Špecialista ochrany a analýzy platidiel

Špecialista ochrany a analýzy platidielŠpecialista ochrany a analýzy platidiel vykonáva odborné činnosti súvisiace s ochranou a analýzou bankoviek a mincí. Vykonáva analýzy, expertízy a overovanie pravosti podozrivých, necelých a poškodených bankoviek a mincí zadržaných na území Slovenskej republiky. Analyzuje a klasifikuje falzifikáty bankoviek a mincí, zadáva príslušné údaje do špecializovaných informačných systémov. Pripravuje odborné posudky k falzifikátom peňazí pre orgány činné v trestnom konaní a zúčastňuje sa na vyzvanie súdnych pojednávaní. Vykonáva školenia pracovníkov pracujúcich s peňažnou hotovosťou. Vykonáva odborné špecializované činnosti v rámci Národného centra falzifikátov (NCC), v rámci Národného analyzačného centra pre bankovky (NAC), v rámci Národného centra pre analýzu mincí (CNAC), v rámci Systému monitorovania falzifikátov Európskej centrálnej banky (CMS2) v Slovenskej republike a v rámci interného informačného systému v súlade s požiadavkami zavedeného systému manažérstva kvality pre certifikovan...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3711/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník ochrany a analýzy platidiel
SKExpert ochrany a analýzy platidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3311
SK ISCO-08
3311004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3311004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a metódy ochrany údajov analyzovaných vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby recyklácie eurobankoviek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy klasifikácie bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vrátane zisťovania podozrivých, necelých a poškodených bankoviek a mincí.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy analýz a expertíz platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klasifikácia falzifikátov bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie správnych funkcií chemických laboratórnych prístrojov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analýz a expertíz falzifikátov platidiel zadržaných na území SR a vypracovávania štatistických prehľadov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivovanie a evidovanie falzifikátov bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia činností súvisiacich s e-registratúrou, e-spisom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie kancelárskych balíkov na prezentáciu výsledkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných materiálov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s tuzemskými a zahraničnými orgánmi a inštitúciami v oblasti recyklácie eurobankoviek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej lektorskej činnosti (prednášky, školenia a pod.)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
koordinácia procesu ochrany platidiel a bezhotovostných prostriedkov proti falšovaniu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie recyklácie platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.