Odborný pracovník pre správu zásob peňazí

Odborný pracovník pre správu zásob peňazíOdborný pracovník pre správu zásob peňazí vykonáva odborné činnosti na zabezpečenie správy zásob peňazí a ďalších hodnôt. Koordinuje presuny zásielok peňazí. Vedie výkazníctvo a účtuje jednoduché účtovné prípady. Zabezpečuje kontrolu pokladníc, likvidáciu pokladničných dokladov a vykonáva pokladničné operácie. Zadáva vybrané operácie do príslušných informačných systémov. Riadi obeh účtovných dokladov, vykonáva ich komplexnú archiváciu a kontrolu. Vedie predpísané evidencie a spracováva súvisiace výkazy a prehľady. Vykonáva dennú kontrolu pokladníc malých a veľkých výplat a súhrnných trezorových kníh. Vykonáva činnosti súvisiace s vkladmi a výbermi komerčných bánk, vrátane vedenia evidencie súvisiacich zmlúv. Vykonáva inventarizáciu zásob peňazí a ostatných hodnôt. Analyzuje spotrebu obalového materiálu na spracovanie peňazí a pripravuje súvisiaci rozpočet.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3702/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent pre správu zásob peňazí
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3311
SK ISCO-08
3311005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3311005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochranné prvky platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bankové informačné systémy a softvérové aplikácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém uchovávania účtovných dokladov, účtovných kníh a dokumentov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásob peňazí a ostatných hodnôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrolovanie pokladníc
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontrol v zverenej oblasti správy zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti správy zásob peňazí.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie inventarizácie zásob peňazí a ostatných hodnôt
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
likvidácia pokladničných dokladov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie prehľadov, databáz, výstupov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie účtovných kníh
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia účtovných dokladov a písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie príjmu peňazí a likvidácia pokladničných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie príjmu peňazí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie bezpečnostných systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Napríklad trezory a elektronické zabezpečovacie zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.