Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokážeme vo verejnej správe zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov?

29.09.2021

Dňa 29. septembra 2021 sa v Bratislave uskutočnilo ôsme rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu (ďalej len Sektorová rada). Nosnou témou rokovania bola Stratégia rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe, na ktorej terajšej podobe Sektorová rada intenzívne pracovala.

Aktuálna situácia v oblasti ľudských zdrojov vo verejnej správe bola podrobená dôkladnej vnútornej i vonkajšej analýze na podklade dát. Analýzy pomohli identifikovať reálne potreby ľudských zdrojov vo verejnej správe. V nadväznosti na analytickú časť stratégie navrhli členovia Sektorovej rady opatrenia, ktoré považujú za kľúčové na zabezpečenie kvalifikovaných pracovných síl vo verejnej správe v horizonte roku 2030.

V poslednom období práve väčšina kľúčových aktivít Sektorovej rady bola zameraná na definovanie opatrení v oblasti zabezpečenia dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov v sektore verejnej správy.

Počas rokovania Sektorovej rady sa dostali k slovu viacerí členovia, ktorí konštruktívne pripomienkovali a dopĺňali návrhy opatrení v oblasti ľudských zdrojov. Aj niektoré spornejšie body boli dopodrobna rozdiskutované a po konštruktívnej diskusii bol nájdený rozumný konsenzus. Presne z tohto dôvodu sú rokovania Sektovej rady mimoriadne potrebné a dôležité.

Pracovné nasadenie členov Sektorovej rady dáva tušiť, že už na najbližšom období bude schválená finálna verzia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.