Ako ďalej s duálom v textilnom, odevnom, obuvníckom a kožiarskom sektore

17.06.2022

8. júna 2022 sa členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) stretli na spoločnom desiatom rokovaní. Po dlhých dvoch rokoch sa rokovanie uskutočnilo prezenčnou formou, v Hoteli Elizabeth v Trenčíne. Rokovania sa zúčastnilo 13 členov (zo 17) a štyria zástupcovia TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., vrátane tajomníčky Sektorovej rady.

Projektové témy

V rámci programu rokovania boli členovia Sektorovej rady informovaní o aktuálnych projektových témach a aktivitách. Medzi dôležité diskutované oblasti patrili informácie o implementácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád či ranking poskytovateľov vzdelávania. V ďalšom bode prezentácie sa vyhodnotil aj proces tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní, pričom sa zdôraznila problematika inovácií. Tajomníčka Sektorovej rady taktiež informovala o možnosti uskutočnenia regionálnych tlačových besied na dôležité sektorové témy.

Duálne vzdelávanie

Na rokovaní vystúpila aj členka Sektorovej rady zastupujúca ECCO Slovakia, a.s. Pripravila si prezentáciu na tému duálneho vzdelávania. Firma ECCO Slovakia rozbehla duálne vzdelávanie v roku 2015. V tom období neexistovala v Martine a okolí žiadna škola pre obuvníkov a odbor „Obuvník“ ani „Technik obuvníckej výroby“ sa na Slovensku nevyučoval. Prostredníctvom duálneho vzdelávania vo firme ECCO Slovakia sa v roku 2016 v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Martine otvoril trojročný odbor „Obuvník“, do ktorého bolo prijatých 12 žiakov. Následne sa rozbehol aj odbor „Technik obuvníckej výroby“ a v spolupráci so Spojenou školou v Martine odbor „Mechanik – mechatronik“ a „Elektrotechnik“.

Prvých 10 absolventov mal odbor „Obuvník“ v júni 2019 a v ECCO sa dobrovoľne zamestnalo 9 z nich. Firma doposiaľ prijala celkovo 49 „dualistov“. Momentálne obuvnícky duál vo firme končí, no počas jeho trvania si firma v rámci svojich zamestnancov vyvzdelávala štyroch lektorov duálu, štyroch inštruktorov a manažéra kvality.

Po prezentácii sa na tému duálneho vzdelávania rozbehla živá diskusia. Zúčastnení členovia kritizovali nezáujem štátu o celý sektor a zároveň jeho nízku podporu a slabé financovanie systému duálneho vzdelávania. Firmy musia ísť do duálu „na vlastné triko“ a financovať si ho sami. Opätovne bolo poukázané aj na nízky záujem žiakov a rodičov o štúdium v danom sektore.

Záver

Na záver sa prítomní členovia Sektorovej rady dohodli, že jedenáste rokovanie sa predbežne uskutoční 23. – 24. októbra 2022. Rokovanie by mohlo byť spojené s prehliadkou firmy ECCO Slovakia v Martine.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.