Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológiíRiadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií je zodpovedný za definovanie rozvoja riešení informačných technológií a to vo vlastnej organizácii, alebo u klienta. Analyzuje požiadavky na nové riešenia, novú alebo rozšírenúa upravenú funkcionalitu existujúcich systémov a dohliada na implementáciu týchto požiadaviek. Koordinuje prípravu dokumentácie pre nové, alebo upravené riešenia informačných technológií. Spolupracuje na dizajne a testovaní nových riešení. Medzi povinnosti riadiaceho pracovníka (manažéra) riešení informačných technológií môže patriť aj pôsobenie ako kontaktná osoba, alebo zástupca riešiteľskej organizácie, alebo tímu. Môže poskytovať poradenstvo, konzultácie, odporúčania a môže byť koordinátorom expertnej podpory riešení v celom životnom cykle IKT. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií je manažérom tímu špecialistov, kde svojou funkciou preberá zodpovednosť za prípravu, implementáciu a funkčnosť IKT riešenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17916/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKIT manažér
SKVedúci IT tímu
SKVlastník IT produktu
ENHead of IT team
ENIT solution manager
ENIT product owner
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Pre výkon praxe je odporúčaná certifikácia napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundations, Service Operation, Design, Transition alebo ekvivalentné.


Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať k dispozícii certifikát v oblasti riadenia projektov, či už klasických metodík (napríklad, PRINCE, IPMA, Project Management Associate/Professional od PMI a pod.) alebo v oblasti agilných metodík (napr. Certified Scrum Product Owner od Scrum Alliance), prípadne iné ekvivalentné certifikáty.


Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
Poznámka: Ak je pracovník zamestnaný v organizácii, zamestnávateľ je povinný takéto školenie zabezpečiť a pravidelne aktualizovať najmä pre svojich riadiacich pracovníkov, ktorí sú zodpovední aj za svojich podriadených.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Pre rolu riadiaceho pracovníka odporúčame mať prax v rôznych oblastiach IKT v rozsahu aspoň 5 rokov. Z toho je vhodné mať aspoň 1-2 roky reálnej praxe v pozícii projektového manažéra, koordinátora, prípadne supervízora tímu špecialistov. Prax nemusí byť nutne spojená s pozíciou v IT firme či IT oddelení, odporúčaná je však predchádzajúca skúsenosť s prácou s IKT riešeniami a IKT špecialistami.
ISCO-08
1330
SK ISCO-08
1330001
ESCO
216
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
1330001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hospodárska informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti o manažérskych činnostiach vykonávaných na úrovni nižšieho a stredného manažmentu - t.j., v kontexte riadenia tímov s 20 až 100 špecialistov v rôznych oblastiach IKT. Má znalosti metodiky pre riadenie IKT procesov v rámci zvereného tímu (napr. ITIL v4 alebo ekvivalentné), ako aj riadenie finančných, rozpočtových, personálnych procesov (toto sa týka najmä väčších organizácií).
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy pre identifikáciu rizík týkajúcich sa manažovaného či vyvíjaného IKT riešenia. Má vedomosti potrebné na vyhodnotenie dopadu rizika, prioritizáciu, definovanie akcií na aktívne riadenie rizík v prostredí projektov, vývoja produktov či prevádzky IKT riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment veľkého podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä v kontexte väčšej organizácie má pracovník prehľad o činnostiach, zodpovednostiach a úlohách vykonávaných na úrovni vedenia organizácie či podniku (v praxi to znamená znalosť fungovania organizácie s cca 500 a viac zamestnancami). Pracovník v pozícii riadiaceho pracovníka pre riešenia IKT môže vstupovať do interakcií s manažmentom podniku či organizácie a prevažne je v pozícii dodávateľa vstupov, návrhov, projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti o typických prvkoch, ktoré tvoria a/alebo vstupujú do tvorby IKT riešenia alebo aplikácie. V tomto prípade sa jedná o prehľadové vedomosti zamerané na princípy, hlavné funkcie, vhodnosť použitia funkcií v rôznych kontextoch a celkovo na hodnotu, ktorú zákazníkovi či používateľovi jednotlivé softvérové prostredia, platformy či operačné systémy môžu poskytovať. Pracovník tieto vedomosti využíva najmä v interakcii so svojim tímom IKT špecialistov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má prehľad o širokom spektre rôznych informačných technológií a informačných systémov, najmä za účelom moderovania a riadenia činností v rámci zvereného tímu IKT špecialistov. Tieto vedomosti zahŕňajú prvky IKT riešenia ako napr. dátové centrá, komunikačná infraštruktúra, prvky pre zabezpečenie a ochranu dát, cloudové platformy, virtualizácia, aplikačné prostredia, a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník má vedomosti o metódach, postupoch a technikách používaných v tímoch IKT špecialistov za účelom návrhu a projektovania IKT riešenia. Do tejto kategórie spadajú napríklad metódy kontinuálneho vývoja softvéru (CI/CD), techniky riadenia IT procesov (ITIL) a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník má znalosti, ktoré mu umožňujú pracovať s tímom vývojárov IKT riešení, ktorí pracujú na návrhu, vývoji, testovaní či nasadení softvérových elementov pre zákazníka alebo používateľa. Z pohľadu riadenia tímu a budúcich trendov v oblasti digitalizácie a softverizácie riešení sú tieto vedomosti významné nielen pre IKT špecialistov ale aj pre samotného riadiaceho pracovníka.
Perspektíva: Budúca
5
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti o potrebných interných politikách, smernicách, normách a predpisoch, ktoré sa týkajú činností riadených v zverenom tíme. Zároveň je schopný vyhodnotiť vhodnosť konkrétneho interného materiálu tohto typu, vyhľadať a porozumieť obsahu tohto typu materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ako zodpovedný manažér za tím a členov tímu je pracovník oboznámený so zásadami BOZP a súvisiacimi predpismi, odporúčaniami a povinnosťami, ktoré pre neho alebo ňu vyvstávajú.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník je schopný použiť vedomosti týkajúce sa riadenia BOZP v rámci svojho tímu, úlohy, projektu a dokáže vhodne usmerňovať, navigovať, upozorňovať, prípadne aj poučovať svojich podriadených ohľadom zodpovedností voči BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky využívania informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je schopný prispievať k tvorbe, interpretácii, aktualizácii a nasadzovaniu rôznych interných smerníc, metodík a politík - najmä v kontexte používania a vývoja IKT riešení tak softvérových ako hardvérovo-softvérových.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zúčastňovať sa pracovných aktivít týkajúcich sa definície, revízie a riadenia požiadaviek rôznych aktérov na IKT koncepty, architektúry a riešenia, či už vo fáze ich dizajnu, vývoja alebo dodávky koncovému zákazníkovi. V tejto aktivite spolupracuje s inými relevantnými funkciami, ako napr. podnikový analytik, IKT konzultant a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je schopný prispievať k tvorbe strategických materiálov konkrétnej organizácie, a to vrátane vízie, misie, strategických priorít, kľúčových výstupov a podobne. Najmä dokáže reprezentovať pohľad svojho tímu a zvereného IT riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci so špecialistami na analýzu a dizajn je riadiaci pracovník schopný riadiť tiež procesy údržby a podpory tvorby koncepcií, návrhov a modelov.
Perspektíva: Aktuálna
5
vyhodnocovanie funkcií a pôsobenia riadiaceho systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník dokáže prispievať a implementovať požiadavky organizačného riadiaceho systému, či už v súvislosti s ISO certifikáciou alebo všeobecnejšie s cieľom dosiahnuť efektívne riadenia celkového systému procesov v konkrétnej organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
6
zaisťovanie bezpečnosti a ochrany dát, vrátane ich zálohovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je zodpovedným manažérom za ochranu dát jednak svojich podriadených ako aj jeho tímu zverených dát zo strany zákazníka, používateľa či odberateľa. Dokáže doplniť požadované riešenie o prvky IT a dátovej bezpečnosti, zároveň dohliada, upozorňuje, umožňuje ďalšie školenia a poučuje členov tímu v súvislosti s povinnosťami ochrany dát, vrátane GDPR.
Perspektíva: Budúca
5
posudzovanie a schvaľovanie koncepcií informačných systémov a informačných technológií organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný posudzovať, komentovať, dopĺňať a v prípade právomocí aj schvaľovať rôzne dizajnové, architektonické a technické koncepcie a prístupy k tvorbe IT riešení v kontexte špecifickej organizácie. Dokáže posúdiť vplyv konkrétnej koncepcie na organizačné procesy a naopak, vplyv procesov na potrebu konkrétnych funkcií v IT riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V spolupráci so špecialistami na riadenie procesov a ľudských zdrojov je riadiaci pracovník schopný analyzovať úroveň práce a vykonávania procesov v rámci organizácie a konkrétneho IT riešenia. Dokáže identitikovať a vhodne komunikovať potrebu odstraňovania zistených nedostatkov či chýb v organizácii práce. V tomto kontexte dokáže tiež moderovať reflektívne diskusie s podriadenými za účelom získania 360-stupňového pohľadu na analyzovanú situáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník IKT riešení je schopný aktívne spolupracovať s rolami ako napr. IKT architekt, dizajnér IKT riešení či podnikový analytik na tvorbe a projektovej dokumentácii potrebnej pre vývoj či riadenie konkrétneho IKT riešenia. Pracovník dokáže zhodnotiť potreby doplnenia existujúcich analytických, dizajnových či technologických informácií z pohľadu ich efektívneho dodávania zákazníkovi, integrácie s existujúcimi systémami a celkovo použiteľnosti v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník sa dokáže orientovať v dokumentácii týkajúcej sa požiadaviek zákazníka na procesy, legislatívne a technické obmedzenia v kontexte jemu/jej zvereného IKT riešenia. Je schopný interpretovať dopady dostupných analýz, legislatívnych či technických obmedzení a v spolupráci s tímom je schopný koordinovať aktivity riadenia rizík, plánovania, riešenia problémov zmien v IKT systéme, ktoré sú spôsobené externými faktormi.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V rámci vedenia tímov expertov dokáže riadiaci pracovník pracovať s materiálmi analytickej povahy a získať pomocou nich vedomosti týkajúce sa nových trendov v IT doménach príbuzných IT riešeniu, ktoré riadi a manažuje. Dokáže použiť takto získané informácie o vývojových trendoch pri rozhodovaní o ďalších krokoch vo vývoji, úprave či údržbe IT riešenia. Pri zrýchlenom životnom cykle IT riešení bude táto kompetencia nadobúdať vyššiu dôležitosť do budúcnosti a riadiaci pracovník bude užšie spolupracovať najmä s podnikovými či dátovými analytikmi.
Perspektíva: Budúca
5
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť vhodnú formu, metódu a postup pre vyhodnotenie činnosti jemu/jej zvereného IKT riešenia. Najmä dokáže zhodnotiť efektívnosť, spoľahlivosť a technickú výkonnosť riešenia, a to v izolovanom prostredí vývoja ako aj v reálnom prostredí konkrétnych postupov a procesov, ktoré s daným riešením vykonáva používateľ či zákazník. Dokáže vybrať vhodné metriky, formy porovnania a prezentácie získaných výstupov pre rôzne cieľové skupiny.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantnými špecialistami dokáže riadiaci pracovník spracovať informácie vyplývajúce z kontrol, testov a simulácií správania IT riešenia. Zároveň je schopný tieto dáta a informácie analyzovať ako aj prispievať k návrhu nápravných opatrení a zmien v IT riešení.
Perspektíva: Aktuálna
5
získavanie a spracovávanie informácií v oblasti primárnych a sekundárnych informačných zdrojov, vrátane zvládnutia a využitia moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na podporu riadiacich a koordinačných aktivít v tíme dokáže pracovník využívať širokú škálu techník a prostriedkov pre získanie a spracovanie informácií, vrátane moderných nástrojov, ako sú Wiki či CMS. Samozrejmosťou je schopnosť získavať, využívať a zachytávať externe dostupné informácie z odborných diskusných fór, špecializovaných sociálnych skupín či emailových zoznamov.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Riadiaci pracovník v rámci svojich úloh a zodpovedností komunikuje s partnermi z iných častí organizácie, dokáže voliť vhodné metódy, spôsoby a techniky komunikácie, vrátane schopnosti moderovať diskusie a podobne podporné aktivity.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník vykazuje sadu najmä tzv. mäkkých zručností potrebných pre prácu s podriadenými kolegami a s tímami. Tieto zručnosti zahŕňajú okrem iného schopnosť riešiť konfliktné situácie, komunikovať s tímom, motivovať ľudí, dávať spätnú väzbu a pod. Do budúcnosti je vhodné, aby riadiaci pracovník do týchto zručností zahrnul aj schopnosť viesť a moderovať retrospektívy a reflektívne porady, pri ktorých agilné a samo-organizujúce sa tímy identifikujú priestor na zlepšenie svojej výkonnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V kontexte celkovej koordinácie tímu a činností týkajúcich sa zvereného IKT riešenia je pracovník zručný v oblasti plánovania, časovania a manažmentu časových aspektov činností konkrétneho IKT riešenia. Pracovník dokáže flexibilne ale transparentne reagovať na časové plánovanie aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže použiť vedomosti, metódy a techniky pre efektívne riadenie nákladov a finančných aspektov jemu/jej zvereného IKT riešenia. Je schopný identifikovať trendy v nákladoch, vhodne na ne reagovať a adaptovať finančné plány voči novým situáciám.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník vstupuje do procesov riadenia zmien v rámci zvereného IT riešenia, a to zmien motivovaných chybami, problémami, novými príležitosťami či inováciami. Ako zodpovedný manažér zmeny často riadi a koordinuje špecialistov, ktorí zmenu plánujú a realizujú.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia spolupráce medzi oblasťami technológie, hospodárnosti výroby, tvorby cien a riadenia kvality v rámci prevádzky informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je schopný koordinovať činnosti a plány jednotlivých členov tímu, prípadne aj jednotlivých technologických oblastí, ktoré vstupujú do konkrétneho IT riešenia. Dokáže doplniť technický pohľad na riešenie aj o pohľady podnikateľské či účtovné.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.