Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín

Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlínZáhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín pestuje jedlé huby, aromatické a liečivé rastliny. Vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách a hubách na účely dopestovania požadovaných produktov a ich ďalšieho použitia. Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín zabezpečuje základné biologické a technologické postupy produkcie jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe v konkrétnych pestovateľských podmienkach. Vykonáva priame činnosti pri príprave pestovateľských substrátov a pôdy s využívaním jednoduchých poľnohospodárskych strojov a zariadení, pri množení sadiva a osiva, výžive a ochrane rastlín proti škodcom a chorobám. Zabezpečuje vodný režim v pôde využívaním závlahových systémov v súlade s agro-environmentálnymi podmienkami. Organizuje zber, triedenie, balenie a skladovanie produkcie. Vykonáva základnú údržbu, diagnostiku a opravy jednoduchých poľnohospo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1731/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
6113
SK ISCO-08
6113004
ESCO
1415
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6113004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing, finalizácia produktov, stratégia odbytu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
agrometeorológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovanie substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zelinkárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
spôsoby pestovania jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecificky účinné látky v aromatických a liečivých rastlinách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
orientácia v podpornej politike a možnosti získavania finančných podpôr pre zverenú oblasť
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Marketing v poľnohospodárstve
4
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Obchodné zručnosti pri priamom predaji, predaj z dvora, zákaznícka orientácia, minimálny hyg. štandard, spájanie produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
ošetrovanie pôdy, očkovanie a príprava substrátov na pestovanie jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
siatie a vysádzanie liečivých rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie liečivých rastlín počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber liečivých rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a ochrana liečivých rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
zber, triedenie, balenie, skladovanie jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha, údržba a drobné opravy jednoduchých strojov a zariadení v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
riadenie zavlažovania podľa potrieb rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.