Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)

Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) vykonáva údržbu, opravu, nastavenie, pripojenie a zosieťovanie kancelárskej techniky, vrátane pripojenia na osobné počítače. Zabezpečuje funkčnosť a prevádzkyschopnosť kopírovacích strojov, tlačiarní, skenerov, plotrov, 3D tlačiarní a ďalších periférnych zariadení k osobným počítačom, tabletom a interaktívnym tabuliam. Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) samostatne vykonáva kvalifikované remeselné práce týkajúce sa zabezpečenia plynulého chodu alebo servisu určitého typu technického vybavenia. Montuje, inštaluje, nastavuje, oživuje alebo diagnostikuje, opravuje, udržiava a zabezpečuje revízie finálnych zostáv a systémov kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky. Cieľom práce mechanika, opravára kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) je zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti prevádzkovania kancelárskych systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496219/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOpravár techniky
SKServisný pracovník kancelárskej techniky
SKTechnik kancelárskych zariadení
SKÚdržbár kancelárskej techniky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421006
ESCO
2383
SK NACE Rev. 2
S95
CPA 2015
S95
Príslušnosť k povolaniu
7421006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy analýzy používateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V kancelárskej technike.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Kontrola počítačovej siete pri napájaní zariadení so samostatnou IP adresou.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Používané v kancelárskej technike.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
protikorózna a tlaková ochrana káblov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záručný a pozáručný servis kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
funkcionalita tlačiarenských strojov a postupy ich údržby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
poskytovanie záručného a pozáručného servisu kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Kancelárska technika.
Perspektíva: Aktuálna
4
lokalizácia porúch hardvéru a inej kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profylaxia a diagnostika počítačov, serverov, periférnych zariadení a komponentov počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí používaných v kancelárskej technike
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch tlačiarenských strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypĺňanie a vedenie prevádzkovej, operatívno-technickej, resp. analytickej dokumentácie a evidencie pri opravách kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konzultačné a poradenské činnosti v oblasti prevádzky, údržby a opráv kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách elektrotechnických zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Na kancelárskej technike.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie zdieľania využitia periférnych zariadení počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická údržba atypických zariadení kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
servis počítačov, ich periférnych zariadení a komunikačných prostriedkov prepojených s počítačmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia hardvéru, vrátane jeho obnovenia a uvádzania do prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie porúch a havárií PC, serverov a nadväzujúcej komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežná kontrola a údržba ucelených častí hardvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy elektronických prístrojov, zariadení a systémov výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie porúch a ich príčin, oprava a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Kancelárskej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a opravy veľkoformátových tlačiarenských strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha laserových, atramentových a termosublimačných tlačiarní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.