Štyri roky práce elektrotechnikov v rámci NP SRI

04.11.2022

3. – 4. novembra 2022 sa v Hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach konalo 11. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“). Posledné rokovanie v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“) prebiehalo v pokojnom duchu.

Vyhodnotenie aktivít Sektorovej rady

Išlo o posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci NP SRI. Z tohto dôvodu sa program rokovania niesol v zmysle hodnotenia, bilancovania, resp. rekapitulácie činnosti. Tajomníčka Sektorovej rady sa v rámci prezentácie zamerala na vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Následne vyhodnotila činnosti Sektorovej rady počas celého projektového obdobia – od apríla 2019 do decembra 2022. Členovia dostali informácie k témam ako národné štandardy zamestnaní, inovácie, sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Tajomníčka Sektorovej rady odprezentovala aj vybrané výsledky z dotazníkového zisťovania na tému „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“.

Budúcnosť Sektorovej rady

Tajomníčka Aliancie sektorových rád informovala členov o aktivitách, ktorých cieľom je zabezpečenie ďalšieho fungovania sektorových rád. Na septembrovej schôdzi Hospodárskej a sociálnej rady SR, v rámci prerokovania novely zákona o službách zamestnanosti, bola otvorená téma nasledujúceho projektu, nadväzujúceho na NP SRI. Návrh bol sociálnymi partnermi veľmi pozitívne hodnotený. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdil dôležitosť pokračovania aktivít sektorových rád. Od januára budúceho roka by mal byť účinný zákon definujúci rozšírenú činnosť sektorových rád.

Záver

V závere rokovania dostala slovo opäť tajomníčka Aliancie sektorových rád, ktorá odprezentovala svoju prezentáciu s výsledkami zisťovania k problematike trhu práce 2030+ – „Hrozba alebo príležitosť?“. Členov prezentácia zaujala a rozprúdila sa diskusia. V rámci nej zhodnotili aj oblasti prepojenia trhu práce so systémom vzdelávania. Zároveň na konci rokovania privítali možnosť pokračovania projektu a podieľania sa na aktivitách nápomocných k rozvoju sektora elektrotechniky.


Aktivity sa realizovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.