Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Izolatér

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Stavebníctvo

je považované za jedno z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Jeho postavenie v slovenskom hospodárstve vo veľkej miere určuje podiel odvetvia na tvorbe HDP a na celkovej zamestnanosti v krajine. Odvetvie stavebníctva vytvára diela dlhej životnosti s architektonickým a kultúrnym prínosom a s významným ekologickým a sociálnym dopadom.

Stavebníctvo sa rozvíja ako významne proexportné a zároveň aj v domácich podmienkach stabilné odvetvie s trvalo udržateľnou energetickou náročnosťou a tomu odpovedajúcou primeranou environmentálnou záťažou. Tvorí vizuálny tvar a technickú kultúru žitia s prihliadaním na individuálne potreby a očakávania zákazníkov v súlade s požiadavkami spoločnosti a ostatných odvetví. Jeho poslaním je energeticky efektívna a kvalitná výstavba s dopadom na zvyšovanie kvality života obyvateľov krajiny a zveľaďovanie životného prostredia.

Stavebná výroba spotrebuje rôzne druhy energií, nerastných surovín a materiálov a produkuje veľké množstvo stavebného odpadu, preto je dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja pre odvetvie osobitne významné. Stavebníctvo patrí tiež medzi významných indikátorov stabilizujúceho vývoja ekonomiky, je zviazané s jej odchýlkami a pohybmi. Priamo a okamžite reaguje na zmeny v hospodárskom cykle a pôsobí multiplikačne na rozvoj ďalších odvetví. Investovanie do výstavby vyvoláva v ekonomike krajiny dopyt po tovaroch a službách v styčných sektoroch, čo sa priaznivo odzrkadľuje najmä v oblasti hospodárskych aktivít, ako aj v oblasti zamestnanosti. Členstvo Slovenska v EÚ je pre stavebníctvo prínosom. K výhodám patrí najmä väčší príliv zahraničných investícií a účasť na európskom stavebnom trhu.

Smerovanie v oblasti stavebníctva bude v nasledujúcom období koncentrované najmä na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie, hĺbkovú obnovu existujúceho bytového a nebytového fondu, využitie informačného modelu budovy ako revolučného spôsobu komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budovy vrátane presadenia technológie informačného modelu do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu. Bude sa naďalej podporovať odborná príprava budúcich zamestnancov pre potreby odvetvia v kontexte celoživotného vzdelávania, snaha o zatraktívnenie stavebných povolaní a prenos poznatkov vedy a výskumu do odbornej praxe.

Geodézia a kartografia

je vedný odbor, ktorý svojou praktickou činnosťou zasahuje do skoro všetkých oblastí ľudskej činnosti a hospodárskych odvetví:

 • Investičná výstavba a stavebníctvo všetkých druhov (od prípravy výstavby cez realizáciu stavby, finálnu dokumentáciu stavby až po prevádzku stavieb).
 • Navigácia v leteckej, vodnej a cestnej doprave.
 • Poľnohospodárstvo.
 • Lesníctvo.
 • Vodné hospodárstvo.
 • Energetika.
 • Telekomunikácie.
 • Geológia.
 • Baníctvo a ťažba surovín.
 • Archeológia.
 • Moderné vojenské technológie (mapy, riadené strely a pod.).
 • Priestorovo orientované databázy všetkých druhov (kataster, záchranné a policajné zložky, životné prostredie ako aj skoro všetky vyššie spomenuté oblasti činností).
 • Vedecké aplikácie vo vyššej geodézii (určovanie tvaru zeme), kozmická geodézia a geodetická astronómia.

Hodnoty vytvárané sektorom geodézie a kartografie

Geodézia a kartografia vytvára matematický a kartografický základ všetkých priestorovo orientovaných javov a objektov a celej komplexnej infraštruktúry národného hospodárstva. Bez geodetických činností by sa nemohlo nič naprojektovať, realizovať, zdokumentovať a u niektorých stavieb ani prevádzkovať. Ďalej tvorí matematický a kartografický základ evidencie vlastníckych, užívacích a iných práv a vzťahov k nehnuteľnostiam cez ktoré štát zabezpečuje vlastnícke práva garantované ústavou.

Všetky tieto činnosti sú zabezpečované prostredníctvom geodetických metód meraní a zberu priestorových dát v štátnom súradnicovom a výškovom systéme S-JTSK a Bpv (Jednotná trigonometrická sieť katastrálna a výškový systém Balt po vyrovnaní – rovinné súradnice) a ETRS 89 (Európsky terestrický referenčný systém – priestorové súradnice -určované metódami GNSS – Global Navigation Satellite System – meranie z družíc), prípadne v lokálnych súradnicových systémoch.

Hlavné druhy činnosti sektora z pohľadu existujúcich technológií a inovácií ako aj ich zmien v budúcnosti

 • Určovanie polohových a výškových bodových polí.
 • Mapovanie veľkoplošné a maloplošné v stredných a veľkých mierkach.
 • Práce pre stavebníctvo (vytyčovanie stavieb, kontrolné merania, geodetická časť dokumentácie skutočného realizovania stavby).
 • Meranie posunov a pretvorení stavebných, priemyselných, vodohospodárskych, banských, geologických objektov a ich technologických zariadení; projektovaním, budovaním a prevádzkovaním automatizovaných meracích systémov na meranie posunov a pretvorení.
 • Práce pre kataster nehnuteľností (geometrické plány na aktualizáciu katastra, vytyčovanie hraníc pozemkov, obnova katastrálneho operátu novým mapovaním).
 • Zameriavanie a vytyčovanie inžinierskych sietí všetkých druhov.
 • Pozemkové úpravy.

Vízia sektora do r. 2030

Sektor už dnes využíva všetky inovácie a technológie doteraz známe vo svete ako sú: terestrické meranie totálnymi stanicami, digitálna nivelácia, meranie metódami GNSS (družicové merania), mapovanie veľkoplošné leteckou fotogrametriou a leteckým skenovaním terénu, mapovanie maloplošné dronmi použitím fotogrametrie alebo skenovania, čo sa týka zberu dát. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania sa deje jednoznačne automatizovaným spracovaním s digitálnymi výstupmi s interakciou človeka.

Do roku 2030 sa očakáva zvládnutie a vlastnenie týchto technológii aj malými firmami a jednotlivcami, úplný prechod na 3D mapovanie, väčšiu angažovanosť geodetov v BIM (nielen zber dát ale aj manažovanie BIM). Prechod katastra na 3D kataster (všetky trojrozmerné objekty ako budovy, mosty, podzemné objekty a inžinierske siete budú zobrazované priestorovo, nie do roviny ako je to dnes). Spracovanie meraní z mapovania bude už plne automatizované s minimálnou interakciou človeka.

Z pohľadu kvality ľudských zdrojov bude potrebné sa orientovať vo vzdelávaní (okrem samotných vedných znalostí z geodézie a kartografie) viac na informačné technológie, t.j. nielen na plnú automatizáciu procesov merania a spracovania dát, ale aj následného manažovania priestorovo orientovaných databáz všetkých druhov a analýz týchto dát.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.