Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr

Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúrOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr zabezpečuje váženie jednotlivých surovinových komponentov a ich transport do miešača v zmysle predpísaných noriem a receptúr. Pripravuje keramické hmoty a glazúry pre ďalšiu výrobu. Komunikuje so zamestnancami laboratória o kvalitatívnych parametroch vyrábanej hmoty. Obsluhuje príslušné stroje a zariadenia a vykonáva ich čistenie a bežnú údržbu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3400/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
8181
SK ISCO-08
8181005
ESCO
2516
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8181005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Druhy a ich vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánových hmôt a glazúr.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy kontroly výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánových hmôt a glazúr.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánových hmôt a glazúr.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. princípy triedenia, logistiky a charakterizácie odpadov vo výrobe keramických, porcelánových hmôt a glazúr.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a výroby keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. so zamestnancami laboratória v oblasti kvalitatívnych parametroch vyrábanej hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
3
základná údržba strojov a zariadení na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odoberanie vzoriek pre podnikové laboratórium
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
váženie surovín pre výrobu keramických hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zmiešavanie jednotlivých komponentov podľa predpísaných receptúr a spracovávanie ich na určených strojových zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava keramických hmôt a glazúr na výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie čistoty surovín a správne zostavenie zloženia keramických hmôt a glazúr a dohľad nad kontamináciou surovín nežiadúcimi prímesami.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na centrálnu prípravu keramických hmôt
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha príslušných strojov a zariadení: mlecie bubny, šnekové lisy, rozplavovače, kalolisy, čistiace vibračné sitá a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
obsluha prostriedkov digitalizácie na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. keramických, porcelánových hmôt a glazúr.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
obsluha kalových čerpadiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kalolisov a šnekových lisov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie transportu surovín do jednotlivých strojových zariadení na spracovanie keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.