Izolatér

IzolatérIzolatér vykonáva diagnostiku a montáž všetkých druhov stavebných izolácií. Má vedomosti o izoláciách proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelných, akustických, protiotrasových izoláciách a o izoláciách proti chemickým vplyvom. Má vedomosti o montážnych postupoch izolovania striech, mostov, telies, potrubí a bežných stavebných konštrukcií. Ovláda základy stavebnej fyziky, kondenzácie vodných pár a odstraňovania tepelných mostov. Orientuje sa aj v navrhovaní skladby strešných plášťov, posudzuje vhodnosť navrhovaných druhov stavebných izolácií. Realizuje vodozádržné vegetačné strechy, prevádzkové strechy (strešné parkoviská) a zelené fasády. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska a vyberá vhodné pracovné postupy pre práce vo výškach. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Izolatéri sa uplatňujú v stavebných dodávateľských organizác...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4478/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7124
SK ISCO-08
7124000
ESCO
2148
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7124000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: E-learning, online kurzy, systémy pre riadené učenie, diskusné fóra, e-booky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti druhov pozemných a inžinierskych stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť materiálov a technológií v rámci izolácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti Izolatéra o určení vhodnej izolácie s požadovanými parametrami, pre každú stavebnú konštrukciu.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Skladby strešných plášťov plochých striech.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o parametroch a vlastnostiach izolácií proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelných, akustických, protiotrasových izoláciách a o izoláciách proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S prioriotou na tepelnotechnickú normu STN 73 0540 a akustické požiadavky. V druhom rade technické normy, predpisy, technické listy a návody súvisiace s izolatérskymi prácami. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
Odvetranie strešných konštrukcií a triedy tesnosti podstrešia
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre stavbu. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre strechy.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pasívne stavby.
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické tepelné izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Eko minerálna vlna, drevovláknité izolácie, konopné izolácie a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne konfigurátory vhodnej skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
3
pravidlá na navrhovanie a zhotovovanie striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce v oblasti zelených fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Povrchové úpravy zelených fasád a vykonávanie hydroizolácií, roštov zelených fasád, montáž fasádnych roštov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
3
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Povrchové úpravy vegetačných (zelených) striech a vykonávanie izolácií vegetačných striech, montážou izolačných vrstiev, hydrofilných dosiek a substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
3
postupy diagnostiky a detekcie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Termovízne meranie, dymová skúška, skúška vzduchotesnosti budov (Blower door test), ťahové skúšky, impedančná defektoskopia, iskrová skúška, vlhkostné mapy a iné skúšky na identifikovanie porúch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
digitálne konfigurátory vhodnej izolácie v stavebných konštrukciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Osvojené vedomosti o používaní konfigurátorov.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby použitia prevádzkových, pojazdných striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
3
metódy vykonávania a inštalácie izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Montáž izolačných vrstiev, pokládka dlažby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Izolácia s TPO a EPDM fóliami
3
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
technológie a spôsoby izolácií inštalačných rozvodov, konštrukcií a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o izoláciách proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelných, akustických, protiotrasových izoláciách a o izoláciách proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nadkrokvové zateplenie
3
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie ekologických izolácií a ich preferovanie pri výstavbe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov. Čítanie technickej dokumentácie súvisiacej s realizáciou stavebných izolácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Odvetranie strešných konštrukcií a triedy tesnosti podstrešia
3
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Digitálna evidencia o pokroku prác, vrátane odpracovaného času, nedorobkov, porúch a podmienok na stavenisku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
digitálna konfigurácia strešných plášťov a posúdenie vhodného návrhu skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
3
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie a vyhodnocovanie procesov a meraní v kontrole kvality v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pre identifikovanie porúch strešných plášťov pomocou elektroprístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Termovízne meranie, dymová skúška, skúška vzduchotesnosti budov (Blower door test), ťahové skúšky, impedančná defektoskopia, iskrová skúška, vlhkostné mapy a iné skúšky pre indentifikovanie porúch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch strešných krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Implementáciou BIM metódy vo výstavbe je možné v praxi vygenerovať: SQL databázu trvania činností, ktorá sa ďalej použije pri tvorbe normohodín práce (časových výkonov); automatické denné reporty finančných nákladov vo formáte PDF; automatické denné reporty plnenia termínov vo formáte PDF; automatické reporty čerpania časového fondu a financií pre danú stavebnú činnosť (grafy, diagramy); sumarizácia komplexnej evidencie činností vykonaných na stavbe (detailný automatizovaný stavebný denník).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
príprava podkladov pre kontaktný zatepľovací systém
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosti najmä pri montáži tepelných izolácií kontaktných fasád.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie povrchových úprav vetraného zatepľovacieho systému omietkami a obkladmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri montáži tepelnej izolácie odvetraných fasád.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy panelových štítov a vykonávanie izolácií rôznymi doskami z izolačných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy striech a vykonávanie izolácií nanášaním izolačných vrstiev, izolačnými pásmi, izolačnými doskami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy potrubí a vykonávaných tepelných izolácií fóliami a omietkami pod lepenkovými obalmi alebo plechovými obalmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a opravy kyselinovzdorných izolácií tvarovo zložitých plôch technologických zariadení živicovými tmelmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy rôznych plôch vykonávaním izolácií proti hluku a otrasom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha strojových zariadení na nanášanie izolácií a zváracích prístrojov na zvarovanie izolačných materiálov. Zhotovovanie a opravy izolácií proti zemnej vlhkosti. Práca je mimoriadne náročná na presnosť a pozornosť, na záťaž prachom, teplom, hlukom, chladom, chemickými látkami a vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy plášťa studne
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy základov a vykonávanie izolácií spodnej stavby nanášaním izolačných vrstiev, izolačnými pásmi a izolačnými doskami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a opravy izolácií strešného plášťa
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Izolácia s TPO a EPDM fóliami
3
vykonávanie opatrení na predchádzanie tepelných mostov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nadkrokvové zateplenie
3
montáž vegetačných (zelených) striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Izolácie vegetačných striech, drenážnych spomaľovačov, hydrofilných dosiek a substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
3
montáž zelených fasád a vykonávanie hydroizolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Montáž nosných fasádnych roštov, montáž fasádnych košov a zelene.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
3
zhotovenie prevádzkových, pojazdných striech a vykonávanie izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. montáž izolačných vrstiev, pokládka dlažby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
3
montáž mechanicky a chemicky odolných izolácií na pojazdných strechách, montáž dilatácií, izolačných vrstiev a montáž dlažby alebo betónového povrchu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konštrukčné úpravy detailov, opracovanie dažďových vpustov, zakončenie strechy atikou, úpravy dilatačných škár, kotvenie zábradlia, zvodidiel a osvetlenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečné presuny stavebných materiálov, ich bezpečné skladovanie na stavenisku a uloženie na strechách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
využitie vhodných materiálov s protipožiarnymi vlastnosťami pri zatepľovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metódou optického alebo laserového skenovania vykoná vysokopresné zameranie reálnych objektov, geometrické dáta z laserového prístroja exportuje do 3D modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.