Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobeŠpecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe organizuje a koordinuje systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Stanovuje koncepcie riadenia kvality, jej tvorby a postupy kontroly. Spracováva technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality a vyhodnocuje ich proces. Zodpovedá za úroveň a aktuálnosť vizualizácie dosahovaných výsledkov v oblasti kvality, dodržiavania technológie výroby. Spolu-zodpovedá za výber a vhodnosť použitia surovín a pomocných materiálov. Pripravuje podklady k auditom (napr. ISO, FSC, PEFC a pod.), vrátane vyhodnocovania a kontroly nápravných opatrení. Vykonáva interné audity podľa príslušných noriem (napr. ISO 9001 a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28318/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEQualitätsmanager
ENManager of quality
ENQuality manager
SKManažér riadenia kvality v polygrafickej výrobe
SKVedúci kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa vyžaduje prax 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141027
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
2141027

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Aditívna výroba (3D tlač)
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy miešania farieb a substrátov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Sledovanie legislatívy (národnej a európskej) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické metódy spracovania údajov - napr. štatistika chýb Paretovou analýzou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie evidencie v rámci kvality v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technológia vyhotovovania tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, technológie dokončovacieho spracovania (spôsoby skladania hárkov, povrchové úpravy materiálov: lakovanie, laminovanie a pod.). Technológia výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera. Technológia výroby plastov alebo fólií a postupov spracovania výrobkov z plastov alebo fólií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Aditívna výroba (3D tlač)
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy technológie elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem pre jednotlivé druhy tlačových techník v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy jednotlivých výrobných fáz dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe (napr. rezanie, skladanie, znášanie knižných blokov, šitie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia dokončovacích procesov
7
typy tlačových chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane typov chýb pri finálnom spracovaní (presnosť rezania, skladania, resp. kvalita lepenia, zvarov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Aditívna výroba (3D tlač)
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu. Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Orientácia v nových trendoch v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy kontroly a hodnotenia technických a kvalitatívnych parametrov polygrafických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Trendy v laboratórnej technike (nové prístroje - presnejšie, kvalitnejšie, jednoduchšie na obsluhu, vhodné priamo do výrobného prostredia v polygrafickej výrobe). Trendy zakázaných látok, úpravu limitov chemických látok.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevádzkového merania kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spôsoby prevádzkového merania kvality v jednotlivých výrobných fázach v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy v rámci CIP3 a CIP4 štandardov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
7
postupy obsluhy skenovacích zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
7
spôsoby a metódy kontroly digitálnych dát určených do tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Aditívna výroba (3D tlač)
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
7
špecializované softvéry umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti využívania umelej inteligencie a všeobecné možnosti spracovania dát zo senzorov tlačového procesu (big data).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
vlastnosti špeciálnych tlačových farieb, lakov a pást
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
metódy polygrafického výrobného cyklu a formy jeho spájania so získanými dátami
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
postupy personalizovanej tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Personalizovaná tlač pomocou napr. digitálnej tlače a postupy spracovania príslušných databáz.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
postupy a metódy spracovania špeciálnych tlačových farieb, lakov a pást
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánu investičného rozvoja v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov, pravidelné prehodnocovania účinnosti kontroly a následná úprava plánu ak je potrebná .
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
navrhovanie nových postupov jednotlivých výrobných fáz na základe výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Aditívna výroba (3D tlač)
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania noriem kvality a noriem ISO (dodržiavanie zásad systému riadenia kvality).
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu technológie polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Posudzovanie výsledkov výskumných prác v oblasti technológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie investičných štúdií v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V oblasti technológie, intenzifikácie, rekonštrukcie, modernizácie a inovácie výrobných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola technologických parametrov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Porovnanie s platnými technologickými predpismi. Sledovanie dodržiavania parametrov technologického režimu, pracovných, laboratórnych, bezpečnostných postupov v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
kontrola účinnosti prijatých nápravných opatrení v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V oblasti riadenia a kontroly kvality, technológie a hygieny.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie kapacitného využívania kontrolných zariadení v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Posudzovanie návrhov na zmeny surovín a pomocných materiálov vo výrobe, kvalitu produkcie a prevádzkovej istoty zariadení, kvalitu a vhodnosť používaných surovín a pod. Sledovanie vplyvov technologických parametrov na kvalitu a stabilitu výrobného procesu. Kontrola kvality produkcie, systému riadenia kvality a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola medziproduktov a produktov po ukončení každej fázy polygrafickej výroby formou námatkovej kontroly (napr. v pravidelných časových intervaloch, určitý počet v závislosti od celkového množstva medziproduktov alebo produktov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v polygrafickej výrobe, vrátane odstránenia chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie reklamácií voči dodávateľom (napr. nezhoda s dodanými podkladmi a ich nekvalita, nekvalita dodaných materiálov, atď-) a riešenie reklamácií odberateľov voči tlačiarni a odstraňovanie chýb vzniknutých počas polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov kontroly polohy tlačového obrazu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizácia presnosti sútlače
7
štatistické vyhodnocovanie výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe so zameraním na analýzu možných rizík nekvality
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vypracovanie záverov a spracovanie posudkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
spracovávanie analýz reklamácií a kvality produkcie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Evidencia výrobnej, technickej a organizačnej dokumentácie v zmysle platných smerníc, normy činnosti a dokumentácie systému riadenia kvality, správy z interných a externých auditov a pod. Vedenie evidencie výsledkov analýz a kvalitatívnych parametrov surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
aktívne používanie dát v rámci CIP3 a CIP4
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
príprava databáz pre tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
práca so špeciálnymi tlačovými farbami (UV, IČ, termochrómne, reaktívne,...)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
práca so špeciálnymi tlačovými pastami
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Elektricky vodivé a izolačné, tepelne vodivé, špeciálne farbivá,...
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
nakladanie s novými ekologickými materiálmi v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
práca so systémami Color managementu pri kontrole v procese tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy Color managmentu: Techkon, X-Rite, Mellow, Colour, iQIP, Color Cert a pod.
Znalosť súvisiacich atribútov pre správne vyhodnotenie vizuálnej zhody - farbocit pozorovateľa, správne štandardizované osvetlenie, metaméria, miera obsahu optických zjasňovačov (OBA) v materiáloch, farebné profily a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
práca s programami na kontrolu digitálnych dát pre tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
aplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
riadenie nevýrobného úseku polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Posudzovanie úrovne vedomostí a kvality vykonanej práce u podriadených pracovníkov v polygrafickej výrobe (posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu pracovného postupu, popisov pracovných činností, bezpečnostných predpisov, laboratórne inštrukcie vo vzťahu k technologickej výrobe a kontrole kvality surovín, polotovarov, finálnej produkcie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.