Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Niektoré študijné programy bolo potrebné redukovať – 10. rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

20.05.2022

Desiate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa konalo prezenčne v zariadení Hotel Stupka na Táloch dňa 19. – 20. mája 2022. Rokovania sa zúčastnilo 18 z 30 členov sektorovej rady vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje 60 % účasť. Hlavnou témou rokovania bola implementácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“).

Podnetné prezentácie

Na rokovaní vystúpila Mgr. Iveta Sitkárová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, ktorá prezentovala aktuálnu situáciu na trhu práce v SR, aktívne opatrenia trhu práce, podporu zamestnávateľov zo strany štátu a balíček pomoci pre odídencov. Súčasťou jej prezentácie bola informácia o NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa! Ďalším prezentujúcim bol Ing. Ľubomír Gromoš z U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorý prezentoval náborové aktivity spoločnosti – konkrétne nábor žiakov na hutnícke/technické povolania. Prezentáciu doplnil Ing. Peter Smolnický, riaditeľ Strednej odbornej školy v Šaci, ktorý konštatoval vysokú účasť na prijímacích skúškach. Až 138 žiakov bolo úspešných na prijímacích pohovoroch.

Ďalej pokračovala Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej v Podbrezovej, ktorá hovorila o aktivitách, ktoré robia pre žiakov, aby im priblížili budúcu profesiu. Najväčší záujem je o odbor Mechanik, mechatronik. V ďalšej časti doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. hovoril o implementácii nových predmetov v študijnom programe Hutníctvo pre 1. a 2. stupeň VŠ vzdelávania na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v súlade s opatreniami SSRĽZ. Konštatoval, že na fakulte bolo potrebné pristúpiť k redukcii študijných odborov.

Po prezentácii p. Buľka nasledovala prezentácia Ing. Miroslavy Čižmárovej, PhD., ktorá prezentovala detailne rozpracované opatrenia v pôsobnosti Štátneho pedagogického ústavuMetodicko-pedagogického centra. Keďže Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. je zároveň aj národná garantka Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za NP Systém overovania kvalifikácií (ďalej len „SOK“), tak prítomných informovala o aktuálnej situácii. Hovorila o vytvorenom/doplnenom tíme, vzdelávacích programoch, hodnotiacich manuáloch.

V ďalšej časti tajomník poďakoval všetkým členom sektorovej rady za participáciu na schvaľovaní národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Všetky NŠZ boli vypracované a schválené v riadnom termíne. Tajomník tiež uviedol, že momentálne prebieha revízia zameraná na doplnenie chýbajúcich inovácií. Pre uvedenú aktivitu boli vybraní dvaja členovia – Ing. Ľubomír Gromoš za sektor hutníctvo a Ing. Ján Cibuľa za sektor zlievarenstvo, kováčstvo.

Závery

Na záver sa predseda spolu s členmi dohodli na termíne a mieste jedenásteho rokovania. Rokovanie sa uskutoční 5. – 6. októbra 2022 vo vinárstve Ostrožovič vo Veľkej Tŕni. Druhý deň vybraní členovia Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo navštívili Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku v Podbrezovej.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.