Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukciíŠpecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií realizuje výskum, navrhuje nové a inovuje už existujúce technológie výroby a montáže drevených konštrukcií. Sleduje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky pri vývoji nových konštrukčných prvkov a materiálov. Vyvíja a overuje nové inovatívne konštrukcie a výrobky so špeciálnymi vlastnosťami. Vedie, koordinuje a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496266/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýskumný a vývojový pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141016
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C16,M72
CPA 2015
C16,M72
Príslušnosť k povolaniu
2141016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V oblasti drevených stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
postupy montáže/osadzovania drevených stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti použitých materiálov (napr. rezivo, lepené lamelové drevo na stavebné nosné konštrukcie), oceľové prvky v drevených konštrukciách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
technické kreslenie drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
manažment výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
spôsoby dimenzovania drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zásady navrhovania konštrukcií, normy na zaťaženia a pod. Zaťaženia stavebných konštrukcií stále a úžitkové. Medzný stav únosnosti a použiteľnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy spojov drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výpočet spojov (drevo-drevo, drevo-kov).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov pri výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
vývojové trendy vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
7
technologicko-ekonomické aspekty pri výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Použitie vo výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v drevárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: So zameraním na oblasť výroby drevených konštrukcií. Aplikácia senzorov pre hodnotenie fyzikálnych a mechanických vlastností konštrukčných prvkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
6
informačné technológie v procesoch výroby a výstavby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu drevených stavieb: stavebný zákon, legislatíva a súvisiace predpisy pri projektovaní a konštruovaní stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
6
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Požiadavky na ochranu objektov pred požiarmi. Skúšky, hodnotenie a zaradenie drevených konštrukcií z hľadiska požiarnej odolnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
7
skúšky kvality materiálov na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v oblasti drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Uplatňovania najnovších poznatkov a trendov.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba nových programov na CNC stroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pre výrobu drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh pre výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a projektovanie systémov drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia na organizáciu a technológiu výroby. Navrhovanie a projektovanie panelových systémov, zrubových a iných drevených stavebných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Fázy inovačného procesu, efektívnosť inovácií, inovačné centrá a klastre.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
navrhovanie a optimalizácia technologických postupov pri výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyvíjanie nových konštrukčných riešení drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
dimenzovanie konštrukčných prvkov drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lepené tenkostenné nosníky, lepené panely rebrové a sendvičové, nosníky s poddajnými spojmi. Rámy, oblúky, priehradové nosníky. Oceľové prvky v drevených konštrukciách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba výrobkov na báze dreva 3D technológiami
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie informačných technológií v procesoch výroby a výstavby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
7
využívanie automatizovaných a robotických meračských systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie senzorov na nedeštruktívne zisťovanie fyzikálnych a mechanických vlastností drevených konštrukčných prvkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
6
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.