Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXIII. etape tvorby a revízie

19.08.2022

V termíne od 13. júla 2022 do 28. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXIII. etapy 99 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXXIII. etape je tu:

Prehľad NŠZ v rámci I. revízie a tvorby je nasledovný:

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Krajinný inžinier
 2. Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
 3. Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
 4. Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
 5. Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
 6. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva
 7. Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
 8. Smetiar
 9. Špecialista pre odpadové hospodárstvo
 10. Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)
 11. Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
 12. Technik merania a regulácie v spaľovni
 13. Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov
 14. Hydrológ

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Algeziológ
 2. Klinický fyzik
 3. Klinický logopéd
 4. Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 5. Lekár genetik
 6. Liečebný pedagóg špecialista
 7. Rádiológ
 8. Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti a v teréne

II. a III.  revízia NŠZ 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Agromechatronik
 2. Fytoinšpektor
 3. Fytopatológ
 4. Chovateľ a cvičiteľ psov
 5. Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
 6. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
 7. Chovateľ hydiny
 8. Chovateľ ošípaných
 9. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
 10. Inseminačný technik
 11. Inšpektor plemenárskej inšpekcie
 12. Kombajnista
 13. Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov
 14. Manažér závlah
 15. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
 16. Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
 17. Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve
 18. Pomocný pracovník v akvakultúre
 19. Realizátor záhradných a krajinných úprav
 20. Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
 21. Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
 22. Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
 23. Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
 24. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
 25. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
 26. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)
 27. Špecialista agrochemickej kontroly
 28. Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel
 29. Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
 30. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia
 31. Špecialista v oblasti záhradníctva
 32. Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
 33. Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
 34. Technik pre precízne poľnohospodárstvo
 35. Technik v akvakultúre
 36. Technik v rastlinnej výrobe
 37. Technik v živočíšnej výrobe
 38. Traktorista (poľnohospodárstvo)
 39. Vedúci strediska v poľnohospodárstve
 40. Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
 41. Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
 42. Veterinárny technik
 43. Vinohradník
 44. Záhradník – pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
 45. Záhradník – pestovateľ okrasných rastlín a drevín
 46. Záhradník – pestovateľ sadbového materiálu
 47. Zoológ

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
 2. Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
 3. Administratívny pracovník v poisťovníctve
 4. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
 5. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
 6. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
 7. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
 8. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
 9. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 10. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie  poistných rizík
 11. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
 12. Špecialista pre dôchodkové sporenie
 13. Hypotekárny špecialista v bankovníctve
 14. Odborný pracovník pre bankopoistenie
 15. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
 16. Špecialista pre bankopoistenie
 17. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 18. Špecialista pre zaistenie
 19. Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
 20. Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 21. Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 22. Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
 23. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
 24. Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)
 25. Špecialista na platobné služby
 26. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
 27. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
 28. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
 29. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
 30. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.