Triedič zásielok

Triedič zásielokTriedič zásielok triedi zásielky a nákladné predmety, vrátane poistených zásielok ručne, alebo s využitím mechanizácie a automatizovaných triediacich liniek podľa technologických postupov. Je zodpovedný za vykonávanie a prípravu zásielok na spracovanie, rovnanie a pečiatkovanie. Vytvára zväzky, vedie evidenciu zásielok, vytvára a označuje uzávery, zoskupuje nákladné predmety do záverov a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1707/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPoštový manipulant
SKZamestnanec poštovej prepravy
SKZamestnanec back office na pošte
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4412
SK ISCO-08
4412002
ESCO
1870
SK NACE Rev. 2
H53
CPA 2015
H53
Príslušnosť k povolaniu
4412002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
poštové tajomstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Informácie a údaje o zásielkach a o poštových službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných, okrem informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol odosielateľom alebo adresátom, obsah korešpondencie (listové tajomstvo) alebo obsah ostatných zásielok sú predmetom poštového tajomstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pravidlá, pracovné postupy určené len pre služobnú potrebu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania a obsluhy automatizovaných triediacich liniek a mechanických zariadení na triedenie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Bezpečný pracovný postup pri obsluhe listových a balíkových liniek, pri manipulácii s kontajnermi/ klietkami/ vozíkmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a zákazníkov a na ochranu hmotného a nehmotného majetku a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy poštových zásielok a poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zasielacie podmienky poštových zásielok, poskytované poštové služby, poštové sadzby, prijímanie, preprava a dodávanie poštových zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
3
organizácia poštovej prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Členenie poštovej prepravnej siete a organizácia poštových kurzov.
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárska geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Hospodársko-geografické poznatky o Slovenskej republike, štátoch Európy, štátoch ostatných svetadielov a základné poznatky o poštovej prepravnej sieti SR a medzinárodnej poštovnej prepravnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologických postupov pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie opatrení na zaistenie bezpečnosti majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyberanie a príprava zásielok na spracovanie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Preberanie poštových zásielok na spracovanie, rovnanie poštových zásielok na pečiatkovanie, kontrola zasielacích podmienok, pečiatkovanie zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoskupovanie nákladných predmetov do záverov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Záver obsahuje zoskupené zásielky určené na prepravu. Záver tvoria uzávery a voľne prepravované zásielky. Zoskupovanie nákladných predmetov do záverov, vedenie prepravného dokladu.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie zásielok do uzáverov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Uzáver je prepravná jednotka a tvorí podmnožinu záveru. Tvorenie a označovanie uzáverov, vedenie prepravného dokladu.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie a instradovanie poštových zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Instradovaním zásielok sa rozumie stanovenie najvhodnejšej cesty v poštovej prepravnej sieti, po ktorej sa majú zásielky prepraviť do miest určenia (t. j. správne vytriedenie, stanovenie správneho zväzku a prepravného obalu, prípadné vykázanie v prepravných dokladoch a správna výprava zásielok). Pri tejto zručnosti sa taktiež posudzuje vhodnosť, resp. nevhodnosť na strojné spracovanie, spracovanie listov do zväzkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha automatizovaných triediacich liniek a mechanických zariadení na triedenie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.