Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Protipandemické opatrenia v elektrotechnike – siedme rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

23.04.2021

22. apríla 2021 sa uskutočnilo siedme rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“) opäť, dá sa povedať že už takmer tradičnou formou, prostredníctvom online aplikácie MS Teams. Po úvodnom privítaní členov sa rozbehla debata o rôznych protipandemických opatreniach v elektrotechnických spoločnostiach. Zástupca spoločnosti OSRAM, a. s. Radovan Hatina vyzdvihol koordináciu ľudských zdrojov počas pandémie, kedy približne polovica všetkých zamestnancov bola presunutá na prácu z domu. Testovanie zamestnancov prebiehalo takmer každý týždeň (aj na vlastné náklady spoločnosti) s výsledkom šiestich pozitívnych zamestnancov za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok.

Zistenie budúcich zručností v elektrotechnike

Elektrotechnika je jedným zo sektorov, ktorý je pravdepodobne najviac ovplyvnený inováciami a hranice ich využitia nám stále nie sú známe. Zároveň ide o sektor s dlhoročnou tradíciou a silným zázemím na Slovensku. Zručnosti vyžadované od zamestnancov na pracovisku budú teda výrazne ovplyvnené novými trendmi a inováciami ako napríklad digitalizácia, smart zariadenia, elektromobilita či umelá inteligencia. Pre prípravu budúcich kvalitných pracovných síl je nutné priebežne sledovať aplikovanie týchto inovácii v praxi. Asociácia priemyselných zväzov v spolupráci s realizačným tímom projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „SRI“) v súčasnosti pripravuje dotazník, ktorý bude zaslaný zamestnávateľom v sektore s cieľom identifikovať požadované budúce zručnosti zamestnancov. O tomto zámere informoval členov Sektorovej rady garant Andrej Lasz.

Súčasné a budúce úlohy Sektorovej rady

Sektorová rada sa momentálne nachádza v kritickom a náročnom období realizácie národného projektu SRI. Medzi tie najdôležitejšie úlohy patrí tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní, tvorba databázy inovácii, aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, či ranking vzdelávacích inštitúcií. Na siedmom rokovaní Sektorovej rady bol členmi odsúhlasený súčasný postup pri vypracovávaní úloh a zadaní. Členovia vyzdvihli dôležitosť najmä aktivity rankingu (hodnotenia) vzdelávacích inštitúcií, nakoľko revízia elektrotechnického vzdelávania je dnes potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Súčasné vzdelávanie absolútne nekorešponduje s vyžadovanou praxou, čo je zapríčinené dlhoročným neinovovaním vzdelávacích programov oproti konštantnému technologickému pokroku v praxi.

Závery z rokovania

Členovia Sektorovej rady na záver rokovania súhlasili s postupom a metodikou realizovania plnenia jednotlivých úloh a prisľúbili svoju aktívnu účasť na projekte aj naďalej. Nasledujúce rokovanie Sektorovej rady je naplánované na 5. októbra 2021. Predsedníčka Sektorovej rady Simona Prílesanová vyzdvihla dôležitosť osobnej formy rokovania a jeho prínosy. Pre Sektorovú radu by v tomto prípade došlo k osobnému stretnutiu po roku a pol práce v online priestore.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.