Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)Ladič a údržbár klavírov, klávesových nástrojov a príbuzných hudobných nástrojov diagnostikuje stav nástrojov, vykonáva ich montáž a demontáž (aj jednotlivých častí mechaniky), nastavenie mechanizmov, ladenie, zlaďovanie dvoch hudobných nástrojov, tónovanie, rekonštrukciu a opravy súčasných i historických klávesových nástrojov, napr. opravy kláves, naťahovanie strún, opravu a výmenu mechanických častí, reguláciu mechaniky, údržbu akustickej sústavy, čistenie mechanických častí a koordinuje osobnú starostlivosť majiteľa. Realizuje pravidelné kontroly a údržbu technického stavu hudobného nástroja. Vníma a akceptuje proces amortizácie, ktorá je podmienená výrobnými kvalitami, rozsahom a spôsobom hry, osobnou starostlivosťou majiteľa a úrovňou odbornej starostlivosti. Pri výkone zamestnania je potrebný výborný hudobný sluch, najlepšie absolútny, hudobné, technické teoretické a praktické odborné vzdelanie, manuálna zručnosť, jemná motorika.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19860/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7312
SK ISCO-08
7312002
ESCO
2292
SK NACE Rev. 2
S95
CPA 2015
S95
Príslušnosť k povolaniu
7312002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
druhy porúch na základe nameraných parametrov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania, ladenia klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hra na klavíri a iných hudobných nástrojoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy reštaurátorských a konzervátorských prác hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výber a stanovenie spôsobu spracovania materiálu pre jednotlivé druhy klávesových nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
reštaurovanie historických klávesových nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
celková a čiastočná montáž a demontáž hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drobné opravy súvisiace s ladením dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drobné opravy súvisiace s ladením klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drobné opravy súvisiace s ladením strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drobné opravy súvisiace s ladením bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a ladenie atypických hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a ladenie bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a ladenie klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a ladenie strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a ladenie dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
servis hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
intonovanie, presné nastavenie chodu mechanizmov a ladenie klavírov, pianín, spinetov, čembala, cimbalu a organu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.