Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela

Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motelaRiadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela riadi, plánuje, organizuje a kontroluje chod celého zariadenia, koordinuje všetky činnosti a zodpovedá za správne a efektívne fungovanie. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov. Zodpovedá za tvorbu obchodnej stratégie, za plánovanie výkonov a napĺňanie stanovených cieľov. Zodpovedá za optimálne využívanie pracovných a finančných zdrojov, za odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite a za etický prístup ku klientom, obchodným partnerom a zamestnancom. Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela zastupuje zariadenie navonok. Zabezpečuje kontakt s orgánmi verejnej a štátnej správy. Kontroluje dodržiavanie platnej legislatívy, štandardov poskytovaných služieb a interných predpisov. Organizuje finančný manažment podniku, vedenie účtovníctva, podnikových štatistík a administratívy zariadenia. Zodpovedá za obchodnú politiku, kalkulovanie a cenotvorbu. Je nositeľom inovácií a kvality poskytovaných služieb. Je tvorcom podni...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26465/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENHotel manager
SKVedúci prevádzky hotela, botela, motela
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
ISCED rozšírenie
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1411
SK ISCO-08
1411001
ESCO
271
SK NACE Rev. 2
I55
CPA 2015
I55
Príslušnosť k povolaniu
1411001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy vedenia a hodnotenia zamestnancov, motivačné systémy zamestnancov, kariérny rast a možnosti ďalšieho vzdelávania, metódy a postupy výberu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
5
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online objednávanie a donáška
4
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
5
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
5
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na výrobu a uskladnenie jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
5
metódy organizácie práce na recepcii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia varenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hotelierstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
predkladanie návrhov na využívanie nových technológií a pracovných postupov pri zabezpečovaní stravovania, uchovávania a skladovania výrobkov a surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
5
predkladanie návrhov na dosiahnutie vyššej kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti technického vybavenia, ako aj v personálnej oblasti a v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
5
orientácia v možnostiach podnikania v službách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a rozhodovanie o obchodnej a marketingovej politike
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola vedenia evidencie ubytovaných hosťov a poskytnutých služieb, vrátane správnosti účtovaných cien
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Cenové kalkulácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie podnikových písomností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Na zabezpečenie plynulého chodu zásobovania stravovacieho úseku a poskytovania ubytovacích služieb.
Perspektíva: Aktuálna
5
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online objednávanie a donáška
5
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kuchyne, reštaurácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
5
koordinácia prípravy a tvorby interných metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.