Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctvePracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve vykonáva činnosti súvisiace s ťažbou dreva, odvetvovaním a odkôrňovaním kmeňov a výrobou sortimentov dreva v lesných porastoch podľa pokynov nadriadeného pracovníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10618/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPilčík v ťažbe dreva
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
6210
SK ISCO-08
6210001
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
6210001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o sortimentoch dreva vyrábaných zo surových kmeňov - základné rozmery, povolené a zakázané chyby dreva, meranie sortimentov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha strojov a strojných zariadení v lesnom hospodárstve: motorová píla, odkôrňovač dreva, štiepačka, meracie prístroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa ťažbovej činnosti v lese.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov vznikajúcich pri ťažbovej činnosti v lese, ich bezpečná likvidácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poznať zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch v lesnom prostredí
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Bezpečné a zodpovedné nakladanie s odpadmi, vzniknutými pri ťažbovej činnosti v lese a osobnej spotrebe materiálov a produktov používaných pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používanie potrebných osobných ochranných pracovných pomôcok, zabezpečenie ohrozeného priestoru pri ťažbe dreva a bezpečnej únikovej cesty pri spiľovaní stromu.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Praktické poskytnutie predlekárskej prvej pomoci pri úrazoch v lesnom prostredí
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava dreva na výrobu energetickej štiepky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava energetického dreva pre stroje na výrobu štiepky (nespracované vrcholce stromov, haluzina, ťažbové zbytky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
ťažba dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva pri pni.
Perspektíva: Aktuálna
3
práce s ručným náradím pri ťažbe dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné náradie: sekera, kálačka, pretláčacia lopatka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s vyťaženým drevom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba sortimentov dreva zo surových kmeňov, vrátane ich označenia a evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Práce s motorovou pílou, pojazdným štiepkovačom a podobne pri čistení plôch po ťažbe dreva od zvyškov konárov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.