Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z drevaRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva riadi prevádzku a organizuje prácu pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo prevádzky. Podporuje rozvoj a realizáciu stratégie v podniku, koordinuje plánovanie a optimalizáciu využitia materiálu a personálu, technológií a výrobných postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496267/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKDiplomovaný drevársky technik a manažér prevádzky
SKVýrobný riaditeľ vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Do praxe možno započítať aj obdobie praxe / stáže vo výrobnom procese počas štúdia.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321005
ESCO
68
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
1321005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
6
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: So zameraním na oblasť drevených stavieb a drevárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vytvárania a rozvíjania základných princípov a zásad na vytváranie priaznivých podmienok pre inovačný proces, systémové riešenie inovačného prostredia a rozvíjanie inovačnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: So zameraním na oblasť stavieb z dreva a konštrukčných prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Automatizácia a robotizácia
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
postupy montáže/osadzovania drevených stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modulárne spracovateľské linky
7
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
7
manažment výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Modulárne spracovateľské linky
7
vývojové trendy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Robotizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
6
technologicko-ekonomické aspekty pri výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
7
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Použitie v procese výroby drevených konštrukčných prvkov a stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Modulárne spracovateľské linky
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
7
informačné technológie v procesoch výroby a výstavby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Moderné technológie recyklácie dreva a materiálov na báze dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
5
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri stanovovaní kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V metódach recyklácie dreva a materiálov na báze dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
5
kritické hodnotenie vlastných manažérskych kompetencií a stanovenie cieľov profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie priaznivých podmienok a rozvíjanie základných princípov a zásad súvisiacich s inovačným procesom, systémovým riešením inovačného prostredia a rozvíjaním inovačnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia a robotizácia
Modulárne spracovateľské linky
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Automatizácia vo výrobe
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Modulárne spracovateľské linky
Automatizácia vo výrobe
7
dosahovanie maximálnej pridanej hodnoty obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti drevených stavebných konštrukcií a stavieb z dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby a montáže drevených stavieb.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
6
uplatňovanie informačných technológií v procesoch výroby a výstavby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
zabezpečenie logistických operácií na základe požiadaviek výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.