Tvorca bábok

Tvorca bábokTvorca bábok zhotovuje bábky, scénické dekorácie a rekvizity pre bábkové divadlo, animovaný a bábkový film a všetky umelecké žánre, v ktorých sa vyskytuje bábka alebo objekt vrátane nových foriem umeleckej performancie. Technologicky zhotovuje bábky podľa výtvarných návrhov bábkarského scénografa a spolupracuje s režisérom a bábkohercami pri tvorbe predstavení a umeleckej produkcie. Bábky vytvára z rôznych materiálov v podobe hmotného objektu plastických tvarov alebo ako konkrétny predmet, ktorým bábkoherec vytvára javiskovú postavu. Tvorca bábok zodpovedá za ich správne technologické zhotovenie a materiálové zloženie v súlade s požadovanou funkciou bábky v inscenácii alebo predstavení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64390/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKBábkarský technológ
SKVýrobca bábok
SKTechnológ bábok
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435015
ESCO
1136
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné a textilné techniky - maľba na textil, hodváb, batika, výšivka, asembláž, kašírovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny a teória bábkarskej scénografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a techniky výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a odborné kreslenie a anatómia bábky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a polotovary na výrobu bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
4
zásady práce s drevom, kovom, textíliou, PVC a inými materiálmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby bábkového umenia. Poznatky o histórii a súčasnosti činoherného, bábkového a alternatívneho divadla.
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v rozdieloch tvorby druhov bábok typických pre bábkové divadlo, animovaný a bábkový film, resp. iné umelecké žánre, v ktorých sa vyskytuje bábka alebo objekt vrátane nových foriem umeleckej performancie.
Perspektíva: Aktuálna
4
teória bábkového divadla a drámy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výtvarného návrhu a technickej dokumentácie podľa návrhu bábkarského výtvarníka, scénografa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modelovanie a kašírovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drevorezba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s rôznym materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná maľba štetcom a ďalšími technikami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia rôznych technológií výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rekonštrukcia bábok, rekvizít a scénických dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha grafických a počítačových systémov pri tvorbe bábok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie individuálnych prvkov a originálnych postupov pri návrhu a realizácii bábok, rekvizít a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s režisérom a hercami pri tvorbe predstavení a umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s režisérom a bábkohercami pri technologickom zhotovení bábok v súlade s požadovanou funkciou bábky v inscenácii alebo predstavení.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok 3D technológia (3D tlač, rapid prototyping alebo free-form fabrication) je proces spájania materiálu s úmyslom vytvoriť objekt/výrobok z dát 3D modelu. Používanie 3D technológií so sebou prináša mnoho výhod oproti konvenčným technologickým procesom: obrovské dizajnové možnosti, nové pohľady na možnosti výroby, menšiu spotrebu materiálu, možnosti vytvorenia zložitého komponentu v jednom kroku, krátky výrobný proces. 3D materiály - textílie boli pôvodne vyvinuté za účelom technického určenia ako výstuže kompozitov. V súčasnosti sa tieto 3D textílie využívajú vo veľkom množstve výrobkov v obuvníckom, odevnom, nábytkárskom, automobilovom priemysle (sedacie súpravy a sedací nábytok, autosedačky, poťahy, vnútorné čalúnenie automobilov) a v zdravotníckom priemysle (na výrobu kvalitnejších verzií zdravotných podložiek, protéz a bandáží). Cieľom výroby 3D textílií je zlepšiť mechanické vlastnosti textílií – ako pevnosť po dĺžke, tak i kolmo k ploche výrobku. Veľkou výhodou používania 3D technológií pri výrobe oblečenia a obuvi je to, že môžu byť vytvárané špeciálne na jednotlivého používateľa podľa jeho proporcií. 3D skenery zistia údaje o osobe a tieto dáta potom budú slúžiť pre výrobu presného zákazkového kusu s takmer nulovým odpadovým materiálom. V obuvníctve má 3D tlač využitie napríklad na výrobu vzorových kopýt a foriem na podošvy/podrážky/podpätky. V spojení s 3D skenermi je využiteľná pri výrobe ortopedickej obuvi napr. tvarovanej stielky, podošvy, podpätku a pod..
Charakteristika:
Titulný obrázok V súčasnosti je významnejšie využitie CNC v oblasti výroby celého sortimentu drevených stavieb, konštrukčných systémov, stavebnostolárskych výrobkov, výroby nábytku, ale aj v prvostupňovom spracovaní dreva. Prinášajú možnosť vysokého stupňa automatizácie výroby výrobkov z dreva od návrhu projektu po jeho realizáciu. Prinesú výrazné zvýšenie produktivity, flexibility výrobných programov a presnosti výroby.
Charakteristika:
Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva
Charakteristika:
Titulný obrázok Nové možnosti pri výrobe výrobkov na báze dreva, ako aj povrchovej úprave kompozitných drevných materiálov prinesú technológie 3D, ktoré pri výrobe výrobkov tvoria minimálne množstvo odpadov. Perspektíva je aj v oblasti vývoja a výroby inovatívnych materiálov pre 3D technológie na báze dreva so špecifickými vlastnosťami.
Charakteristika:
Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Charakteristika:
Titulný obrázok Aditívna výroba je definovaná ako proces spájania materiálov na výrobu výrobkov z údajov 3D modelu, zvyčajne vrstva po vrstve, na rozdiel od iných výrobných technológií kde sa materiál odoberá, tu sa práve naopak pridáva v tenkých vrstvách. Synonymá sú aditívna výroba, aditívne procesy, aditívne techniky, výroba aditívnych vrstiev. Primárnymi aplikáciami sú dizajn / modelovanie, prototypy a výroba priamych dielov/.Po celom svete aditívna výroba mení spôsob, akým organizácie navrhujú a vyrábajú výrobky. Pri správnom použití môže ušetriť množstvo času a financií. Aditívna výroba je oficiálny štandardný pojem pre všetky aplikácie technológie, pričom 3D tlač je jednou z aditívnych technológií. *využitie*:napomáha pri technologických inováciách Technológia aditívnej výroby má budúcnosť najmä, no nielen, v nasledujúcich odvetviach: * letecký a vesmírny priemysel, * energetika, * medicína, najmä chirurgické implantáty a zubná technika, * nástroje pre spracovanie plastov, ale aj výrobky z plastov * automobilový priemysel a preprava, * spotrebný tovar, * v architektúre, * v školstve - slúži na výrobu kvalitných výučbových pomôcok pre študentov, * v remeslách a osobných službách - ako individualizovaná malovýroba, * v športe - napríklad v cyklistike, pri zlepšení aerodynamických vlastností, výrobe pohodlnejších sedadiel ako aj pri konštruovaní rámov bicyklov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.