Obkladačovi nestačí vedieť, že obklad je ružový alebo modrý

06.10.2022

Jedenáste rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby sa konalo 6. októbra 2022. Prebiehalo prezenčne, takže členovia sa stretli osobne v hoteli Color v Bratislave.

Dôležitou súčasťou rokovania bolo hodnotenie projektového obdobia a bilancia jednotlivých aktivít. Z tohto dôvodu malo rokovanie podtitul „Bilančné.“ Rokovanie otvoril garant Sektorovej rady Daniel Širhal, ktorý využil hneď na začiatku priestor na bilancovanie činnosti a spoločného pôsobenia v Sektorovej rade. Poďakoval všetkým expertom za ich zanietenie a svedomitú prácu. K týmto slovám sa pridal aj predseda Sektorovej rady Robert Schmidt, ktorý zhodnotil činnosť a spoluprácu členov Sektorovej rady a členov pracovných skupín.

Bilancia a hodnotenie

V ďalšom priebehu rokovania tajomníčka poskytla náhľad na všetky aktivity, na ktorých členovia Sektorovej rady pracovali počas projektu SRI. Pripravila bilanciu a sumárne informácie ohľadom aktualizovanej SSRĽZ, rankingu poskytovateľov vzdelávania, takisto ohľadom NŠZ a inovácií. Najviac vyzdvihla aktívnu spoluprácu pracovných skupín a poďakovala všetkým autorom a expertom, ktorí pomohli uzavrieť všetky NŠZ načas. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby potvrdila, že je veľmi zodpovedná a pracovitá. Ku koncu projektu má splnené všetky aktivity a úlohy a čo sa týka NŠZ, má vypracované a zverejnené všetky tvorby a revízie. Pracovné skupiny stihli aj kompletné doplnenie inovácií do štandardov a pri starších štandardoch bol dokončený aj proces druhých a tretích revízií. 

Zaujímavé návrhy a hodnotenia vzišli z dotazníkového hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. Tí členovia Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili dotazníkového šetrenia, označili prezenčnú formu rokovaní za absolútne potrebnú. Dáva totiž možnosť využiť osobný kontakt, možnosť priamo reagovať na podnety a výpovede kolegov a priestor pre aktívnejšiu diskusiu. Samotná Sektorová rada vníma to, že má veľký prínos a pridanú hodnotu pre pozdvihnutie sektora. Pomáha totiž prenášať potreby a požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu do celoživotného vzdelávania, je v úzkom kontakte so zamestnávateľmi a vie komplexne riešiť problematiku ľudských zdrojov a prípravu pracovnej sily v súvislosti s inováciami. Členovia Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby si zakladajú na svojej profesionalite a odbornosti. Všetci sú odborníkmi zo sektora a z praxe. Je veľmi dôležité, že vedia využiť schopnosť spolu diskutovať a vysvetliť si svoje postoje aj napriek tomu, že zastupujú rôzne a rôznorodé organizácie a inštitúcie.

Budúcnosť Sektorovej rady

Dana Pekariková, metodička projektu SRI, sa venovala budúcnosti Sektorovej rady.  Informovala o tom, že MPSVR SR dostalo dva návrhy na ďalšie fungovanie sektorových rád na činnosti definované pre ASR a SR. Jednou možnosťou je fungovanie počas krátkeho projektu na rok 2023 z Operačného programu Ľudské zdroje. Druhou alternatívou je ponechanie činnosti Sektorovej rady v rámci nového 6-ročného projektu z Operačného programu Slovensko. Keďže je potrebné neprerušiť činnosť Sektorovej rady a nepozastaviť aktivity, ktoré má aj vďaka sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov rozpracované, členovia pevne dúfajú v realizáciu spomenutých návrhov. 

Wellness pracovník je bývalý masér, ale s kvalifikáciou na saunové rituály

Diskusia počas 11. rokovania vyplynula z prezentácie a praktickej ukážky, ktorú pripravila Žaneta Vrábelová. Bola na tému Kozmetika, kaderníctvo a vizáž. Rokovanie sa zmenilo na beauty salón, v ktorom si členovia Sektorovej rady mohli nechať upraviť make-up, nakulmovať vlasy alebo vymasírovať šiju. No a práve masáž priviedla členov k diskusii o tom, že masér (okrem maséra v zdravotníctve) je už wellness pracovníkom. Po novom si takýto masér, resp. wellness pracovník, musí pre získanie kvalifikácie robiť akreditovaný kurz, v ktorom sú zakomponované aj wellness procedúry, či saunové rituály.  

Obkladač musí vedieť viac ako to, že obklad je ružový alebo modrý

Veľkou témou pre Sektorovú radu remeslá a osobné služby je aj posilnenie jej pozície. V budúcnosti musí ukázať silnejšiu ambíciu pri riešení štandardov, pri vypracovávaní hodnotiacich manuálov, či ich oponentúry. Vzhľadom na to, že požiadavky trhu práce  sa menia v rýchlom slede a vzdelávací systém nie je schopný promptne reagovať na tieto zmeny, členovia Sektorovej rady musia byť tí, ktorí majú mať silné slovo pri zostavovaní hodnotiacich manuálov pre overovanie kvalifikácií. Kvalitný hodnotiaci manuál a jednotky vzdelávacích výstupov musia byť postavené na štandardoch, ktoré Sektorová rada garantuje a upravovala ich. V tomto systéme je najdôležitejšia rola národného garanta, ktorý by mal byť najväčším odborníkom, pretože on zostavuje hodnotiaci manuál, jednotky vzdelávacích výstupov a vlastne náplň kurzu a aby bolo všetko zostavené dobre, treba kvalitného oponenta. Jednoznačne by ním mala byť Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Hodnotiaci manuál je alfa omega pri overovaní kvalifikácií. Ak nie je zostavený správne, overovateľ si o kvalifikácii môže myslieť čo chce, musí kvalifikáciu overiť. Ak by napríklad národný garant nastavil pri obkladačovi, že stačí vedieť vymenovať aké druhy obkladov existujú a stačí povedať ružový a modrý, overovateľ to overiť musí, pretože podľa vzdelávacích jednotiek bolo všetko povedané v poriadku. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby by chcela nastaviť systém overovania kvalifikácií tak, aby si národný garant nemohol zvoliť oponenta sám. V najideálnejšom prípade by oponentom mala  byť samotná Sektorová rada, ktorá má odborníkov na remeslá a osobné služby. Chcela by docieliť aj to, že kto vzdeláva, nemôže skúšať. Určite sa bude zasadzovať za to, aby sa vylúčil stret záujmov a priama väzba.

Záver

Rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby členovia uzavreli tým, že odsúhlasili Závery z rokovania, ktoré doplnili o výsledok diskusie. Dohodli sa na tom, že vyvinú všetko úsilie pre to, aby sa do kompetencií Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby dostali všetky remeslá, ktoré zodpovedajú SZČO a sú v súlade so Živnostenským zákonom pri rešpektovaní osobitosti jednotlivých sektorových rád pre čiastkové činnosti.


Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.