Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ukrajinskí podnikatelia si našli spôsob ako podnikať na Slovensku

23.06.2022

23. júna 2022 sa konalo 10. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Členovia sektorovej rady uvítali to, že samotné rokovanie prebiehalo hybridnou formou. Väčšina z nich sa totiž po dlhej „dobe covidovej“ stretla prezenčne v hoteli Banský dom v Hodruši – Hámre. Niektorým bezodkladné povinnosti zabránili zúčastniť sa osobne a preto využili možnosť pripojiť sa na rokovanie online cez aplikáciu Teams.

Úvodné slová patrili garantovi Danielovi Širhalovi a predsedovi sektorovej rady Robertovi Schmidtovi, ktorí zúčastnených privítali a oboznámili ich s najdôležitejšími témami v sektore. Po nich sa k slovu dostala projektová manažérka Alena Minns. Keďže všetkých zaujímala aktuálna situácia v sektorových radách a aktivity, ktorým sa ešte do konca projektu budú experti venovať, Alena Minns vysvetlila, ako sa v najbližších mesiacoch bude postupovať. Predstavila aj to, aké kroky sa dejú už v tomto období, aby činnosť sektorových rád pokračovala naďalej a aby sa Sektorová rada pre remeslá a osobné služby stala uznávaným zoskupením v oblasti prenosu inovácií do vzdelávacieho systému, do praxe a v oblasti ľudských zdrojov.

Potrebuje byť barista vyučený za časníka?

Zaujímavý program rokovania sa opieral o dôležité body, ku ktorým patrila aj Aktualizácia stratégie SSRĽZ a jej prezentácia na MV SR. Predseda sektorovej rady Robert Schmidt vyhodnotil stretnutie na ministerstve z 12. mája 2022 ako veľmi motivujúce a potrebné. Vyzdvihol pozitívny prístup k stratégii a jednotlivým aktivitám a opatreniam, ktoré si vyžadujú spoluprácu najmä s odborom živnostenského podnikania. Pre sektor remesiel a osobných služieb bolo veľmi dôležité, že sa stretnutia za MV SR zúčastnil Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania. On je totiž členom Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a osobne spolupracoval pri tvorbe SSRĽZ. Usmerňoval znenie jednotlivých kapitol stratégie a podieľal sa aj na vyprofilovaní opatrení a aktivít v Akčnom pláne stratégie. Predseda dostal priestor na predstavenie piatich návrhov opatrení vyplývajúcich zo stratégie a veľmi konkrétne sa venoval problematike živností. Vysvetlil potrebu samostatných remeselných živností, potrebu zmeny, ktorá sa týka užšej špecifikácie voľných živností a úpravy podmienok voľných živností (pomocné stavebné práce, ktoré sú uvedené ako čiastkové, ale sú vykonávané komplexne). Dotkol sa aj Národnej sústavy kvalifikácií. Najaktuálnejšie problémy sa týkajú zamestnaní ako tatér (ktorý v súčasnosti potrebuje kozmetické vzdelanie), barber / barbier (ktorý potrebuje vzdelanie ako dámsky kaderník), barista (nie je čašník, ale v súčasnosti potrebuje čašnícke vzdelanie). Vyslovil presvedčenie, že je tiež potrebné konkretizovať stavebné činnosti – maliar, murár, tesár, inštalatér a pod., aby boli tieto práce vykonávané kvalitne.

Počas 10. rokovania sa členovia Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby venovali aj rankingu poskytovateľov vzdelávania. Hodnotné boli diskusné príspevky expertov na tému hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady a veľký priestor venovali zúčastnení tlačovým besedám, ich realizácii a témam, na ktorých by mali byť postavené. Na záver si traja členovia pripravili prezentácie o tom, ako to v realite a v číslach vyzerá s pomocou Slovenska odídencom z Ukrajiny, aké majú možnosti zamestnať sa, akú podporu môžu poberať a či majú príležitosť u nás rozvíjať svoje podnikateľské aktivity.

Ukrajinci zneužívali podporu pre podnikateľov, podnikajú vďaka ústupkom

Oľga Partlová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica ponúkla na rokovaní prehľad toho, ako ku koncu mája 2022 Ukrajinci využívali informačné poradenstvo. Spomedzi odídencov s dočasným útočiskom na Slovensku požiadalo takmer 6 tisíc o niektorú zo služieb zamestnanosti. Záujem pracovať prejavilo iba 4367 z nich. V rámci projektu Pomáhame odídencom sa snažia pracovníci úradov práce uľahčiť Ukrajincom sociálne začlenenie a integráciu na trh práce na Slovensku. Táto pomoc sa realizuje prostredníctvom vzdelávania, podpory mobility, dobrovoľníckymi činnosťami a zapracovaním sa u zamestnávateľa. Odídenci majú na území Slovenskej republiky nárok aj na dávku v hmotnej núdzi a ak sa sústredíme na máj 2022 a okres Senica, bolo ich poskytnutých 154, v Skalici evidujú vyplatenie 127 dávok. Tibor Iró z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda prezentáciu doplnil o situáciu z južného regiónu. V okrese Dunajská Streda je najväčší záujem o prácu pickerov, baličov ale Ukrajinci sa hlásia aj na pozície operátorov pekárenskej výroby, do strojárskej výroby, či ako spracovatelia mäsa a šičky. V máji 2022 nastúpili do pracovného pomeru 128 Ukrajinci.

Ján Dutko z MV SR sa venoval téme podnikania Ukrajincov na území Slovenskej republiky. Pre odídencov je to za istých podmienok možné, ale musia spĺňať rovnaké podmienky ako slovenskí podnikatelia. Prvou podmienkou je, že udelený štatút dočasného útočiska vymenia za žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania. Ak odídenec nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí získať živnostenské oprávnenie, a to získa vtedy, ak dostane prechodný pobyt na účely podnikania. Prevádzkovať živnosť môže až dňom, kedy mu bolo udelené povolenie na pobyt a dňom, kedy získal živnostenské oprávnenie. Pri poskytovaní dokladov k udeleniu prechodného pobytu je dôležité dokladovať bezúhonnosť a tu nastáva problém. Muži, ktorí k nám prišli po 24. februári 2022, vlastne na Slovensku nie sú legálne. Na Ukrajine totiž bola vyhlásená mobilizácia, takže každý muž nad 18 rokov by sa mal hlásiť na Ukrajine. Veľvyslanec na Ukrajine vydal vyhlásenie, ktoré Slovensko musí rešpektovať. V ňom sa hovorí, že každý jeden Ukrajinec, ktorý vyplní čestné prehlásenie na veľvyslanectve, že nemá záznam v trestnom registri, je považovaný za bezúhonného a je to uznané. Preukáže tiež 3000 Eur ako finančné zdroje. Problematická situácia sa ukázala pri fyzických osobách, pretože fyzická osoba ručí svojim majetkom, musí mať adresu a keďže Ukrajinci sa presúvajú aj u nás z miesta na miesto, nevedia dokladovať adresu. Okrem toho, keďže Ukrajinci majú povolené vycestovať domov, v prípade vzniknutých škôd, nezaplatených dlhov, je ťažké ich nájsť a vymáhať zaplatenie. Čo sa týka remeselných živností a osobných služieb, Ukrajinci musia preukázať odbornú spôsobilosť. Buď majú doklad z akreditovanej vzdelávacej inštitúcie alebo dajú prehlásenie, že 5 rokov danú činnosť vykonávajú. Na základe toho môžu ísť na skúšku. Dňom ohlásenia sa začína pre Ukrajincov vznik živnostenského oprávnenia na Slovensku a takto funguje u nás minimálne 18 tisíc ukrajinských podnikateľov, ktorí ani na území Slovenskej republiky nie sú. Všetko si poriešili cez sprostredkovateľa.  

Počas rokovania sa zúčastnení dozvedeli aj informácie o tom, ako Ukrajinci šikovne našli dieru v systéme a poberali podporu pre podnikateľov. V čase COVID-u sa Ukrajinci ani nezdržiavali na území Slovenska a slovenské úrady práce im vyplácali podnikateľskú podporu z programu Prvá pomoc. Žiadosť sa dávala online, takže ani pri žiadaní o ňu nemuseli na Slovensko prísť. Podmienky boli nastavené tak, že ich Ukrajinci spĺňali a finančná pomoc im bola poskytovaná.

Desiate rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby nebolo iba na úrovni teoretických prezentácií, skončilo pútavou praktickou ukážkou využívania 3D technológií v rezbárstve. Členovia sektorovej rady si ešte zadefinovali a odsúhlasili úlohy na nasledujúce obdobie, takže do ďalších mesiacov fungovania sa pustili veľmi aktívne.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fonduEurópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.