Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe

Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobePomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v hutníckom procese. Pripravuje, viaže a pripútava bremená na zvislú a vodorovnú prepravu pomocou zdvíhacích zariadení. Vykonáva bežnú údržbu viazacích pomôcok. Expeduje a váži základné hutné výrobky, suroviny, polotovary a tovary. Vykonáva ručný presun a manipuláciu hmôt, polotovarov a výrobkov, vykonáva čistiace, mazacie a baliace práce. Realizuje práce v skladoch, uskladňovanie materiálu, balenie materiálu a výrobkov. Čistí a maže strojné zariadenia zdvíhacích mechanizmov a výťahov, robí pomocné práce pri opravách a údržbe strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4872/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManipulačný robotník
SKViazač bremien
SKVytriasač foriem
Odporúčaná úroveň vzdelania
F ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329014
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
9329014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné zariadenia a stroje pri výrobe a spracovaní kovových materiálov a ich zliatin.
Perspektíva: Aktuálna
2
meradlá, meracie prístroje a meracie zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Meranie a kontrola základných rozmerov výrobkov a polotovarov, kontrola tvaru a všeobecných vlastností povrchu a následné triedenie výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
viazacie prostriedky a zásady správnej starostlivosti, uskladňovania a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné stroje a zariadenia na manipuláciu so surovinami, materiálmi, polovýrobkami a hotovými výrobkami v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné postupy balenia, označovania, skladovania, manipulácie a expedície polovýrobkov a hotových výrobkov v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základne zásady manipulácie a uchovávania surovín, materiálov, polovýrobkov a hotových výrobkov v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správneho používania osobných ochranných dozimetrov a iných prostriedkov na ochranu zdravia
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
schémy, pracovné návody, katalógy a technická dokumentácia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Postupy práce a dokumentácia pre pomocné, prípravné, obslužné, manipulačné, čistiace práce a práce súvisiace s bežnou údržbou v hutníckom procese.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správneho uskladňovania hlavných a pomocných materiálov a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Bezpečná manipulácia pri primestňovaní materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
2
všeobecné pojmy v oblasti zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Činnosť zamestnancov v prípade ohrozenia a poplachu vyhlásenom monitorovacím systémom alebo osobným prenosným detektorom.
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie kontroly viazacích prostriedkov a starostlivosti o ne
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
meranie a kontrola rozmerov, tvarov, vlastností povrchu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meranie a kontrola základných rozmerov výrobkov a polotovarov, kontrola tvaru a všeobecných vlastností povrchu a následné triedenie výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie prípravných, čistiacich a pomocných prác pri realizácii opráv a údržby strojov a zariadení v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
balenie, manipulácia, uskladňovanie materiálu a výrobkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie rôznych prostriedkov na manipuláciu s materiálom pri ručnom a strojovom obrábaní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
bezpečná manipulácia so surovinami, materiálmi, polovýrobkami a hotovými výrobkami v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné práce pri manipulácii so surovinou a hotovými výrobkami v hutníckej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.