Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepkyOperátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky riadi a obsluhuje rôzne štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne pojazdné stroje a zariadenia pri nakladaní a prevoze energetickej štiepky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10697/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8341
SK ISCO-08
8341006
ESCO
2741
SK NACE Rev. 2
A02,C16
CPA 2015
A02,C16
Príslušnosť k povolaniu
8341006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri ťažbe a spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
lesné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné znalosti z lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
2
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov používaných v lesnej výrobe, napr. kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. hydraulická ruka s drapákom, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zásady a postupy pri ošetrovaní, údržbe a opravách strojov a zariadení používaných v lesnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické normy a štandardy pre prevádzku kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť legislatívy a postupov pri ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť legislatívy o nakladaní s odpadmi, vedomosti o vplyve nebezpečného odpadu na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie zásad hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základná zručnosť v orientácii v potrebných normách týkajúcich sa výkonu povolania.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
práce s lesným ručným náradím
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ovládanie prác s lesným ručným náradím - sekera, kálačka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava dreva na výrobu energetickej štiepky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava dreva pre strojné spracovanie na výrobu štiepky (nespracované vrcholce stromov, haluzina, ťažbové zbytky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
starostlivosť o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a pojazdných zariadení určených na výrobu štiepky a presuny štiepky vo veľkokapacitných skladoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha reťazovej motorovej píly
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha reťazovej motorovej píly pri ťažbe a pri manipulácii s energetickým drevom, napr. rozrez netvárnych surových kmeňov a ťažbových zbytkov pre prácu štiepkovacieho stroja a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha kolesového traktora s prídavným zariadením, napr. štiepkovač alebo drtič dreva, zdvíhacie zariadenie (hydraulická ruka s drapákom) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.