Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológiíRiadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií je zodpovedný za definovanie rozvoja riešení informačných technológií a to vo vlastnej organizácii, alebo u klienta. Analyzuje požiadavky na nové riešenia, novú alebo rozšírenúa upravenú funkcionalitu existujúcich systémov a dohliada na implementáciu týchto požiadaviek. Koordinuje prípravu dokumentácie pre nové, alebo upravené riešenia informačných technológií. Spolupracuje na dizajne a testovaní nových riešení. Medzi povinnosti riadiaceho pracovníka (manažéra) riešení informačných technológií môže patriť aj pôsobenie ako kontaktná osoba, alebo zástupca riešiteľskej organizácie, alebo tímu. Môže poskytovať poradenstvo, konzultácie, odporúčania a môže byť koordinátorom expertnej podpory riešení v celom životnom cykle IKT. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií je manažérom tímu špecialistov, kde svojou funkciou preberá zodpovednosť za prípravu, implementáciu a funkčnosť IKT riešenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17916/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKIT manažér
SKVedúci IT tímu
SKVlastník IT produktu
ENHead of IT team
ENIT solution manager
ENIT product owner
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
Poznámka: Ak je pracovník zamestnaný v organizácii, zamestnávateľ je povinný takéto školenie zabezpečiť a pravidelne aktualizovať najmä pre svojich riadiacich pracovníkov, ktorí sú zodpovední aj za svojich podriadených.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Pre výkon praxe je odporúčaná certifikácia napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundations, Service Operation, Design, Transition alebo ekvivalentné.

Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať k dispozícii certifikát v oblasti riadenia projektov, či už klasických metodík (napríklad, PRINCE, IPMA, Project Management Associate/Professional od PMI a pod.) alebo v oblasti agilných metodík (napr. Certified Scrum Product Owner od Scrum Alliance), prípadne iné ekvivalentné certifikáty.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Pre rolu riadiaceho pracovníka odporúčame mať prax v rôznych oblastiach IKT v rozsahu aspoň 5 rokov. Z toho je vhodné mať aspoň 1-2 roky reálnej praxe v pozícii projektového manažéra, koordinátora, prípadne supervízora tímu špecialistov. Prax nemusí byť nutne spojená s pozíciou v IT firme či IT oddelení, odporúčaná je však predchádzajúca skúsenosť s prácou s IKT riešeniami a IKT špecialistami.
ISCO-08
1330
SK ISCO-08
1330001
ESCO
216
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
1330001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hospodárska informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti o manažérskych činnostiach vykonávaných na úrovni nižšieho a stredného manažmentu - t.j., v kontexte riadenia tímov s 20 až 100 špecialistov v rôznych oblastiach IKT. Má znalosti metodiky pre riadenie IKT procesov v rámci zvereného tímu (napr. ITIL v4 alebo ekvivalentné), ako aj riadenie finančných, rozpočtových, personálnych procesov (toto sa týka najmä väčších organizácií).
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy pre identifikáciu rizík týkajúcich sa manažovaného či vyvíjaného IKT riešenia. Má vedomosti potrebné na vyhodnotenie dopadu rizika, prioritizáciu, definovanie akcií na aktívne riadenie rizík v prostredí projektov, vývoja produktov či prevádzky IKT riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment veľkého podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä v kontexte väčšej organizácie má pracovník prehľad o činnostiach, zodpovednostiach a úlohách vykonávaných na úrovni vedenia organizácie či podniku (v praxi to znamená znalosť fungovania organizácie s cca 500 a viac zamestnancami). Pracovník v pozícii riadiaceho pracovníka pre riešenia IKT môže vstupovať do interakcií s manažmentom podniku či organizácie a prevažne je v pozícii dodávateľa vstupov, návrhov, projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti o typických prvkoch, ktoré tvoria a/alebo vstupujú do tvorby IKT riešenia alebo aplikácie. V tomto prípade sa jedná o prehľadové vedomosti zamerané na princípy, hlavné funkcie, vhodnosť použitia funkcií v rôznych kontextoch a celkovo na hodnotu, ktorú zákazníkovi či používateľovi jednotlivé softvérové prostredia, platformy či operačné systémy môžu poskytovať. Pracovník tieto vedomosti využíva najmä v interakcii so svojim tímom IKT špecialistov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing/Cloud a edge computing
6
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má prehľad o širokom spektre rôznych informačných technológií a informačných systémov, najmä za účelom moderovania a riadenia činností v rámci zvereného tímu IKT špecialistov. Tieto vedomosti zahŕňajú prvky IKT riešenia ako napr. dátové centrá, komunikačná infraštruktúra, prvky pre zabezpečenie a ochranu dát, cloudové platformy, virtualizácia, aplikačné prostredia, a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník má vedomosti o metódach, postupoch a technikách používaných v tímoch IKT špecialistov za účelom návrhu a projektovania IKT riešenia. Do tejto kategórie spadajú napríklad metódy kontinuálneho vývoja softvéru (CI/CD), techniky riadenia IT procesov (ITIL) a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník má znalosti, ktoré mu umožňujú pracovať s tímom vývojárov IKT riešení, ktorí pracujú na návrhu, vývoji, testovaní či nasadení softvérových elementov pre zákazníka alebo používateľa. Z pohľadu riadenia tímu a budúcich trendov v oblasti digitalizácie a softverizácie riešení sú tieto vedomosti významné nielen pre IKT špecialistov ale aj pre samotného riadiaceho pracovníka.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
5
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti o potrebných interných politikách, smernicách, normách a predpisoch, ktoré sa týkajú činností riadených v zverenom tíme. Zároveň je schopný vyhodnotiť vhodnosť konkrétneho interného materiálu tohto typu, vyhľadať a porozumieť obsahu tohto typu materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ako zodpovedný manažér za tím a členov tímu je pracovník oboznámený so zásadami BOZP a súvisiacimi predpismi, odporúčaniami a povinnosťami, ktoré pre neho alebo ňu vyvstávajú.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník je schopný použiť vedomosti týkajúce sa riadenia BOZP v rámci svojho tímu, úlohy, projektu a dokáže vhodne usmerňovať, navigovať, upozorňovať, prípadne aj poučovať svojich podriadených ohľadom zodpovedností voči BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky využívania informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je schopný prispievať k tvorbe, interpretácii, aktualizácii a nasadzovaniu rôznych interných smerníc, metodík a politík - najmä v kontexte používania a vývoja IKT riešení tak softvérových ako hardvérovo-softvérových.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zúčastňovať sa pracovných aktivít týkajúcich sa definície, revízie a riadenia požiadaviek rôznych aktérov na IKT koncepty, architektúry a riešenia, či už vo fáze ich dizajnu, vývoja alebo dodávky koncovému zákazníkovi. V tejto aktivite spolupracuje s inými relevantnými funkciami, ako napr. podnikový analytik, IKT konzultant a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je schopný prispievať k tvorbe strategických materiálov konkrétnej organizácie, a to vrátane vízie, misie, strategických priorít, kľúčových výstupov a podobne. Najmä dokáže reprezentovať pohľad svojho tímu a zvereného IT riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci so špecialistami na analýzu a dizajn je riadiaci pracovník schopný riadiť tiež procesy údržby a podpory tvorby koncepcií, návrhov a modelov.
Perspektíva: Aktuálna
5
vyhodnocovanie funkcií a pôsobenia riadiaceho systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník dokáže prispievať a implementovať požiadavky organizačného riadiaceho systému, či už v súvislosti s ISO certifikáciou alebo všeobecnejšie s cieľom dosiahnuť efektívne riadenia celkového systému procesov v konkrétnej organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
6
zaisťovanie bezpečnosti a ochrany dát, vrátane ich zálohovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je zodpovedným manažérom za ochranu dát jednak svojich podriadených ako aj jeho tímu zverených dát zo strany zákazníka, používateľa či odberateľa. Dokáže doplniť požadované riešenie o prvky IT a dátovej bezpečnosti, zároveň dohliada, upozorňuje, umožňuje ďalšie školenia a poučuje členov tímu v súvislosti s povinnosťami ochrany dát, vrátane GDPR.
Perspektíva: Budúca
5
posudzovanie a schvaľovanie koncepcií informačných systémov a informačných technológií organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný posudzovať, komentovať, dopĺňať a v prípade právomocí aj schvaľovať rôzne dizajnové, architektonické a technické koncepcie a prístupy k tvorbe IT riešení v kontexte špecifickej organizácie. Dokáže posúdiť vplyv konkrétnej koncepcie na organizačné procesy a naopak, vplyv procesov na potrebu konkrétnych funkcií v IT riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V spolupráci so špecialistami na riadenie procesov a ľudských zdrojov je riadiaci pracovník schopný analyzovať úroveň práce a vykonávania procesov v rámci organizácie a konkrétneho IT riešenia. Dokáže identitikovať a vhodne komunikovať potrebu odstraňovania zistených nedostatkov či chýb v organizácii práce. V tomto kontexte dokáže tiež moderovať reflektívne diskusie s podriadenými za účelom získania 360-stupňového pohľadu na analyzovanú situáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník IKT riešení je schopný aktívne spolupracovať s rolami ako napr. IKT architekt, dizajnér IKT riešení či podnikový analytik na tvorbe a projektovej dokumentácii potrebnej pre vývoj či riadenie konkrétneho IKT riešenia. Pracovník dokáže zhodnotiť potreby doplnenia existujúcich analytických, dizajnových či technologických informácií z pohľadu ich efektívneho dodávania zákazníkovi, integrácie s existujúcimi systémami a celkovo použiteľnosti v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník sa dokáže orientovať v dokumentácii týkajúcej sa požiadaviek zákazníka na procesy, legislatívne a technické obmedzenia v kontexte jemu/jej zvereného IKT riešenia. Je schopný interpretovať dopady dostupných analýz, legislatívnych či technických obmedzení a v spolupráci s tímom je schopný koordinovať aktivity riadenia rizík, plánovania, riešenia problémov zmien v IKT systéme, ktoré sú spôsobené externými faktormi.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V rámci vedenia tímov expertov dokáže riadiaci pracovník pracovať s materiálmi analytickej povahy a získať pomocou nich vedomosti týkajúce sa nových trendov v IT doménach príbuzných IT riešeniu, ktoré riadi a manažuje. Dokáže použiť takto získané informácie o vývojových trendoch pri rozhodovaní o ďalších krokoch vo vývoji, úprave či údržbe IT riešenia. Pri zrýchlenom životnom cykle IT riešení bude táto kompetencia nadobúdať vyššiu dôležitosť do budúcnosti a riadiaci pracovník bude užšie spolupracovať najmä s podnikovými či dátovými analytikmi.
Perspektíva: Budúca
5
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť vhodnú formu, metódu a postup pre vyhodnotenie činnosti jemu/jej zvereného IKT riešenia. Najmä dokáže zhodnotiť efektívnosť, spoľahlivosť a technickú výkonnosť riešenia, a to v izolovanom prostredí vývoja ako aj v reálnom prostredí konkrétnych postupov a procesov, ktoré s daným riešením vykonáva používateľ či zákazník. Dokáže vybrať vhodné metriky, formy porovnania a prezentácie získaných výstupov pre rôzne cieľové skupiny.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantnými špecialistami dokáže riadiaci pracovník spracovať informácie vyplývajúce z kontrol, testov a simulácií správania IT riešenia. Zároveň je schopný tieto dáta a informácie analyzovať ako aj prispievať k návrhu nápravných opatrení a zmien v IT riešení.
Perspektíva: Aktuálna
5
získavanie a spracovávanie informácií v oblasti primárnych a sekundárnych informačných zdrojov, vrátane zvládnutia a využitia moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na podporu riadiacich a koordinačných aktivít v tíme dokáže pracovník využívať širokú škálu techník a prostriedkov pre získanie a spracovanie informácií, vrátane moderných nástrojov, ako sú Wiki či CMS. Samozrejmosťou je schopnosť získavať, využívať a zachytávať externe dostupné informácie z odborných diskusných fór, špecializovaných sociálnych skupín či emailových zoznamov.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Riadiaci pracovník v rámci svojich úloh a zodpovedností komunikuje s partnermi z iných častí organizácie, dokáže voliť vhodné metódy, spôsoby a techniky komunikácie, vrátane schopnosti moderovať diskusie a podobne podporné aktivity.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník vykazuje sadu najmä tzv. mäkkých zručností potrebných pre prácu s podriadenými kolegami a s tímami. Tieto zručnosti zahŕňajú okrem iného schopnosť riešiť konfliktné situácie, komunikovať s tímom, motivovať ľudí, dávať spätnú väzbu a pod. Do budúcnosti je vhodné, aby riadiaci pracovník do týchto zručností zahrnul aj schopnosť viesť a moderovať retrospektívy a reflektívne porady, pri ktorých agilné a samo-organizujúce sa tímy identifikujú priestor na zlepšenie svojej výkonnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V kontexte celkovej koordinácie tímu a činností týkajúcich sa zvereného IKT riešenia je pracovník zručný v oblasti plánovania, časovania a manažmentu časových aspektov činností konkrétneho IKT riešenia. Pracovník dokáže flexibilne ale transparentne reagovať na časové plánovanie aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže použiť vedomosti, metódy a techniky pre efektívne riadenie nákladov a finančných aspektov jemu/jej zvereného IKT riešenia. Je schopný identifikovať trendy v nákladoch, vhodne na ne reagovať a adaptovať finančné plány voči novým situáciám.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník vstupuje do procesov riadenia zmien v rámci zvereného IT riešenia, a to zmien motivovaných chybami, problémami, novými príležitosťami či inováciami. Ako zodpovedný manažér zmeny často riadi a koordinuje špecialistov, ktorí zmenu plánujú a realizujú.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia spolupráce medzi oblasťami technológie, hospodárnosti výroby, tvorby cien a riadenia kvality v rámci prevádzky informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Riadiaci pracovník je schopný koordinovať činnosti a plány jednotlivých členov tímu, prípadne aj jednotlivých technologických oblastí, ktoré vstupujú do konkrétneho IT riešenia. Dokáže doplniť technický pohľad na riešenie aj o pohľady podnikateľské či účtovné.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Flexibilita riadenia je umožnená vďaka technológii MultiAccess edge computing, ktorá umožňuje využívať výhody cloud computingu na okraji siete (analytika dát v blízkosti konkrétneho objektu v sieti) a zabraňuje tak preťaženiu vnútorných internetových sietí.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.