Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie staviebAutorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vyhotovuje čiastkovú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb. Popisuje hlavné zásady územného plánovania uplatňované pri navrhovaní technického, technologického a energetického vybavenia stavieb. Svoju činnosť realizuje na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon). Vykonáva projektový manažment, riadi projekt a koordinuje čiastkové projekty vypracované inými špecialistami, vyhotovuje podklady na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, zastupuje investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, vykonáva...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
495955/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta alebo inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie. Preukazuje sa záznamníkom o odbornej praxi.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142019
ESCO
436
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovaná fyzika
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Systémy nasadenia zmiešanej reality pre kontrolu vyhotovenia stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
7
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
7
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie cestného staviteľstva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využívania zdrojov energie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
7
digitálne konfigurátory vhodnej skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy používania konfigurátora.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
7
postupy a pravidlá práce v oblasti zelených fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Statika pre vegetačné fasády.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
7
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy využívania zelených striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
7
životný cyklus stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
7
postupy využívania automatizovaného vetrania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizované vetranie budov
7
digitálne skenovanie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
smart technológie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia smart technológií v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
systémy umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia umelej inteligencie v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Ovládanie zdrojov energie a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia zelených striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
7
realizácia vegetačných fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna konfigurácia strešných plášťov a posúdenie vhodného návrhu skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie konfigurátora skladby striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
7
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach v rámci stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a riadenie životného cyklu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie životného cyklu stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
7
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
7
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie zmiešanej reality pre rýchle porovnanie odchýlok medzi BIM modelom a skutočným vyhotovením stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov automatizovaného vetrania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizované vetranie budov
7
používanie umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
7
využívanie fotogrametrických a skenovacích techník
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získavanie výstupných dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.