Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou zariadení a strojov používaných v celulózo-papierenskej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2714/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENMaintenance specialist in pulp and paper production
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon sa požaduje 2-4 roky.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141024
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141024

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priemyselné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy plánovanej preventívnej údržby v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Na základe odporúčania výrobcov strojov, výsledkov meraní a predchádzajúcej praxe. Tvorba, realizácia, vyhodnocovanie a prípadné následné úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy elektrických pohonov/rozvodov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
6
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
rizikové faktory životného a pracovného prostredia a ich možný vplyv na zdravie človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
6
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
6
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dát automatizovaného meracieho systému, snímačov zariadení a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
analýza a vyhodnotenie diagnostických meraní, stanovenie diagnóz a vyhodnotenie technického stavu zariadení, vrátane návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
analýza stavu elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostika porúch elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie aktuálneho stavu v dozorovanej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a odstraňovanie úzkych miest výrobného procesu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia technickej a prevádzkovej dokumentácie v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov na opravu a údržbu strojov a zariadení v celulózo-papierenskej výrobe, vrátane zabezpečenia diagnostiky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
informovanie nadriadeného o možných rizikách a ohrozeniach na zdraví a životoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s dodávateľmi služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Komunikácia s dodávateľmi služieb a náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s manažmentom a zamestnancami v rámci zabezpečenia požiarnej ochrany s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru pri vykonávaní činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s externými klientami v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. zabezpečenie ponúk, príprava podkladov na rokovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: riadenie a kontrola procesov v oblasti udržovania čistoty a poriadku
Perspektíva: Aktuálna
6
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V zmysle dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V rámci údržby.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia údržby celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie špeciálnych procesov údržby v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
6
kooperácia s výrobou a technologickým úsekom na zabezpečení bezporuchového chodu strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie externých firiem v celulózo-papierenskej výrobe a koordinácia ich zamestnancov s internými zamestnancami
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie procesu údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov a podľa časového harmonogramu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane operatívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
6
aplikovanie noriem ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.