Sektorové rady sú po štyroch rokoch späť!

22.04.2019

Sektorové rady sú po štyroch rokoch späť!

Dňa 23.4.2019 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. začala realizovať Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v skratke Sektorovo riadené inovácie alebo SRI. Projekt je štvrtým pokračovaním úspešného a zamestnávateľmi pozitívne prijatého Národného projektu Národná sústava povolaní (NSP).

Hlavná myšlienka, ktorá sprevádza všetky etapy projektu je zosúladenie potrieb trhu práce so vzdelávacím systémom.

Prvá etapa NSP bola charakterizovaná analýzami zahraničných systémov, domáceho prostredia, kreáciou novej Klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a definovaním sektorov. V druhej etape boli tieto analýzy aplikované do praxe a vzniklo 20 sektorových rád, ktorých činnosť sa pilotne overila, aby sa k nej v tretej etape mohli pridať ďalšie 4. Zoznam sektorových rád nájdete tu:

https://sustavapovolani.sk/sektorove_rady

Kým v predchádzajúcich etapách sa činnosť sektorových rád sústredila na definovanie požiadaviek potrebných na výkon zamestnaní v rámci jednotlivých sektorov, to znamená na tvorbu národných štandardov zamestnaní (NŠZ), hlavnou činnosťou sektorových rád v tejto etape bude:

           –       vypracovanie strednodobej stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre daný sektor s výhľadom do roku 2030,

           –       benchmarking škôl s možnosťou nastavenia dohôd zamestnávateľov so školami.

Okrem toho sektorové rady budú inovovať národné štandardy zamestnaní, ktoré vypracovali v predchádzajúcich obdobiach a dopracujú tie, ktoré garantujú a ešte neboli publikované. Zoznam NŠZ podľa jednotlivých odvetví nájdete tu:

https://sustavapovolani.sk/register_zamestnani

Počas realizácie projektu sa bude tiež inovovať Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08.

Dôležitou úlohou všetkých zainteresovaných strán bude navrhnúť udržateľnosť systému sektorových rád a ich nezávislosť. V tejto súvislosti sa SRI bude zaoberať aj analýzou systémov sektorových rád, prípadne iných systémov, ktoré zabezpečujú prepojenie trhu práce so svetom vzdelávania v krajinách EÚ, aj mimo nej.

Na záver, používatelia stránky www.sustavapovolani.sk sa budú môcť tešiť na jej vynovený dizajn s novými informáciami.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.