Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadeníMechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montáž, servis a údržbu chladiacej a klimatizačnej techniky. Zabezpečuje celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a mraziarenských zariadení. Vykonáva čistenie a výmenu filtrov pre VZT, dverové clony, klimatizačné zariadenia. Vykonáva pravidelné prehliadky, zisťuje poruchy a určuje postupy potrebné na ich odstránenie. Vedie evidenciu chladiarenských a klimatizačných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
6982/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Norma STN EN ISO 13585 (tvrdé spájkovanie, skúška spájkovača)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Certifikát spájkovača kovov podľa STN EN ISO 13585
Poznámka: V zmysle normy STN EN ISO 13585 je možné rozšírenie kvalifikácie pre opravu mechanických častí klimatizačného alebo chladiarenského zariadenia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7127
SK ISCO-08
7127000
ESCO
2165
SK NACE Rev. 2
C33
CPA 2015
C33
Príslušnosť k povolaniu
7127000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zameranie na chladivá a fyzikálne reakcie prebiehajúce v chladiacich a mraziacich okruhoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
termomechanika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chladiarenské a mraziarenské technológie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
slovenské technické normy a technické predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre montáž a opravy vzduchotechnických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektrotechnika chladiarenských a mraziarenských, klimatizačných zariadení na vysokej odbornej úrovni - zameranie priamo na chladiarenské zariadenia z elektrotechnického a mechanického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prevádzky a údržby klimatizačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chladiace zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly a merania základných technických veličín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy spájkovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch a dokumentoch na montáž a opravy vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v aplikovanej ekológii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
kontrola a výmena mazadiel, čistiacich a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzky agregátov, ventilátorov a vzduchotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spájanie a rozoberanie technických súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž a zapájanie elektroinštalácie a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, spájkovanie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkovanie a údržba klimatizačných zariadení vo vnútorných priestoroch objektov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
obsluha jednoduchých klimatizačných, mraziarenských a chladiarenských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha plničiek klimatizácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.