Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu

Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športuOdborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu zabezpečuje úlohy na úseku školstva a športu podľa osobitných právnych predpisov. Koordinuje prácu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktoré patria do daného územného obvodu a ktorých je daná samospráva zriaďovateľom. Poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre školy a školské zariadenia, vydáva organizačné pokyny, pripravuje rozpis finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu zriaďovateľa pre školy a školské zariadenia, vedie agendu organizačných poriadkov škôl a školských zariadení, spracováva metodiku a vedie agendu v oblasti školskej úrazovosti. Vedie evidenciu žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v územnom obvode trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia, podieľa sa na zbere údajov o počtoch žiakov zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja financovaných z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozpo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496542/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359023
ESCO
842
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém kontroly prevádzky škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinovania práce riaditeľov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: ktoré patria do jeho územného obvodu a ktorých je daná obec/samosprávny kraj zriaďovateľom
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy vydávania organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy podieľania sa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vedenia agendy ďalšieho vzdelávania riaditeľov škôl, zisťovania úrovne ich kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Za účelom cieľom koordinácie ich celoživotného vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a formy zodpovednosti za spracovanie štatistických výkazov, usmerňovanie škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy mesačného sledovania a vyhodnocovania čerpania rozpočtu a plnenia príjmov rozpočtu škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy koordinovania práce s mládežou, aktivít voľnočasových a mimoškolských pôsobností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovávania a poskytovania informácií v oblasti výchovy a vzdelávania, spracovávania metodických materiálov súvisiacich s činnosťou škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívne postupy v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy odpisovania a vyraďovania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá zabezpečovania podmienok na stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady spravovania agendy kultúrnych a vzdelávacích poukazov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
samospráva v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy stratégie a návrhov rozvoja školstva, výchovy, vzdelávania a telesnej kultúry v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
samospráva v oblasti športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy spracovávania a analyzovania mesačných mzdových prostriedkov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metódy spracovávania finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené v jednotlivých mesiacoch na platy zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a zásady prípravy návrhu rozpočtu pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií zriaďovateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vytvárania podmienok na plynulý zápis detí do prvého ročníka a prijímacie konania do prvých ročníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia evidencie žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v územnom obvode trvalé bydlisko a vedenia evidencie, v ktorých školách ju plnia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti pre školy a školské zariadenia pri inovačných projektoch výchovnovzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vybavovania sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a metódy spracovávania podkladov pre financovanie „Školského úradu“, podporu neštátnych súkromných škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a metódy vedenia evidencie siete a výkonov neštátnych škôl a školských zariadení, ktorým sú poskytované finančné prostriedky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava stratégie a návrhov rozvoja školstva, výchovy, vzdelávania a telesnej kultúry v samospráve, plánu rekonštrukcií a opráv budov škôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie metodických materiálov a poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov na počet detí, žiakov v triedach v školách a školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov v oblasti tvorby koncepcie rozvoja školy, tvorby rozpočtu a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh a spracovanie podkladov na tvorbu koncepcie rozvoja školstva a návrhov na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spracovávanie rozpisu záväzných ukazovateľov a limitov v rámci rozpočtu školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na výšku príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením v škole a školskom zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Predkladanie návrhov zastupiteľstvu územnej samosprávy.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie návrhov a zmien v rámci všeobecne záväzných nariadení z oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie koncepcie rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže a rozvoja športu, vrátane zdravotne hendikepovaných
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyjadrovanie sa k návrhom na investície a nakladanie s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie stanovísk k žiadostiam o poskytnutie dotácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na základe schválenia zastupiteľstvom a štatutárnym orgánom územnej samosprávy.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola čerpania a využívania dotácií zo štátneho rozpočtu alebo iných účelovo viazaných rozpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a kontrola príjmov a výdavkov v rozpočte pre oblasť školstva v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Mesačné sledovanie a vyhodnocovanie čerpania rozpočtu a plnenia príjmov rozpočtu škôl a školských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami v predškolských zariadeniach, školách a školských zariadeniach zriaďovaných v pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie prevádzok škôl a školských zariadení, školských klubov detí a zariadení školského stravovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhu rozpočtu pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií zriaďovateľa a kontrola jeho plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozpis záväzných úloh a záväzných ukazovateľov v rámci rozpočtu školstva školám a školským zariadeniam, zabezpečovanie vyúčtovania účelových prostriedkov na úseku školstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy na úpravu rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a analýza mesačných mzdových prostriedkov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyplatených v jednotlivých mesiacoch na platy zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie analýz štatistických údajov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia naplnenosti škôl a posudzovanie jej efektivity
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych prác súvisiacich s menovaním, odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení a vypísaním výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre školy a školské zariadenia a pre oddelenie školstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa evidencie žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Evidencia žiakov, ktorí majú v územnom obvode trvalé bydlisko a vedenie evidencie, v ktorých školách plnia dochádzku.
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia siete a výkonov neštátnych škôl a školských zariadení, ktorým poskytuje územná samospráva finančné prostriedky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a sumarizácia pasportizačných listov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a sumarizácia výkazov o práci v školstve a o niektorých ďalších vybraných ukazovateľoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa agendy vzdelávacích a kultúrnych poukazov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie informácií, návrhov a správ o školských zariadeniach územnej školskej rade v rozsahu určenom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov pre zmluvy týkajúce sa škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie Sumárnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Sumárna správa sa predkladá územnej školskej rade.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov a návrhov na určovanie školských obvodov v rámci územnej samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov potrebných na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre oblasť školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie žiadostí škôl vo veci organizovania rôznych aktivít v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a organizačné zabezpečovanie podujatí organizovaných na školách zriaďovateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracúvanie podkladov pre financovanie „Školského úradu“, podporu neštátnych súkromných škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba podkladov pre zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, školských klubov detí, materských škôl, zariadení školského stravovania a strediska služieb škole
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci rozsahu svojej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie poradenskej, konzultačnej a informačnej činnosti školám a školským zariadeniam v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä pri inovačných projektoch 
výchovnovzdelávacieho procesu, v oblastiach integrácie žiakov, v práci s 
mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a 
podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie komplexnej agendy súvisiacej s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti rád škôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok pre plynulý zápis detí a prijímacie konania do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti územnej samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie propagácie telesnej kultúry a športu v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na zabezpečovaní priestorov, materiálno-technického vybavenia a podmienok na stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na základe zisťovania úrovni ich kariérového rastu s cieľom koordinácie ich celoživotného vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinovanie tvorby projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie a spolupráca so školami a školskými zariadeniami pri zabezpečení všestranného rozvoja mládeže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie škôl a školských zariadení pri správe majetku obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia a metodické usmerňovanie výchovno-vzdelávacích procesov v školách a školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia prác riaditeľov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia starostlivosti o mládež a telovýchovu v rámci odborných činností na úseku školstva a telovýchovy v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinovanie práce s mládežou, voľnočasových aktivít a mimoškolských pôsobností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie škôl a školských zariadení pri spracúvaní štatistických výkazov a pasportizačných listov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie organizačných pokynov v oblasti školstva a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, navrhovanie a určovanie plánu výkonov školských zariadení a zodpovednosti za ustanovenie rád škôl, zabezpečovanie komplexnej agendy súvisiacej s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti rád škôl, po prerokovaní s príslušným okresným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
6
zodpovednosť za spracovanie štatistických výkazov, usmerňovanie škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizačné zabezpečovanie podujatí organizovaných samosprávnym úradom, prezentačných akcií pre školy a školské zariadenia, športových súťaží a podujatí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Cieľom strategického plánovania je zlepšiť plánovanie ľudských zdrojov na základe kvalifikovaných dát a s ohľadom na aktuálne potreby trhu a požiadavky zamestnávateľov ako aj prognózy v oblasti ľudských zdrojov. Modernizácia riadenia ľudských zdrojov zahŕňa viacero aktivít, napríklad zavedenie nových foriem marketingovej kampane na voľné pracovné pozície v štátnej službe, jednotné vstupné adaptačné vzdelávanie štátnych zamestnancov, rozvoj líderstva v štátnej službe, podpora talent manažmentu, identifikácia a vyhľadávanie potenciálnych lídrov (vytvorenie tzv. talent pools so zameraním na ich kariérny rast a rozvoj), zabezpečenie diagnostiky a špeciálneho vzdelávania pre lídrov (potenciálnych aj existujúcich) prostredníctvom Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálna komunikácia vo vnútri organizácie a s externým prostredím s využitím nových platforiem a zariadení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.