Schválené národné štandardy zamestnaní v VIII. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne od 19. februára do 14. marca 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci VIII. etapy 50 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v VIII. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo a rybolov

 1. Špecialista agrochemickej kontroly

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Cukrár
 2. Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
 3. Porážač, vykosťovač
 4. Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
 2. Vyšívačka
 3. Špecialista technológ v odevnej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
 2. Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
 3. Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
 4. Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Galvanizér
 2. Operátor pokovovania

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
 2. Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 3. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 4. Úpravár žiaruvzdorných materiálov

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Elektrotechnik

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Stavbyvedúci
 2. Strechár
 3. Technik geodet

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Barman
 2. Čašník, servírka
 3. Obchodný sprostredkovateľ
 4. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
 5. Barista
 6. Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)
 2. Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem MHD)
 3. Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
 4. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)
 5. Vodič údržby na cestnej infraštruktúre

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Odborný asistent vysokej školy
 2. Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia
 3. Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
 4. Sociológ

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
 2. Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
 3. Odborný pracovník v oblasti štatistiky
 4. Špecialista riadenia systému kvality

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Epidemiológ
 2. Gastroenterologický chirurg
 3. Pediater urgentnej medicíny
 4. Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
 5. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
 6. Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 7. Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná asistentka

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.