Emailové stretnutie s Ministerstvom školstva

14.10.2021

13. októbra 2021 sa konalo v poradí už 8. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Najmä kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii s ochorením COVID-19 sa rokovanie uskutočnilo v online podobe cez aplikáciu MS Teams. Ani absencia osobného stretnutia členov sektorovej rady a členov pracovných skupín neodradila od možnosti riešiť aktuálne a akútne témy, ktoré sa v predchádzajúcom období v sektore objavili.

Ranking škôl

Diskusia sa rozprúdila pri téme rankingu a analýze hodnotenia jednotlivých stredných a vysokých škôl, ktoré pripravujú absolventov na prácu v sektore. Členovia vyjadrili svoje obavy z uverejňovania rebríčka najlepších a najhorších škôl, čo na jednej strane môže pôsobiť motivujúco, ale je pravdepodobné, že pre školy, ktoré vyšli v rankingu na nepopulárnych miestach na chvoste rebríčka, môže spôsobiť demotiváciu. Z diskusie ohľadom hodnotenia škôl a ich absolventov vyplynulo, že treba znova pracovať so zoznamom škôl, ktoré v predchádzajúcom období boli vyselektované pre ďalšie hodnotenie. Je potrebné ho upraviť tak, aby niektoré ďalšie nerelevantné školy pre sektor boli zo zoznamu odstránené.   

Rokovanie 

Na úvod rokovania všetkých členov privítal predseda sektorovej rady Robert Schmidt, aj manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a zároveň tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Vedenia rokovania sa ujala tajomníčka Marcela Schmidtová.  

Priebeh ôsmeho rokovania sektorovej rady bol aj v zastúpení veľmi plynulý a držal sa tradičných tém ako zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, aktuálneho stavu spracovania národných štandardov zamestnaní, určovanie dopadov inovácií na odborné zručnosti a rozsah využívania odborných zručností v jednotlivých zamestnaniach, aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Majstri odbornej výchovy

Situácia v sektore remesiel a osobných služieb sa neustále vyvíja, no niektoré problémy sa iba prekladajú ako horúci zemiak a ich riešenie si predstavitelia sektora tlačia pred sebou. Termíny vyriešenia sa posúvajú, pretože nie je jednoduché zorganizovať stretnutia zástupcov sektora, škôl, zamestnávateľov, zväzov, komôr a živnostníkov so zástupcami súvisiacich ministerstiev. Presvedčili sa o tom aj členovia sektorovej rady, pre ktorých bolo dopredu dohodnuté online stretnutie s vybranými  zástupcami MŠVVaŠ SR, ktorí mali so zástupcami sektora diskutovať na tému Majstri odbornej výchovy.

PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., štátna radkyňa MŠVVaŠ SR, Mgr. Karol Jakubík, riaditeľ odboru stredných škôl MŠVVaŠ SR a Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR sa na poslednú chvíľu ospravedlnili, pretože im predtým neplánované pracovné povinnosti prekazili účasť na diskusii s členmi Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. K diskusii o troch okruhoch sa preto dostali iba samotní členovia. Išlo o zaraďovanie majstrov odbornej výchovy /ďalej len „MOV“/ – požiadavky na vzdelanie, kde sa riešilo zjemnenie pomerne náročných predpoklady na výkon tohto zamestnania. Členovia prediskutovali aj ďalší okruh, ktorý bol zameraný na platové zaradenie majstrov odbornej výchovy, ktorí sú platovo ďaleko za učiteľmi. Na rozdiel od učiteľov učia 60 min, nie 45 minút, úväzky majú 30-35 hod. týždenne a platovo začínajú na cca 770 € v hrubom. Členovia požadujú, aby boli tieto parametre prehodnotené a aby sa majstri priblížili učiteľom a nezačínali iba od 4. platovej triedy. Vzdelanie im totiž vykompenzuje ich odborná kompetencia. Posledným okruhom na diskusiu boli nedostatkové odbory, ktoré sú určené štátom a rozšírenie motivačného štipendia. Členovia sektorovej rady by uvítali možnosť, aby aj remeselné činnosti a nedostatkové odbory dostali motivačné štipendium.

Emailová „diskusia“ s ministerstvom

Ústretový krok zo strany MŠVVaŠ SR smerom k členom Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby bolo to, že na niektoré okruhy plánovanej diskusie poslali aspoň emailovú odpoveď. PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., štátna radkyňa MŠVVaŠ SR sa vyjadrila k motivačnému štipendiu. „Motivačné štipendium sa poskytuje žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Motivačné štipendium sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu a jeho výška závisí od priemerného prospechu žiaka. V prípade, že budú konkrétne učebné alebo študijné odbory pripravujúce na konkrétne remeselné činnosti zaradené do zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, môžu sa žiaci, študujúci v týchto odboroch stať poberateľmi motivačného štipendia. Študijný alebo učebný odbor sa zaradí do zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ak patrí v rámci príslušného samosprávneho kraja medzi 10 % študijných alebo učebných odborov s najnižšou priemernou absolventskou mierou nezamestnanosti v mesiacoch marec až jún predchádzajúceho školského roka a 30 % študijných alebo učebných odborov s najvyšším pomerným rozdielom medzi dodatočnou potrebou zamestnancov a prognózovaným počtom absolventov v roku ukončenia štúdia a má dodatočnú potrebu zamestnancov v samosprávnom kraji vyššiu ako 10 zamestnancov.“

Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR sa pripojil do emailovej diskusie s jeho príspevkom k prvému okruhu, ktorý sa venoval zaraďovaniu majstrov odbornej výchovy a požiadavkám na ich vzdelanie. „V súčasnosti pripravujeme novelu vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch, ktorá je vykonávacím predpisom zákona č. 138/2019 Z. z. Zároveň je osobitným predpisom, o ktorý sa opiera zákon č. 553/2003 Z. z. vo veci odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je potrebné povedať, že samotný zákon č. 553/2003 Z. z. nepozná inštitút náhrady požadovaného stupňa vzdelania praxou. Súvisí to s obsahom a cieľmi vzdelávania na jednotlivých stupňoch vzdelania a ich dopade na osobnosť človeka. Stále platí, že aj príprava kvalifikovaných remeselníkov a zamestnancov v stredných odborných školách je syntézou výchovy, vzdelávania a odborného výcviku, pričom jednotlivé zložky nemožno od seba oddeliť, a preto je dôležité, aby uvedené procesy riadili osoby na rovnakej vzdelanostnej úrovni. Čiže úvahy o tom, že by kvalifikačné predpoklady majstra odbornej výchovy mohol spĺňať ten, kto nemá najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie, je vyučený a má požadovanú prax v odbore, musím odmietnuť, i keď sa nedá spochybniť, že takíto adepti majú potenciál vo vyššej miere prispieť k praktickej príprave formou výcviku resp. tréningu. Moja pracovná skúsenosť hovorí o vysokej motivácii majstrov odbornej výchovy, ktorí v snahe zvýšiť svoje vzdelanie reagovali aj na vzdelávacie ponuky, ktoré im sľubovali kvalifikovanosť na úrovni VŠ II. stupňa a po získaní titulov z andragogiky alebo učiteľstva profesijných predmetov boli sklamaní, pretože ich úsilie nemalo požadovaný efekt. Preto teraz, keď otvárame vyhl. MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., chceme zrovnoprávniť skupinu MOV v tom, ako je možné chápať ich kvalifikačné predpoklady – totiž ako syntézu stupňa vzdelania, pedagogických kompetencií a odbornosti, pričom tieto budú môcť byť získané na rôznom stupni vzdelania. Veríme, že takto pomôžeme najmä majstrom v takých odboroch, kde nie je možné získať odbornosť vysokoškolským štúdiom (kaderník, kuchár a pod.).“

Záver

Po zaujímavom programe a podnetných informáciách si v závere rokovania sektorová rada definovala úlohy pre členov na nasledujúce obdobie a členovia sektorovej rady sa dohodli, že 9. rokovanie  sektorovej rady bude v januári 2022. O presnom dátume a forme chcú členovia hlasovať v priebehu decembra 2021, kedy už budú mať jasnejšie kontúry ich pracovné diáre na január 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.