Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu

Špecialista rozvoja priemyslu a obchoduŠpecialista rozvoja priemyslu a obchodu sa podieľa na tvorbe štátnej politiky a tvorbe pozičných dokumentov pre oblasť priemyslu a obchodu. Vykonáva analytickú, hodnotiacu, koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na sektor malých a stredných podnikateľov a rozvoj tohto sektora. Podieľa sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií, inovácií. Vytvára a rozvíja základné princípy a zásady na vytváranie priaznivých podmienok pre inovačný proces, rozvoj inovačnej infraštruktúry a zvyšovanie technologickej úrovne v priemysle. Realizuje úlohy ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzuje proexportnú politiku, vrátane finančných nástrojov SR. Spolupracuje pri príprave a tvorbe zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií, bilaterálneho obchodu a im...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496478/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Vzhľadom ku komplexnosti problematiky a rozsahu analytickej práce je prax žiadúca.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631005
ESCO
819
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2631005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy fungovania medzinárodného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zabezpečenia zahraničného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy podnikania a podnikateľské prostredie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analyzovania a hodnotenia stavu podnikateľského sektora
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií a bilaterálneho obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompetenčný zákon
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy analyzovania a hodnotenia stavu sektora malých a stredných podnikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém navrhovania nástrojov na zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne MSP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická úroveň podnikov súvisiaca s technologickým upgradom pre štrukturálne zmeny v priemysle
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: systém navrhovania možností technologického upgradu pre štrukturálne zmeny v priemysle a pre zvyšovanie technologickej úrovne podnikov
Perspektíva: Aktuálna
7
pozičné dokumenty súvisiace s členstvom SR v EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečovania úloh pri príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
štátna politika v oblasti malého a stredného podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické investície a inovácie v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi a inštitúciami v oblasti proexportných aktivít
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilaterálna obchodná politika v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zastupovania SR v pracovných skupinách Rady EÚ a v pracovných skupinách Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
systém zabezpečovania a koordinovania činnosti v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vytvárania a rozvíjania základných princípov a zásad na vytváranie priaznivých podmienok pre inovačný proces, systémové riešenie inovačného prostredia a rozvíjanie inovačnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na tvorbe koncepčnej a analytickej činnosti v rámci dvojstranných zahranično-obchodných vzťahov, spracovávania podkladov ku koordinácii proexportných aktivít a propagácii, vrátane systémových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce na aktivitách spojených so zákonom o malých a stredných podnikoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zodpovednosti za zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie súvisiacich s agendou na základe zverejňovania informácií na webovej stránke ministerstva a ich následnej aktualizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy pri vypracovávaní podkladových materiálov a stanovísk pre orgány verejnej moci, profesijné organizácie a iné subjekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém realizácie úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzovania proexportnej politiky, vrátane finančných nástrojov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy rezortnej koordinačnej skupiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
postupy sektorovej pracovnej skupiny v oblasti konkurencieschopnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: postupy prípravy podkladov pre Sektorovú pracovnú skupinu - konkurencieschopnosť a Rezortnú koordinačnú skupinu MH SR
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná politika v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém informovania a metodickej podpory v oblasti MSP, ktoré súvisí s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: MSP - malí a strední podnikatelia
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky súvisiaci s rozvojom investícií a obchodu financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania koordinačnej a analytickej činnosti, vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy návrhov riešení v oblasti MSP a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinačná politika v oblasti malých a stredných podnikateľov (MSP).
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové opatrenia súvisiace s koordináciou proexportných aktivít
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s priemyselnou politikou, strategickými investíciami, inováciami a bilaterálnym obchodom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri príprave a tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií a bilaterálneho obchodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba postupov sektorovej pracovnej skupiny v oblasti konkurencieschopnosti v priemysle a obchode
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre Sektorovú pracovnú skupinu - konkurencieschopnosť a Rezortnú koordinačnú skupinu MH SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti malého a stredného podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky v oblasti priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s vypracovávaním a určovaním cieľov koncepcií a programov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy a pripravovanie pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s realizáciou zákona č. 9/1992 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách, zmenený a doplnený zákonmi NR SR a s realizáciou Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy zabezpečovanie úloh pri príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vykonávanie koncepčnej a koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti MSP (malých a stredných podnikateľov)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so zavádzaním rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne pre malé a stredné podniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie stavu sektora malých a stredných podnikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej a analytickej činnosti, vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy návrhov riešení v oblasti MSP a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie stavu podnikateľského sektora
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie priaznivých podmienok a rozvíjanie základných princípov a zásad súvisiacich s inovačným procesom, systémovým riešením inovačného prostredia a rozvíjaním inovačnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepčnej a analytickej činnosti v rámci dvojstranných zahranično-obchodných vzťahov, spracovávaní podkladov ku koordinácii proexportných aktivít a propagácii, vrátane systémových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcii a programov dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí v ústrednom orgáne štátnej správy pre oblasť MSP - malých a stredných podnikateľov a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ súvisiacich s implementáciou do národnej legislatívy SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci implementácie právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
informovanie a metodická podpora v oblasti MSP
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podpora súvisiaca s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupracovanie na aktivitách súvisiacich so Small business aktom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave oficiálnej účasti SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzovanie proexportnej politiky, vrátane finančných nástrojov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie SR v pracovných skupinách Rady EÚ a v pracovných skupinách Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami sekcie priemyslu a obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinovanie činností v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie technologickej úrovne podnikov súvisiacej s technologickým upgradom pre štrukturálne zmeny v priemysle
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Návrhy možností technologického upgradu pre štrukturálne zmeny v priemysle a pre zvyšovanie technologickej úrovne podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.