Siedme rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

05.05.2021

V utorok 4. mája 2021 sa uskutočnilo v poradí už siedme rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby. Členovia Sektorovej rady mali možnosť sa po dlhej dobre stretnúť osobne za dodržaní všetkých protiepidemických opatrení a riešiť tak jednotlivé úlohy projektu.

Rokovanie

Stretnutie Sektorovej rady otvoril úvodným slovom garant RNDr. Oto Nevický, MBA a predseda MUDr. Igor Pramuk, MPH, ktorý privítal členov a priblížil súčasnú situáciu v sektore. Predseda Sektorovej rady odovzdal menovacie dekréty novým členkám, ktoré v krátkosti všetkých informovali o svojej práci v organizácií, ktorú zastupujú v Sektorovej rade.

Jednou z nosných tém rokovania bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V rámci tejto témy bol odprezentovaný členom spracovaný odborný posudok doc. MUDr. Želmírou Macejovou, PhD., MPH, mim. prof. prodekankou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Garant Sektorovej rady navrhol ako nevyhnutné prerokovať sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady SR a jej následné prerokovanie vládou SR so zámerom zabezpečenia jej realizácie v praxi.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Počas prebiehajúcej diskusie k jednotlivým bodom programu členovia Sektorovej rady upozornili na alarmujúci stav nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v sektore a obavy odborníkov zo závažných výpadkov ľudských zdrojov z dôvodu neexistencie špecifickej prognózy budúcich potrieb ľudských zdrojov v sektore v dlhodobom horizonte.

MUDr. Miroslav Halecký, MPH zastupujúci Asociáciu nemocníc Slovenska odprezentoval zámer návrhu a východiská tvorby nového zamestnania budúcnosti – Asistenta lekára.

V neposlednom rade sa na rokovaní preberali aktuálne úlohy rozdelené členom Sektorovej rady a harmonogram národných štandardov zamestnaní na nasledujúce obdobie.  Členovia Sektorovej rady sa dohodli na ďalšom rokovaní, ktoré sa uskutočni predbežne v mesiaci október.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.