Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave

Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v dopraveMechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave vykonáva kontrolu, diagnostiku, plánovanú a pravidelnú údržbu, opravy, montáž a demontáž všetkých druhov oznamovacích a zabezpečovacích systémov (elektrodynamických, reléových, automatických traťových, dispečerských diaľkových a automatických prejazdových zabezpečovacích zariadení). Zabezpečuje technickú prevádzku ovládacích pracovísk rádiových a rádiodispečerských zariadení, GSM-R, vrátane diaľkového ovládania hnacích vozidiel. Vykonáva práce vyplývajúce z výlukovej činnosti, vypínanie, demontáž, zapínanie, preskúšanie funkčnosti zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, opravy, merania, prekládky káblových sietí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1820/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKElektromechanik elektrických a elektronických zariadení
SKNávestný majster
SKZabezpečovací a oznamovací elektromechanik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Poznámka: vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421005
ESCO
2389
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
7421005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy v oblasti dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
defektoskopia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
4
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Druhy, princípy fungovania, metódy údržby a diagnostikovania porúch, postupy kontroly a vykonávania funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave (napr. v železničnej, cestnej a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Spôsoby získavania a využitia dát pri údržbe dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry. Spôsoby spracovania operatívnych dát a ich aplikácia pri stanovení spôsobu údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane návodov na montáž a inštaláciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy opráv, montáže a demontáže oznamovacích a zabezpečovacích systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v železničných systémoch
4
nástroje, prípravky a meradlá v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie zistených porúch a ich opráv v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate, cestná sieť SR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie a použitie technických podkladov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch, normách a smerniciach v oblasti železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu a fungovania trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie určenými meradlami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v železničných systémoch
Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia znalostí v oblasti používaných sieťových technológií a problematiky interferencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách elektrotechnických zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kompletizácia, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vyhodnocovaní dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
zostavovanie, montáž, opravy, rekonštrukcie, zapájanie a obnovenie zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavba, montáž, rekonštrukcia a zapájanie trakčných zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
4
riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
4
obsluha technických prostriedkov pri využívaní moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha železničných návestí
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha železničných výhybiek
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie virtuálnej/rozšírenej reality pri údržbe dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výkon údržby v centralizovanom stredisku, špecializácia činností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.