Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkovRiadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov sa podieľa a zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu politiky a koncepcie vzdelávania a rozvojových aktivít organizácie a za prípravu kariérnych plánov a plánov následníctva zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5416/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENTraining & development manage
ENTraining & human resources development manager
SKManažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
SKManažér rozvoja ľudských zdrojov
SKManažér vzdelávania a prípravy zamestnancov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1212
SK ISCO-08
1212004
ESCO
50
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1212004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: profesijného vzdelávania
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava KOV
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
7
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady podnikovej identity, prostriedky a prvky firemnej kultúry
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
6
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o vzdelávacej ponuke, ich posudzovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov nástupníctva a ich udržiavanie, riadenie procesu talent manažmentu a kariérneho plánovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia nových vzdelávacích systémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistík o vzdelávacích aktivitách, reporting a kontrola efektivity rozpočtu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe a implementácií systému hodnotenia zamestnancov v organizácii, prepojenie systémov hodnotenia a vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie a vyhodnocovanie efektívnosti a účelnosti vzdelávacích projektov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
7
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
7
spolupráca pri výbere externých tréningových agentúr
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie adaptačných školení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
poskytovanie podpory a poradenstva manažérom a zamestnancom v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
vedenie tímu špecialistov v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vrátane motivácie a hodnotenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia stanovovania kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a využívanie techník podnikovej identity, prostriedkov a prvkov firemnej kultúry
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.