Siedme rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

15.05.2021

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v krásnom prostredí Nízkych Tatier v dňoch 13. – 14. mája 2021 v priestoroch hotela Stupka na Táloch.

Rokovania sa zúčastnilo 17 z 29 členov Sektorovej rady vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 59 % účasť. Možnosť online pripojenia využil Dr. Peter Molnár z Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý sa k rokovaniu pripojil prostredníctvom platformy MS Teams. Nezúčastnení členovia Sektorovej rady sa z rokovania ospravedlnili z pracovných, súkromných alebo zdravotných dôvodov.

Nový člen Sektorovej rady

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu, garanta, podpredsedu, tajomníčky Aliancie sektorových rád a novej projektovej manažérky. Následne tajomník prezentoval personálnu zmenu v členskej základni Sektorovej rady. Nastala jedna zmena. Sektorová rada sa rozšírila o doc. RNDr. Pavla Hvizdoša, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV, ktorý si z rúk predsedu Sektorovej rady prevzal menovací dekrét.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na šiestom rokovaní. Tajomník konštatoval, že všetky úlohy boli v stanovenom termíne splnené.

Epidemická situácia v sektore

Zaujímavými bodmi programu boli vystúpenia Ing. Ľubomíra Gromoša zo spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. k spolupráci zamestnávateľov so školami, Ing. Miroslavy Čižmárovej zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania k zabezpečeniu odborného vzdelávania pre zamestnávateľov v sektore. Na záver tejto časti nám zamestnávatelia priblížili ako zvládali pandemickú situáciu. V rámci tohto bodu vystúpili Ing. Milan Polča, MBA zo spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Oťapka zo spoločnosti Slovalco, a.s., Ing. Ján Villim za Železiarne Podbrezová a.s. a Ing. Stanislav Huba z OFZ, a.s..

Sektorová stratégia

Nosnou témou siedmeho rokovania Sektorovej rady bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tajomník Sektorovej rady v časti vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) ocenili prístup členov k tvorbe/revízii NŠZ. Všetky NŠZ boli v termíne schválené.

Posledným bodom programu siedmeho rokovania Sektorovej rady bol tajomníkom prezentovaný výber škôl, ktoré budú hodnotené v rámci rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Závery

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční na prelome septembra a októbra 2021. Presný termín a miesto budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.