Správca informačného systému

Správca informačného systémuSprávca informačného systému poskytuje podporu v oblasti správy, riadenia, nasadzovania a údržby informačných systémov na úrovni systémového a aplikačného vybavenia pre interných a externých zákazníkov a používateľov, pričom je schopný zaručiť zmluvne dohodnuté úrovne služby (SLA), ako aj kvalitu služby. Správca informačného systému vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti, pričom spolupracuje na rozvoji a optimalizácii využitia počítačového hardvéru/infraštruktúry ako služby (IaaS) - servre, pamäťové úložiská, cloudové platformy, na podpore riadiacich a informačných systémov, alebo platforiem (PaaS) - servre, úložiská, operačné systémy, middleware, databázy, na podpore riadiacich a informačných systémov, alebo ako softvérových a aplikačných platforiem (SaaS) - ERP, CRM, MIS, CAM, blokchain a iné. Taktiež spolupracuje pri nákupe softvéru, hardvéru a príslušenstva, služieb (IaaS, PaaS, SaaS), zabezpečuje inštaláciu, bezpečnostné opatrenia/alebo zabezpečenie, testovanie, oživovanie ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17918/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAdministrátor systému IT
SKSprávca systému IT
SKAdmin
SKPodnikový správca IT
ENIT system admin
ENIT system administrator
ENICT administrator
SKICT systémový administrátor
ENOperation specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne v oblasti ITIL v4 – Foundations, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné.

Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, prípadne Cisco Certified Network Associate, Network Professional (Data Center, Security, Service Provider).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: 12 mesiacov v prípade absolventov odboru 2563 Q, 24 mesiacov v prípade VŠ I., II. stupňa, ktorí prešli zodpovedajúcim vnútro firemným vzdelávaním na administráciu systémov a získali potrebný certifikát pre IKT technológiu, ktorú administrujú.
ISCO-08
2522
SK ISCO-08
2522001
ESCO
954
SK NACE Rev. 2
J61,J62,J63
CPA 2015
J61,J62,J63
Príslušnosť k povolaniu
2522001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Je potrebné poznať odbornú terminológiu v predmetnej doméne v anglickom jazyku a vedieť komunikovať na bežnej úrovni
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia z oblasti počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pasívne, aktívne prvky, zabezpečenie, virtuálne siete, cache, active directory a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
princíp skriptovania v riadení IT systému, rozdiely a oblasti použitia vybraných skriptovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Shell, Powershell, VBScript, Javacript, Python a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a techniky riadenia informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Autentifikácia, autorizácia, monitoring.
Perspektíva: Aktuálna
5
terminológia a postupy na zabezpečenie IT proti strate, krádeži či zneužitiu údajov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Antivirus, firewall, kryptovanie, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy procesného riadenia IT systémov (ITIL) a základné procesy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Monitorovanie udalostí, odstraňovanie porúch, vykonávanie zmien, riešenie problémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia, funkcie, úlohy a prostriedky z oblasti operačných systémov (OS), databáz a aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: virtualizácia, cloudy
Perspektíva: Aktuálna
5
terminológia súvisiaca s konfiguráciou serverov a OS
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: DNS, DHCP, doména, podsieť, smerovač, dátový/súborový server, radič diskov, firewall, apod.
Perspektíva: Aktuálna
5
terminológia periférií a protokolov pre ich pripojenie k serveru či klientskej stanici
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Miestne, sieťové, vstupné, výstupné, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy návrhu a konfigurácie OS na klientskej stanici, serveri či klastri
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane používateľských profilov, oprávnení, konektivity do siete - domény, cloudu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
terminológia a postupy pre ochranu dát pre stratou a zničením
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Dátové polia, sieťové úložné zariadenia, zálohovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy pre vypracovanie cenovej analýzy, stanovenie ceny a zhodnotenie IT riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Business case, SWOT.
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia a postupy v oblasti analýzy používateľských požiadaviek, návrhu a testovania IT riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy nákupu hardvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy nákupu softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a tvorba jednoduchších skriptov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. na dávkové spracovanie, zálohovanie, presuny dát, kontrolné úlohy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza systémových logov, identifikácia kritických udalostí a inicializácia nápravy poruchy, zmeny infraštruktúry či riešenia nájdených problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
diagnostika stavu a využívania hardvérových a softvérových komponentov IT riešenia (server, disk, procesor, sieť, a pod.) a následná implementácia najvhodnejšieho riešenia na odstránenie poruchy s použitím interných a verejných informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza požiadaviek zákazníka (malej organizácie), upresnenie detailov riešenia a návrh IT riešenia s použitím OS, DB a aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príkazy OS v bežných situáciách, v prípade netypických situácií schopnosť práce s manuálom a vykonávanie činností odporúčaných manuálom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba jednoduchého IT riešenia (napr. pre malé organizácie), vrátane zhodnotenia finančných dopadov navrhovaného riešenia, potreby licencií, hardvéru a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
návrh a konfigurácia OS na klientskej stanici, serveri alebo klastri
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane používateľských profilov, oprávnení, konektivity do siete - domény a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie pripojenia a konfigurácia periférií (miestne, sieťové) podľa potrieb a požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodicko – technická a základná poradenská pomoc používateľom IT systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
identifikácia a spracovanie verejne dostupnej informácie od dodávateľov hardvéru a softvéru (aj v cudzom jazyku) pre konkrétnu poruchovú situáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
účasť na nákupe softvéru/hardvéru a IT príslušenstva, vrátane komunikácie s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia a následná konfigurácia základných bezpečnostných riešení pre OS vrstvu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Antivirus, firewall, SSL, HTTPS protokoly a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
návrh, inštalácia a konfigurácia serverov a OS
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: DNS, DHCP, doména, podsieť, smerovač, dátový/súborový server, radič diskov, firewall, apod.
Perspektíva: Aktuálna
5
nastavenie vhodného spôsobu zdieľania údajov a zariadení v IT riešení (DNS, Samba, SAN, NAS, VLAN), ako aj vhodnej formy pripojenia k internetu (VPN, ADSL, WiFi a pod.)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie zmluvne dohodnutej SLA IT služby pre konkrétny IT systém alebo riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.