Revitalizácia zdravotníctva

25.10.2021

Vo štvrtok 21.-22. októbra 2021 sa uskutočnilo v poradí už ôsme fyzické rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby v krásnom prostredí Nízkych Tatier v hoteli Mikulášska chata. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa dodržali všetky prísne hygienické a epidemiologické opatrenia, aby organizácia rokovania prebehla bez problémov. Členovia Sektorovej rady mali teda možnosť sa opäť po dlhšej dobe stretnúť osobne a riešiť tak jednotlivé úlohy a činnosti projektu.

Rokovanie

Otvorenie ôsmeho rokovania Sektorovej rady začal úvodným slovom garant RNDr. Oto Nevický, MBA a manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová ,ktorí privítali členov a priblížili im súčasnú situáciu a dianie v sektore. Garant Sektorovej rady odovzdal menovací dekrét novému členovi pánovi Ing. Dávidovi Keselýmu, ktorý sa  krátkym príhovorom predstavil ostatným členom Sektorovej rady a zároveň všetkých informoval o svojej pôsobnosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch.

Jednou z hlavných tém rokovania bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V rámci tejto témy bol odprezentovaný členom spracovaný odborný posudok doc. MUDr. Želmírou Macejovou, PhD., MPH, mim. prof. prodekankou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci prvého posudku k analytickej časti SSRĽZ boli všetky pripomienky zapracované. Z druhého posudku k aplikačnej časti SSRĽZ boli pripomienky čiastočne zapracované s návrhom na doplnenie opatrení na podporu ľudských zdrojov v oblasti vedy a výskumu. Garant Sektorovej rady navrhol prerokovať tento návrh v rámci pripomienkovania celej stratégie rozvoja ľudských zdrojov členmi Sektorovej rady. Komplexný dokument SSRĽZ bol poslaný na hodnotenie externej hodnotiteľke PhDr. Máriou Kovaľovou, PhD. na vypracovanie tretieho odborného posudku.

Nové Národné štandardy zamestnania

Počas prebiehajúcej diskusie k jednotlivým bodom programu boli členovia oboznámení so zoznamom- harmonogramom garantovaných Národných štandardov zamestnania (ďalej len NŠZ), ktorým je potrebné prideliť autora. Členovia Sektorovej rady si predbežne prerozdelili niektoré z chýbajúcich NŠZ. Odznela skvelá správa a to informácia, že bol dokončený a spracovaný nový národný štandard zamestnania budúcnosti – Asistenta lekára.

V spolupráci s pánom MUDr. Miroslavom Haleckým, MPH zastupujúcim Asociáciu nemocníc Slovenska s pani Ing. Jankou Palenčárovou, MBA zastupujúcou Asociáciu nemocníc Slovenska. A členmi pracovnej skupiny pani prof. PhDr. Mgr. Monikou Jankechovou, PhD. a pani Ing. Miloslavou Kováčovou, MPH, ktoré zastupujú Ministerstvo zdravotníctva SR sa spracoval dokončil nový národný štandard zamestnania budúcnosti – Asistenta lekára, ktorý je vzor pre nové povolania budúcnosti.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Pani prof. Monika Jankechová upozornila na stále sa zhoršujúci stav nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v sektore a obavy odborníkov zo závažných výpadkov ľudských zdrojov z dôvodu neexistencie špecifickej prognózy budúcich potrieb ľudských zdrojov v sektore v dlhodobom horizonte. Úspešne sa aplikovali inovácie v oblasti psychiatrie a psychológie, a pre povolania lekár a sestra. Novela o výnose pre zdravotníctvo priamo nadväzuje na plán obnovy pre efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov a systému odpočtov. Realizácia podporných činností a úloh pre revitalizáciu stratégiu zdravotníckeho školstva, ktorá sa týka predovšetkým stredných aj vysokých škôl v zdravotníctve. Zefektívniť rozbor odborných činností, kompetencií zdravotníckych pracovníkov, verifikovať zdroje a čerpať presne dáta o tom koľko potrebujeme ľudských zdrojov zdravotníckych povolaní v akom rozsahu a na akej úrovni sa následne budú vzdelávať. Prehodnotiť súčasný zdravotný systém v Slovenskej republike a nastaviť podmienky tak, aby vyhovovali a mohli byť aplikované na všetky zdravotnícke školy. Je veľmi podstatné zamerať sa na vzdelávanie dospelých ľudí, ponúkať a rozširovať možnosť duálneho vzdelávania, ktoré výrazne zefektívňuje praktickú výučbu ako základ pre pokračovanie v štúdiu a rýchlejšia adaptácia na pracovisku. Na koniec je nutnosť dodať, že je našou morálnou povinnosťou osloviť aj tie menej zvýhodnené cieľové skupiny, ktoré potrebujú sústavnú starostlivosť a možnosť sa dovzdelať alebo rekvalifikovať a tým sa začleniť do spoločnosti. Nie sa zameriavať len na absolventov a kandidátov zo stredných a vysokoškolských zdravotníckych škôl, aby sa mohli etablovať aj znevýhodnení ľudia, ktorí sú evidovaní na úradoch práce.

Ranking škôl

V neposlednom rade sa na rokovaní preberal ranking poskytovateľov vzdelávania. Členovia Sektorovej rady sa najviac zamerali na vyhodnotenie tých najlepších škôl, ktoré sa umiestnili na top miestach v rebríčku hodnotenia. Neostali nepovšimnuté ani vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa umiestnili na chvoste rebríčka. “Váhovanie” kľúčových kritérií, ktoré sa hodnotili sa zameriavali na uplatniteľnosť v odbore vzdelania, pokračovanie v štúdiu, mzdy v odbore, mieru nezamestnanosti a ďalšie, ktoré ovplyvnili poradie umiestnenia škôl. Po rokovaní sa rozhodlo, že je nutné odvetvovo rozdeliť vzdelávacie inštitúcie zvlášť pre oblasť zdravotníctva a zvlášť pre sociálne služby. Dôvod je jednoznačný – predísť skresleniu komplexných výsledkov, ktoré výrazne ovplyvnilo poradie škôl, ktoré sa neumiestnili v bodovaní na lepších priečkach. Ďalším veľkým problémom je nezohľadnenie odborných maturít na stredných školách, ktoré sú na účely posúdenia úrovne vzdelania veľmi dôležité. Do popredia sa dostali nové softvérové funkcionality inovácií v rámci dopadov na odborné zručnosti.

Záver

Ďalej sa prerokovali aktuálne úlohy rozdelené členom Sektorovej rady a harmonogramu národných štandardov zamestnaní na nasledujúce obdobie.  Členovia Sektorovej rady sa dohodli na ďalšom rokovaní, ktoré sa uskutočni predbežne v mesiaci február 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.