Foniater

Foniater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá poruchami hlasu, reči a sluchu. Predmetom foniatrie je fyziológia a patofyziológia interpersonálnej rečovej komunikácie a rehabilitácia jej porúch v úzkej spolupráci s viacerými medicínskymi odbormi a paramedicínskymi odbormi, najmä s klinickou logopédiou a klinickou psychológiou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore foniatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2266 - Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
SK ISCO-08
2266002 - Foniater
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Logopéd

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
s dôrazom na sluchový, hlasový a rečový orgán, ich centrálnu reguláciu
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr.: neurológia, pediatria, chirurgia, ORL, endokrinológia, ortodoncia, protetika a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie vo foniatrii s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo foniatrii
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami sluchového, hlasového a rečového orgánu
7
epidemiológia chorôb
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zásady edukácie pacientov s vnútornými chorobami v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
Špecifikácia:
zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
7
zdravotnícka štatistika
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení sluchového, hlasového a rečového orgánu
Špecifikácia:
sluch a jeho poruchy - základy akustiky, patofyziológia sluchu, vzťah sluchu a reči vo vývoji jedinca, jednotlivé typy porúch sluchu a poruchy reči podmienené poruchami sluchu; hlas, tvorba hlasu a poruchy hlasu - fyziologický fonačný mechanizmus a jeho odchýlky pri chorobách hlasového orgánu: zápaloch, nádoroch, traumách a poruchách inervácie hrtana, mutácii hlasu, chorobách žliaz s vnútornou sekréciou, dysfóniách z premáhania hlasového orgánu a psychogénnych dysfóniách, spôsoby rehabilitácie hlasu pacientov po laryngektómii; poruchy hltania - základné spôsoby diagnostiky porúch a rehabilitácie hltacieho aktu; poruchy reči - vývoj reči, koordinácia centrálneho nervového systému potrebných pre vývoj reči, základy fonetiky, poruchy vývoja reči-osobitne oneskorený vývoj reči, dyslálie, poruchy nosovej rezonancie, symptomatické poruchy reči pri chorobách centrálneho a periférneho nervového systému – najmä poruchy symbolických funkcií s osobitným zreteľom na afázie, dysfázie a dysartrie, poruchy plynulosti reči - balbuties, tumultus
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore foniatria
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore foniatria
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení metódami ako napr.: audiometrické vyšetrenie, slovná audiometria, nadprahové testy, tympanometria, evokované otoakustické emisie, BERA vyšetrenie a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore foniatria
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore foniatria
Špecifikácia:
audioprotetika - indikácie audioprotézy podľa poruchy sluchu; typy naslúchadiel, stavba a zloženie naslúchadla, druhy zosilnenia signálu, typy kompresie, nastavenie naslúchadla, pravidlá NAL-1, POGO, a iné, počítačové nastavenie; druhy ušných koncoviek, druhy ventov, výmeny a druhy batérií, najčastejšie komplikácie používania naslúchadla a ich riešenie; ovplyvnenie ušného šelestu naslúchadlom, tinitus masker, princíp „retraining“ terapie tinitu, indikácia, výberové kritériá, princíp metódy a rehabilitácia po kochleovej implantácii; metodika rehabilitácie porúch sluchu, hlasu a reči a stavov po chirurgických výkonoch na hlasovom orgáne a rečovom orgáne; rehabilitácia hltania
7
vedecký výskum v odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore foniatria
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód vo foniatrii
Špecifikácia:
vyšetrenie porúch hlasu – laryngostroboskopia, videolaryngostroboskopia, hodnotenie parametrov akustickej analýzy hlasu, komplexné vyšetrenie hlasu u hlasových profesionálov a adeptov hlasových profesií; vyšetrenie reči - vyšetrenie artikulácie, hodnotenie fonologickej úrovne, gramatickej úrovne, syntaktickej úrovne a semantickej úrovne, vyšetrenie vyjadrovacích schopností, aktívnej slovnej zásoby a pasívnej slovnej zásoby, posúdenie schopností porozumenia reči u detí, základné hodnotenie vývinu dieťaťa v oblasti motoriky, intelektu a vizuálnej percepcie, orientačné vyšetrenie hrubej motoriky a jemnej motoriky s dôrazom na motoriku artikulačných orgánov, vyhodnotenie stupňa poruchy plynulosti reči; vyšetrenie sluchu a audioprotetika - orientačné vyšetrenie sluchu u detí, vyhodnotenie audiometrických vyšetrení vrátane audiologických prahových a nadprahových testov, vyhodnotenie rečovej (slovnej) audiometrie, vyhodnotenie tympanometrie, vyhodnotenie vyšetrenia pomocou otoakustických emisií, vyhodnotenie vyšetrení BERA, elektrokochleografie a SSEP, vyšetrenie kandidáta na kochleovú implantáciu a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo foniatrii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov vo foniatrii
Špecifikácia:
napr.: liečba porúch hlasu - reedukácia hlasu u funkčných porúch hlasu, fonochirurgia u benígnych lézií hrtana; zostavenie edukačného plánu a rehabilitačného plánu pri poruchách reči; liečba porúch sluchu - zhotovenie odtlačkov na výrobu individuálnych ušných tvárnic a zvukovodových naslúchadiel, výber naslúchadla, nastavenie vstupnej hlasitosti, zaistenie následnej starostlivosti, stanovenie efektu naslúchadla pomocou vyšetrenia sluchu vo voľnom poli, test jednoslabičných slov; rehabilitácia porúch sluchu, hlasu a reči a stavov po chirurgických výkonoch na hlasovom orgáne a rečovom orgáne; rehabilitácia hltania; fonochirurgické výkony a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov vo foniatrii
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo foniatrii
7
revízna a posudková činnosť vo foniatrii
7
edukácia pacienta vo foniatrii
Špecifikácia:
edukácia pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.