanie a údržba technického vybavenia tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie časti strojov podľa návodov na postup čistenia. Periodicita čistenia a použitie čistiacich prostriedkov podľa prevádzkových predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
zhotovovanie kontrolného náhľadu a nátlačku na verifikovanie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie kontrolného náhľadu, kontrola vyradenia, čiastočnej farebnosti a úplnosti všetkých prvkov. Zhotovenie nátlačku z certifikovanej digitálnej tlačiarne, z nátlačkovacieho stroja a tlačového stroja.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha riadiacej a osvitovej jednotky, vrátane periférií
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie komplexných elektronických tlačových podkladov na výrobu tlačových foriem s využitím grafických počítačových programov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola komplexných elektronických tlačových podkladov na výrobu tlačových foriem s využitím grafických počítačových programov dodaného od zákazníka alebo od grafika a vyhodnotenie jeho správnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
nastavenie a kontrola vyvolávacích strojov a kopírovacích zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Súčasťou je aj príprava potrebných roztokov pre procesy vyhotovenia tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie produkcie podľa technologických postupov zhotovenia tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie tlačových foriem podľa jednotlivých farieb tak, aby bola vždy ukončená celá grafika na potlač zákazky a ich ukladanie, aby bolo jednoznačne jasné, ku ktorej zákazke tlačová forma patrí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Optimalizácia procesov výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.