Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu sa podieľa na tvorbe štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti a tvorbe pozičných dokumentov na úrovni ministerstva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2631 - Špecialisti v oblasti ekonómie
SK ISCO-08
2631005 - Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekonóm

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
cudzí jazyk
7
Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act)
7
postupy rezortnej koordinačnej skupiny
7
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
7
Zákon č. 9/1992 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách, zmenený a doplnený zákonmi NR SR
7
Nariadenie Komisie EÚ č.651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
7
štátna politika v oblasti malého a stredného podnikania
7
všeobecne záväzné právne predpisy Európskej únie implementované do národnej legislatívy SR
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií a bilaterálneho obchodu
7
strategické investície a inovácie v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
7
systémové opatrenia súvisiace s koordináciou proexportných aktivít
7
priemyselná politika v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
7
bilaterálna obchodná politika v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
7
systém štátnej politiky súvisiaci s rozvojom investícií a obchodu financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu
7
formy spolupráce na aktivitách spojených so zákonom o malých a stredných podnikoch (Small business act)
7
metódy a postupy vykonávania koncepčnej a koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti MSP (malých a stredných podnikateľov)
7
systém vykonávania koordinačnej a analytickej činnosti vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy návrhov riešení v oblasti MSP a inovácií
7
metódy analyzovania a hodnotenia stavu sektora malých a stredných podnikov
7
systém prípravy návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci implementácie právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy
7
formy podieľania sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií, inovácii
7
systém vytvárania a rozvíjania základných princípov a zásad pre vytváranie priaznivých podmienok pre inovačný proces, systémové riešenie inovačného prostredia a rozvíjanie inovačnej infraštruktúry
7
systém navrhovania nástrojov na zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne MSP
7
systém realizácie úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzovania proexportnej politiky vrátane finančných nástrojov SR
7
formy podieľania sa na tvorbe koncepčnej a analytickej činnosti v rámci dvojstranných zahranično-obchodných vzťahov, spracovávania podkladov ku koordinácii proexportných aktivít a propagácii vrátane systémových opatrení
7
formy spolupráce pri príprave oficiálnej účasti Slovenskej republiky na medzinárodných veľtrhoch a výstavách
7
systém zabezpečovania a koordinovania činnosti v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
7
systém informovania a metodickej podpory v oblasti MSP, ktoré súvisí s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom
7
formy pomoci v oblasti proexportných aktivít pri koordinovaní misií, seminárov, konferencií, workshopov a prezentácií v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Slovenskou obchodnou agentúrou (SBA) a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR)
7
systém zastupovania Slovenskej republiky v pracovných skupinách Rady EÚ a v pracovných skupinách Európskej komisie
7
pozičné dokumenty súvisiace s členstvom SR v EÚ a OECD
Špecifikácia:
spôsoby zabezpečovania úloh pri príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
7
postupy sektorovej pracovnej skupiny v oblasti konkurencieschopnosti
Špecifikácia:
postupy prípravy podkladov pre Sektorovú pracovnú skupinu - konkurencieschopnosť a Rezortnú koordinačnú skupinu MH SR
7
technologická úroveň podnikov súvisiaca s technologickým upgradom pre štrukturálne zmeny v priemysle
Špecifikácia:
systém navrhovania možností technologického upgradu pre štrukturálne zmeny v priemysle a pre zvyšovanie technologickej úrovne podnikov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ústna komunikácia v cudzom jazyku v práci sprievodcov
7
realizácia štátnej politiky v oblasti priemyslu
Špecifikácia:
súvisiacej s vypracovávaním a určovaním cieľov koncepcií a programov
7
zabezpečovanie a koordinovanie činností v oblasti duševného vlastníctva
7
informovanie a metodická podpora v oblasti MSP
Špecifikácia:
súvisiaca s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami sekcie priemyslu a obchodu
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti malého a stredného podnikania
7
vykonávanie odbornej agendy
Špecifikácia:
súvisiacej s realizáciou zákona č. 9/1992 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách, zmenený a doplnený zákonmi NR SR a s realizáciou Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
7
vytváranie priaznivých podmienok a rozvíjanie základných princípov a zásad súvisiacich s inovačným procesom, systémovým riešením inovačného prostredia a rozvíjaním inovačnej infraštruktúry
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so zavádzaním rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne pre malé a stredné podniky
7
spolupracovanie na aktivitách súvisiacich so Small business aktom
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií, inovácii
7
vykonávanie koncepčnej a koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti MSP (malých a stredných podnikateľov)
7
vykonávanie koordinačnej a analytickej činnosti vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy návrhov riešení v oblasti MSP a inovácií
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcii a programov dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí v ústrednom orgáne štátnej správy pre oblasť MSP - malých a stredných podnikateľov a inovácii
7
analyzovanie a hodnotenie stavu sektora malých a stredných podnikov
7
realizácia úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzovanie proexportnej politiky vrátane finančných nástrojov SR
7
podieľanie sa na tvorbe koncepčnej a analytickej činnosti v rámci dvojstranných zahranično-obchodných vzťahov, spracovávaní podkladov ku koordinácii proexportných aktivít a propagácii vrátane systémových opatrení
7
spolupráca pri príprave oficiálnej účasti Slovenskej republiky na medzinárodných veľtrhoch a výstavách
7
zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
7
informovanie a metodická podpora v oblasti MSP, ktoré súvisí s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom
7
zastupovanie Slovenskej republiky v pracovných skupinách Rady EÚ a v pracovných skupinách Európskej komisie
7
pripravovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov Európskej únie súvisiacich s implementáciou do národnej legislatívy SR
Špecifikácia:
príprava návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci implementácie právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy
7
rozpracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s priemyselnou politikou, strategickými investíciami, inováciami a bilaterálnym obchodom
Špecifikácia:
spolupráca pri príprave a tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií a bilaterálneho obchodu
7
koordinovanie technologickej úrovne podnikov súvisiacej s technologickým upgradom pre štrukturálne zmeny v priemysle
Špecifikácia:
návrhy možností technologického upgradu pre štrukturálne zmeny v priemysle a pre zvyšovanie technologickej úrovne podnikov
7
tvorba postupov sektorovej pracovnej skupiny v oblasti konkurencieschopnosti
Špecifikácia:
príprava podkladov pre Sektorovú pracovnú skupinu - konkurencieschopnosť a Rezortnú koordinačnú skupinu MH SR
7
vykonávanie odbornej agendy a pripravovanie pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
Špecifikácia:
zabezpečovanie úloh pri príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa