Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobeŠpecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe samostatne zhotovuje strihové konštrukcie odevov a doplnkov alebo ich častí, a to s ohľadom na vybraný textilný materiál, požadovaný dizajn výrobku a technologické možnosti výroby. S využitím inovatívnych metód tvorí a modifikuje základnú strihovú dokumentáciu. Vykonáva stupňovanie základnej veľkosti strihu do ďalších požadovaných veľkostí so znalosťou stupňovacích pravidiel a zákonitostí, a to ručne ako aj elektronicky s použitím softvéru určeného na tento účel. Po zhotovení prototypu posudzuje správnosť padnutia strihu na postavu, definuje príčinu problematických bodov a navrhuje spôsob ich odstránenia. Spolupracuje s útvarom technickej prípravy výroby pri riadení konštrukčných prác, stanovení noriem spotreby, výkonových noriem a strihových polôh pre striháreň.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2388/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141043
ESCO
1227
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
2141043

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
technické kreslenie v textile a odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základný predpoklad pre daný NŠZ.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Tovaroznalectvo vzhľadom na spôsob technologického spracovania odevu, technické parametre materiálu (gramáž, zloženie) atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
veľkostné sortimenty
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie a určovanie pomocných materiálov ako napr. výstužných materiálov, fixačných materiálov, elastických a gumových prúžkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
strihová dokumentácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odevné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výhodné pre pochopenie trojrozmeru konštrukcie strihu.
Perspektíva: Aktuálna
5
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základný predpoklad pre daný NŠZ. Vedomosti aj z oblasti stupňovania základného strihu - rozmnožovania základného strihu do jednotlivých veľkostí pomocou prídavkov so znalosťou príslušných veľkostných tabuliek.
Perspektíva: Aktuálna
5
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie technológie spracovania odevu vzhľadom na tvorbu konštrukcie - tvarovanie strihovej konštrukcie s ohľadom na možnosti technologického spracovania do strihovej dokumentácie, pridanie prídavkov materiálu atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby označovania textilných a odevných výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Chyby a spôsoby rozborov a skúšok textilných materiálov a produktov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
5
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie obsahovej stránky používaných systémov kvality a postup dodržiavania noriem z týchto systémov vyplývajúcich.
Perspektíva: Aktuálna
5
normy a technické podklady v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
grafické počítačové systémy CAD v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
5
spôsoby a metódy efektívneho polohovania strihov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základný a pomocný textilný a odevný materiál
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
5
metódy a postupy zhotovovania strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
5
metódy a postupy vykrajovania a vystrihovania dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a spôsoby stanovenia spotreby materiálov na ušitie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
5
spôsoby a metódy testovania a úpravy prototypov odevov v predvýrobnej fáze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy riadenia návrhárskych a konštrukčných prác v odevnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho postupu odevov, bielizne a iných textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v technickej dokumentácii, pracovných postupoch a inštrukciách v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie druhov polotovarov a galantérnych doplnkov pre odevné výrobky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba materiálu vhodného na zhotovovanie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Posúdenie a spracovanie strihovej dokumentácie podľa kategórie zákazníka, napr. podľa regiónu, vekovej skupiny atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
skúšanie rozpracovaných odevov a bielizne na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov a bielizne pri úpravách a opravách
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hľadanie chýb textilných a odevných materiálov a produktov, ich rozbory a skúšky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v textilných a odevných materiáloch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
5
zisťovanie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
5
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Rozkreslenie návrhu do technických detailov s vyznačením detailov potrebných pre technické riešenia v konštrukcii strihu a následne v technológii spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základný predpoklad pre daný NŠZ.
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
5
tvarovanie dielov odevov výstužnými materiálmi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Potreba aspoň teoretickej znalosti tvarovania dielov odevu výstužnými materiálmi.
Perspektíva: Aktuálna
5
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kladenie predlôh podľa zadania na výrez na rezacom zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
efektívne a hospodárne využívanie energií a materiálov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie grafických programov v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie grafických programov určených na tvorbu technických nákresov a samotnej strihovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
5
riadenie a koordinácia činností pracovníkov, spolupráca s ostatnými úsekmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v odevnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.